Föreningen Sveriges polismästare höll under 1964 årsmöte i Stockholm d. 28 okt. I anledning av polisväsendets omorganiserande i samband med förstatligandet fr. o. m. år 1965 beslöts att snarast möjligt i början av år 1965 skulle upptagas överläggningar om föreningens ombildning.
    Styrelsen består tillsvidare av polismästaren Nils Lüning, Stockholm, ordf., samt polismästaren Nils H. Swenson, Örebro, v. ordf., polisöverintendenten Åke Hasselrot, Stockholm, kassaförvaltare, samt polismästaren Göte Friberg, Hälsingborg, och polismästaren Nils Cederholm, Karlskrona, med polisöverintendenten Axel Danielson, Stockholm, och polismästaren Hans Wästberg, Eskilstuna, såsom suppleanter. Sekreterare är tillsvidare förste polisassessorn Hans Fogelberg, Stockholm. — Medlemsantalet är 48.

 

    Föreningen Sveriges stadsfogdar höll d. 11 och 12 juni 1964 årsmöte i Malmö under ordförandeskap av stadsfogden Nils O. Frykholm, Örebro. Vid mötet höll lagbyråchefen Rune Berggren föredrag om det förstatligade exekutionsväsendet, varjämte förste stadsfogden Ragnar Jungkvist, Malmö, redogjorde för den blivande inre arbetsorganisationen i ett normalkronofogdedistrikt, stadsfogden Åke Allenmark, Uppsala, för innehållet i betänkandet »Om exekutionsavgifter i mål hos utmätningsmän» och stadsfogden Bruno Åkeson, Stockholm, om planerad utbildning av exekutionspersonal. Efter föredrag och redogörelser följde diskussion. Styrelsen omvaldes och består av stadsfogdarna Nils O. Frykholm, ordf., Bruno Åkeson, v. ordf., Oscar Lundvall, Halmstad, Börje Bjernstad, Malmö, Rune Johnsson, Eskilstuna, och Nils Fagerström, Skövde. Sekr. och kassaförvaltare är stadsfogden Åke Allenmark. — Föreningen har 44 medlemmar.

 

    Föreningen Sveriges länspolischefer bildades vid sammanträde i Stockholm d. 25 sept. 1964. Samtliga länspolischefer och biträdande länspolischefer har inträtt i föreningen. Vid sammanträde i Stockholm d. 16 nov. 1964 antogs stadgar för föreningen, enligt vilka föreningen har till ändamål att bereda medlemmarna tillfälle till överläggning rörande frågor av gemensamt intresse, att verka för polisväsendets förbättrande samt att tillvarataga medlemmarnas intressen i tjänsten. Till ordförande i föreningen valdes länspolischefen Axel Blomér, Falun, till vice ordförande länspolischefen Anders Holmström, Karlstad, och till sekreterare länspolischefen Christer Horn af Rantzien, Gävle. Övriga styrelsemedlemmar är länspolischeferna Alf Eliasson, Malmö, och Karl-Gustaf Ståhl, Kalmar.

 

    Föreningen Sveriges landsfogdar har haft ett sammanträde under 1964 nämligen d. 25 sept. Därvid förekom huvudsakligen överläggning i ämnen hänförliga till övergången till förstatligat polis- och åklagarväsende. Föreningen upphör med utgången av 1964.

 

    Föreningen Sveriges landsfiskaler avhöll under år 1964 årsmöte d. 20 nov. i Stockholm. På grund av omorganisationen av polis-, åklagar- och exekutionsväsendet d. 1 jan. 1965 fattades vid årsmötet preliminärt beslut om upplösning av föreningen. Definitivt beslut om upplösningen avses skola fat-

218 NOTISERtas vid ett sista årsmöte i juni 1965. Efter d. 1 jan. 1965 består föreningen endast formellt. Dess medlemsantal uppgick under 1964 till 563. Den vid årsmötet 1963 valda styrelsen, som består av landsfiskalerna Lars Waesterberg, Nacka, ordf., F. S. Thorelli, Skellefteå, v. ordf., Eric Holmgren, Bromölla, och Arne Lindberg, Munkfors, samt e. o. landsfiskalen Bengt Steffner, Skara, och bitr. landsfiskalen Lars Gråberg, Norberg, fungerar till dess föreningens verksamhet definitivt upphör.