Föreningen Sveriges stadsfiskaler har vid ordinarie årsmöte i Malmö d. 29 och 30 maj 1964 beslutat att föreningen skall upplösas i samband med att en för alla åklagare gemensam förening bildas. Underhandlingar om skapande av en sådan förening pågår.

 

    Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt har under 1964 firat sitt 25-årsjubileum med en hovrättsbal d. 25 april i Wrangelska palatset. Föreningen har därutöver hållit tre sammanträden. D. 25 jan. anordnades en diskussionsafton över ämnet »Domstolsjuristen och samhället» med riksdagsmannen Stig Alemyr, redaktören Nils Hallerby och assessorn Jan Gehlin som särskilt inbjudna deltagare. Årsmötet hölls d. 8 juni i Moderna museet, och i anslutning till mötet anordnades en visning av museets konstsamlingar. Sedvanligt julmöte ägde rum d. 15 dec., varvid hovrättsrådet Hans E. Nordström talade om förhållandena på Cypern. — Föreningens styrelse har under året behandlat ett flertal aktuella personal- och tjänstgöringsfrågor.
    Under verksamhetsåret 1964/65 utgöres föreningens styrelse av fiskalen Anders Knutsson, ordf., assessorn Magnus Sjöberg, v. ordf., fiskalen Lars Jonson, sekr., fiskalen Gösta Lind af Hageby, skattmästare, fiskalen Ivan Odhammar, klubbmästare, assessorn Hans Henrik Abelin, idrottsförman, assessorn Jan Ljungar, assessorn Hans Svahn, t. f. byråchefen Christer Leijonhufvud och fiskalen Johan Lind. — Föreningen hade vid årsskiftet 1964—65 omkring 130 medlemmar.

 

    Föreningen yngre jurister under Göta hovrätt har under 1964 sammanträtt tre gånger. Årsmöte hölls d. 23 april. Styrelsen under verksamhetsåret 1964/65 utgöres av fiskalen Gunnar Torgils, ordf., assessorn Lennart Sjögreen, v.ordf., fiskalen Hans Hedvall, sekr. och kassaförv., samt fiskalerna Jan Lundqvist och Stig Wenker med assessorn Harald Torgestam och fiskalerna Ulla Stigenberg, Claes Engström och Lars Åhlén som suppl. — Föreningen har omkring 40 medlemmar.

 

    Föreningen yngre jurister i Skåne och Blekinge höll sitt årssammanträde d. 5 dec. 1964. Till föreningens styrelse för verksamhetsåret 1964/65 valdes fiskalen Jan Johnsson, ordf., assessorn Ingvar Pering, v. ordf., fiskalen Karl Ingvar Rundqvist, sekr. och kassaförvaltare, samt assessorn Iwan Lindh och fiskalen Gunnar Grenfors med assessorn Mari Ann Jönsson, assessorn Inger Schlyter och fiskalsaspiranten Tore Lundqvist som suppl. Efter årsmötet fortsatte sammankomsten på Tennisrestaurangen i Malmö, där hovrättsrådet Åke Åhström talade över ämnet »En domstolsjurist ser på den ekonomiska och politiska integrationen i Europa». — Föreningen har omkring 60 medlemmar.