220 NOTISER    Juristföreningen i Kristianstad höll årssammanträde d. 20 nov. 1964, varvid prof. G. Hafström, Lund, höll föredrag över ämnet »Fersenska mordet». Styrelsen består av häradshövdingen Åke Braunstein, ordf., borgmästaren Hans G. Andersson, v. ordf., adv. Nils Gustin, sekr., häradshövdingen Torsten Myrland, landssekreteraren Georg Lundborg, adv. Agne Wikborn och Tage Troedson samt stadsfiskalen Sture Ljungkvist. Föreningen har ett 60-tal medlemmar.

 

    Malmö-Lunds Juristförening har under 1964 sammanträtt i Malmö d. 28 febr. och d. 6 nov. Till sammanträdena har inbjudits övriga i Skåne verksamma juristsammanslutningar. Vid februari-sammanträdet höll justitiekanslern Sten Rudholm föredrag över ämnet: »Justitiekanslersämbetet — förr — nu — i framtiden.» Vid sammanträdet voro representanter för Juridisk Forening i Köpenhamn närvarande med dess ordförande, prof. O. A. Borum, och höjesteretspresidenten Kaarsberg i spetsen. Vid novembersammanträdet talade hovrättsassessorn Erik Holmberg om »Tystnadsplikt och informationskrav, särskilt med hänsyn till pressens tillgång till nyheter».
    Till styrelseledamöter för år 1965 har utsetts hovrättspresidenten Björn Kjellin, ordf., lagmannen Gunnar Nilsson, v. ordf., rådmannen Anders Bruzelius, sekr., adv. Leif Gräntze, kassaförv., adv. Sture Jernryd, rådmannen Per Bergdahl och häradshövdingen Johan Björling. — Föreningens medlemsantal utgör 309.

 

    Nordvästra Skånes Juristförening. Styrelsen utgöres av borgmästaren L. G. Ohlsson, ordf., häradshövdingen Sven Rönnquist, rådmannen Allan E. Persson samt advokaterna Bengt Linders och Bertil Peyron, den sistnämnde sekr. — Föreningen har 72 medlemmar.

 

    Hallands Juristförenings styrelse har under 1964 utgjorts av landshövdingen Ingvar Lindell, ordf., landsfogden N. L. Eklund, v. ordf., borgmästaren Åke Svensson, häradshövdingen Henning Nitelius, borgmästaren Axel Lindskog och adv. Hans-Erik Enghoff med rådmannen Sixten Lundmark och landskamreraren Sven Svensson som suppleanter. Kassaförvaltare har varit Enghoff och som sekreterare och klubbmästare har fungerat jur. kand. Hans Norell. Föreningen, som räknar ett 80-tal medlemmar, hade till sitt årsmöte i november inbjudit assessorn Bo Ericson, Malmö, som därvid höll föredrag över ämnet »Något om Brottsbalken».

 

    Sjuhäradsbygdens Juristförening höll årsmöte d. 11 febr. 1964, varvid styrelseval förrättades. Till ordf. nyvaldes borgmästaren Gudmund Ernulf och till v. ordf. omvaldes adv. Claes Högström. Styrelsen utgjordes vidare av jur. kand. Stig Claesson, sekr. och klubbmästare, adv. Per Otto Högsten, kassör, och stadsfiskalen Sten Malmström. Till styrelsesuppleanter omvaldes stadssekreteraren Folke Föjerstam och nyvaldes tingsnotarieaspiranten Bengt Bogren.
    Sammanträden ha ägt rum d. 10 mars, d. 4 nov. och d. 3 dec. Vårfest med damer ägde rum d. 16 april å Stadshotellet i Borås. Vid sammanträdet d. 10 mars stod på programmet diskussion över ämnet »Hur skall en huvudförhandling gå till?» Inledningsanföranden hölls av borgmästare Gudmund Ernulf, adv. Göran Linnander och stadsfiskalen Sten Malmström. Vid sammanträdet d. 4 nov. förekom diskussion över ämnet »Körkortsåterkallelser».

NOTISER 221Inledningsanförande hölls av länsassessorn Erik Blomgren. Vid sammanträdet d. 3 dec. lämnade polismästaren Lennart Palmér och stadsfiskalen Sten Malmström en orientering om nyheterna i polis- och åklagarväsendet. — Antalet medlemmar i föreningen har varit omkring 50.