Göteborgs Juristklubb har under 1964 hållit fem sammanträden. D. 29 jan. höll prof. Carl Jacob Arnholm föredrag över ämnet »Noen refleksjoner over rettsplikter». Fil. lic. Lars Lönnroth kåserade d. 3 april över ämnet »Språklig författarbestämning» och d. 4 juni talade direktören Gustaf Nordenskjöld, SAF, om »Arbetsmarknadens organisationer och avtalsförhandlingar». D. 15 okt. höll prof. Ivar Agge föredrag över ämnet »Något om rättsteknik och rättssäkerhet». Justitierådet Nils Beckman höll vid årets sista sammanträded. 8 dec. föredrag om »Viktigare nyheter beträffande brotten i brottsbalken».
    Föreningens styrelse utgjordes under 1964 av rådmannen Sten Lindquist, ordf., adv. Dag Magnusson, v. ordf., hovrättsassessorn Svante Boman, sekr., stadsfiskalen Bengt Ekeroth, kassaförv., försäkringsdirektören Bo Warmark, bibliotekarie, och jur. kand. Jan Sandström, klubbm. — Antalet medlemmar uppgick under året till omkring 480.

 

    Dalarnas Juristförening har under 1964 haft sitt årsmöte d. 4 dec. i Falun. Till styrelse för det kommande verksamhetsåret valdes förste länsassessorn Sven-Göran Odéen, ordf., kommunalborgmästaren Anders Ahlström, v. ordf., ombudsmannen Bertil Åkeson, sekr., länsåklagaren Gunnar Delleryd, kassaförvaltare, adv. Jan Fenger-Krog, klubbmästare, tingsdomaren Arne Brandelsamt förste länsnotarien Mats-Gunnar Svennung.
    I samband med årsmötet, i vilket även medlemmarnas damer deltog, höll överläkaren vid Beckomberga sjukhus Lennart Ljungberg ett föredrag över ämnet »Hur synen på människan växlat genom tiderna — några glimtar ur psykiatriens historia». — Föreningen har 63 medlemmar.

 

    Västernorrlands Juristklubb har under 1964 hållit två sammanträden, dels d. 22 maj i Härnösand, klubbens årsmöte, och dels d. 11 dec. i Sundsvall. Vid årsmötet höll efter sedvanliga förhandlingar psykologen Carl-Erik Brattemo, Sundsvall, föredrag över ämnet »Psykologi på gott och ont». Vid sammanträdet i Sundsvall förekom föredrag av doc. Dag Helmers, Stockholm, över ämnet »Om mervärdeskatten i förslaget till nytt skattesystem». Efter båda föredragen samlades medlemmarna till gemensam supé.
    Styrelsen utgöres av landskamreraren Sven Wasteson, ordf., hovrättspresidenten Åke von Schultz, v. ordf., f. d. häradshövdingen Herbert Beckman, häradshövdingen Carl Hamilton, adv. Albert Hansson, adv. Henrik Lindblom, landsfogden John H. Rudström samt förste länsnotarien Arnold Palm, sekr., kassaförv. och klubbmästare. — Klubben har ett 120-tal medlemmar.

 

    Västmanlands Juristförening har haft två sammanträden under 1964. Vid det första sammanträdet d. 9 april talade hovrättsassessorn Ulf Nordenson över ämnet »Arbetsgivares och arbetstagares skadeståndsansvar. Några inblickar i aktuellt lagstiftningsarbete», och d. 25 nov. gästades föreningen av dir. Sven Crabo, KF, vilken talade om »Mervärdeskatten. Om allmänna skatteberedningens förslag till nytt skattesystem». Vid det sistnämnda sammanträdet deltog också representanter för näringslivet samt auktoriserade revisorer.

222 NOTISER    Styrelsen har under året utgjorts av landskamreraren Nils Ahlberg, ordf., adv. Erik Åkerman, v. ordf., länsassessorn Magnus Forsberg, skattmästare, taxeringsinspektören Bengt Linderberg, klubbmästare, adv. Dag Edlund, sekr., borgmästaren Folke Höijer samt polisintendenten Lennart Terrvik. Revisorer var adv. Carl-Gustav Westholm och kanslichefen Åke Fornvall med biträdande taxeringsintendenten Wiktor Ilselius som suppl.