NOTISER 219    Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige har under verksamhetsåret 1964 sammanträtt en gång. Styrelsen har utgjorts av assessorn Ove Lindh, ordf., fiskalen Anders Ligner, v. ordf., fiskalen Göran Norrsell, sekr. och kassaförv., samt assessorn Per-Olof Marke och fiskalen Per-Hugo Adrian. — Föreningen har omkring 50 medlemmar.

 

    Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Övre Norrland har under 1964 sammanträtt fem gånger. Årsmöte hölls d. 7 febr. 1964. D. 26 nov. orienterade förbundsdirektören Mats Börjesson om den just då träffade överenskommelsen om domarlöner m. m. Vid övriga sammanträden har bl. a. propositionen om rådhusrätternas förstatligande samt aktuella personal- och tjänstgöringsfrågor behandlats.
    Under verksamhetsåret 1964/65 utgöres föreningens styrelse av assessorn Carl-Olof Meurling, ordf., samt fiskalerna Gunnar Arfwidsson, sekr., och Johan Leche, kassaförvaltare, med assessorerna Lennart Böhme och Gösta Boysen som suppl. — Föreningen har omkring 25 medlemmar.

 

    Juristföreningen i Stockholm sammanträdde d. 23 nov. 1964. Förutom föreningsangelägenheter förekom därvid föredrag av justitierådet Johan Gyllensvärd över ämnet »Aktuella fastighetsbildningsfrågor — några axplock ur betänkandet Fastighetsbildning, SOU 1963:68».
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Gunnar Bomgren, ordf., adv. Åke Svenson, v. ordf., adv. Gunnar Ehrner, sekr. och kassaförv., bankdirektören Erik Burling, borgmästaren Yngve Kristensson, rektor magnificus Håkan Nial, presidenten Sture Petrén samt jur. kand. Arne Hallström. — Medlemmarnas antal uppgår till 273.

 

    Juristklubben i Linköping har under 1964 hållit tre sammanträden. D. 29 febr. firade klubben 25-årsjubileum. Adv. Sven Åström gjorde en sammanfattning av klubbens verksamhet och medlemmar uppförde Det gamla spelet om okynneshunden Kalkas (NJA 1876 s. 458). D. 3 juni talade överläkaren Torkel Scholander om modern barnpsykiatri. Vid sammanträde d. 13 nov. gemensamt med lokalavd. av Sveriges Juristförbund höll högsta domstolens ordf., justitierådet Nils Beckman, föredrag över ämnet: »Nytt om brott i brottsbalken».
    Under verksamhetsåret 1964/65 utgöres styrelsen av landssekreteraren Åke Lindeberg, ordf., adv. C. G. Ljungmark, kassaförv., samt rådmannen Lars Lindgren, Motala, sekr. och klubbmäst. — Klubben har omkring 100 medlemmar.

 

    Jönköpings Juridiska Förening har under 1964 sammanträtt två gånger, nämligen d. 20 april och d. 27 nov. Vid sammanträdet i april höll justitierådet Johan Gyllensvärd föredrag över ämnet »Domstolar och rättegång i jordmål» och vid novembersammanträdet talade adv. Sigrid Beckman om »Föreslagna ändringar i giftermålsbalken». Föreningens styrelse har utgjorts av borgmästaren Nils Rappe, ordf., presidenten Joël Laurin, v. ordf., landsfogden Bertil Ankar, lagmannen Erik Ekstedt, häradshövdingen Sven Ruhe, adv. Hans Sundström och hovrättsassessorn Jan Heuman, kassaförv., med f. d. häradshövdingen Frithjof Folkard von Scherling, landssekreteraren Åke Sylwan och adv. Bengt Skantze som suppl. — Antalet medlemmar uppgår till omkr. 160.