Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll d. 25 april 1964 årsmöte i Stockholm. Till ledamöter av föreningens styrelse valdes: från Svea hovrätt presidenten Sture Petrén, lagmännen Nils Viklund och Gunnar Aquilon, hovrättsrådet Ivar Ahlström och assessorn Christer Rune; från Göta hovrätt presidenten Joël Laurin, lagmannen Olof Engqvist och hovrättsrådet Ulf Norén; från hovrätten över Skåne och Blekinge presidenten Björn Kjellin, lagmannen Gunnar Nilsson och assessorn Eric Essén; från hovrätten för Västra Sverige presidenten Maths Heuman, lagmannen Einar Holm och hovrättsrådet Åke Bonge; från hovrätten för Nedre Norrland presidenten Knut Elliot, lagmannen, numera presidenten Åke von Schultz; samt från hovrätten för övre Norrland presidenten Karl Sidenbladh och hovrättsrådet Sven Bramsjö. — Föreningen har omkring 180 medlemmar.

 

    Revisionssekreterareföreningen har under 1964 hållit årsmöte d. 10 april och haft ytterligare tre sammankomster. Vid föreningens sammanträde d. 12 nov. talade lagbyråchefen Olle Höglund om familjerättskommitténs betänkande »Äktenskapsrätt».
    Föreningens styrelse består av rev. sekr. Ingvar Bladh, ordf., Anders Litzén, v. ordf., Tore Landahl, sekr., Jan Gyllenswärd, kassaförv., Jan Erik Elliot, klubbm., Birgitta Adde och Clas-Göran Palmgren. — Föreningen har under året haft ett 50-tal medlemmar.

 

    Stockholms rådhusrätts domareförening sammanträdde till ordinarie årsmöte d. 29 april 1964. Föreningen och Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund hade gemensamt sammanträde d. 28 febr. 1964, varvid intendenten vid Nordiska museet Mats Rehnberg höll föredrag över ämnet »Stupstock eller trähäst».
    Såsom styrelse har under året fungerat borgmästaren Yngve Kristensson, ordf., rådmannen Henning Bruce, v. ordf., rådmannen Allan Wirgin, assessorn Gunvor Wegnelius, assessorn Lars Berglund, sekr. och kassaförvaltare, samt t. f. assessorerna Mikael af Geijerstam och Birgitta Blom. Suppleanter ha varit rådmännen Harry Hector, Richard Kettner, Wilhelm von Schéele och Sten Kjellgren, t. f. rådmannen Mats Hilding, e. assessorn Ulf Karlholm samt domaraspiranten Lars-Otto Liman. — Antalet medlemmar utgör 138.

 

    Mälarprovinsernas stadsdomarförening höll d. 12 dec. 1964 årsmöte i Västerås. Mötet ägnades i huvudsak åt diskussion rörande praktiska problem inför brottsbalkens genomförande. Med hänsyn främst till förstatligandet av rådhusrätterna beslöt årsmötet enhälligt, att föreningen skulle upplösas. Styrelsen har under 1964 utgjorts av borgmästaren Folke Höijer, ordf., samt

NOTISER 217borgmästaren Henrik Nyman och rådmannen Erik Ahnlund med rådmännen Lennart Wallin och Tryggve Franzén som suppleanter. — Föreningens medlemstal uppgick under 1964 till cirka 40.