Norsk Forening for Internasjonal Rett (Norsk Avdeling av International Law Association) hadde i 1964 to foreningsmøter. Det ble holdt foredrag av direktør Finn Seyersted om »Det internasjonale atomenergibyrå og den internasjonale regulering på atomenergiens område», og høyesterettsdommer Henrik Bahr kåserte om »Enkelte internasjonalrettslige spørsmål fra Høyesteretts og kjæremålsutvalgets praksis». Foreningens formann og sekretær var i 1964 henholdsvis høyesterettsadvokat Ole Torleif Røed og advokat Evald Rygh, Oslo. Foreningen hadde pr. 24. mars 1965 63 personlige medlemmer, 6 studentmedlemmer og en del selskapsmedlemmer (16 foreninger, institusjoner etc.). J. T. B.

 

    Den Norske Sjøretts-Forening, Avdeling av Comité Maritime International, hadde i 1964 fire medlemsmøter. Det ble på disse holdt foredrag av advokaten Lennart Hagberg, Göteborg, om »Några spörsmål rörande revision av Sjöpantsrättskonventionen», av Mr. J. G. R. Griggs, London, om »Lloyds Arbitration», og av skipsmålingssjef Per Christiansen, Oslo, om »Skipsmålingsreglene i støpeskjeen», likesom høyesterettsadvokat Alex. Rein innledet til diskusjon »Om delegasjon av plikten til aktsomhet. Fra Muncaster Castle til The Lady Gwendolin».
    »Arkiv for Sjørett» utkom i 1964 med 2 hefter, stadig under redaksjon av professor, dr. juris Sjur Brækhus. Sjørettsforeningens medlemmer fikk dessuten i årets løp tilstillet Handelshögskolans i Göteborg skrifter nr. 4 og 5 (Hilding: »Om bevisning vid lossning av sjötransporterat gods» og Schmithoff: »The Unification of the law of International Trade»).
    Foreningens medlemsantall øket i 1964 til 406 personlige medlemmer og 116 selskapsmedlemmer. Formann og sekretær i nevnte år var henholdsvis høyesterettsadvokat Alex. Rein og høyesterettsadvokat Frode Ringdal, Oslo.
J. T. B.