Ur nordiska tidskrifter 1964

 

Förvaltningsrättslig tidskrift. Nr 5. E. G. Westman, Om löseskilling enligt rättspraxis, s. 213—219. — Klas Lithner, Några synpunkter på utlännings- och medborgarskapslagstiftningen, s. 220—238. — Bo Sandell, Om frånskild makes familjepensionsrätt enligt statliga pensionsbestämmelser, s. 239—260.
    Sociala meddelanden. Nr 3—4. Ingemar Mundebo, Hur överensstämmer verkligheten med lagstiftarens bild av beslutanderätt och ansvar? s. 197—220.
    Statsvetenskaplig tidskrift. Nr 5. Gustaf Petrén, Lagprövningsrätten än en gång, s. 403—407.
    Svensk Skattetidning. Nr 8—9. Erik Hahr, 1961 års lagstiftning rörandepensionsstiftelser, s. 333—359.
    Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. Nr 3—4. Bo Westman, Tystnadsplikt och upplysningsplikt, s. 211—224. — Eric Lindholm, Försäkringsskydd före och efter äktenskapsskillnad, s. 225—230. — Nr 5. Stig Wernlund, Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom eller tomträtt, s. 356—361.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. Nr 4. Kristen Andersen, Om standardkontraktsvilkår i kjøp, s. 321—339. — Allan Philip, De nye danske og norske kompetenceregler i skilsmissesager, s. 340—355. — Carsten Smith, Folkerettens stilling ved norske domstoler, s. 356—374. — Nr 5. Stig Jørgensen, Misligholdelse, s. 449—502. — Tore Sandvik, Ansvar for skadevoldende egenskaper etter norsk rett, s. 502—540. — Eiliv Fougner, Norsk almenningsrett i dag, s. 541—545. — Hugo Tiberg, Några drag ur hypoteksrättens utveckling i Europa, främst beträffande fast egendom, s. 553—568.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. Nr 5. Bo Palmgren, Kan konkursbevakningen i stort sett avskaffas? s. 461—466. — Edward Andersson, Om allmänna handlingars offentlighet I, s. 467—520. — Carl M. Elwing, Om förundersöknings upphörande enligt svensk rätt, s. 521—529. — Nr 6. Edward Andersson, Om allmänna handlingars offentlighet II, s. 565—606. — Nils Erik Ingman, Om arbetsgivares ansvarighet för skada vållad av arbetstagare å annan arbetstagare på arbetsplatsen, s. 632—654.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 48. Poul Andersen, Kommunernes Raadighed over fast Ejendom, s. 245—250. J. L.