Gefleborgs läns juristförening har under 1964 hållit två sammanträden. Vid årsmötet d. 17 april, i vilket även medlemmarnas damer deltog, höll direktören Knut Norström, Stockholm, ett kåserande föredrag om trafikrättskipning, betitlat »Med fru Justitia i baksätet». Vid höstsammanträdet, som hölls d. 18 nov., diskuterades ämnet »Check och andra moderna betalningsmedel; bruk och missbruk» med bankdirektören Erik Burling, Stockholm, som inledare. I sammanträdet deltog, förutom flertalet föreningsmedlemmar, ledamöterna i Svea hovrätts andra avdelning och direktörerna för bankernas avdelningskontor i Gävle.
    Föreningens styrelse består av stadsombudsmannen Lennart Grangert, ordf., rådmannen Curt Ormegard, sekr., kassaförv. och klubbmästare, chefsåklagaren Jan Encrantz, adv. Bertil Hellström, landstingsdirektören Bengt Norlén och distriktssekreteraren Lars Walldén med länsåklagaren K. G. Olsson och adv. Lars Skogh som suppleanter. — Föreningen har 67 medlemmar.

 

    Östersunds Juristklubb har under 1964 sammanträtt d. 29 april, varvid förekom, förutom årsmötesförhandlingar, föredrag av överlantmätaren Valfrid Larsson över ämnet »Om avvittringen i Jämtlands län». I anslutning till klubbens 40-årsjubileum anordnades d. 24 okt. middag med dans för klubbens medlemmar med damer.
    Föreningens styrelse utgöres av landshövdingen Anders Tottie, ordf., vattenrättsdomaren Lennart af Klintberg, v. ordf., adv. Per Olof Hillström, sekr. och kassaförvärv., samt häradshövdingen Thord Melin och adv. Frans Victor, suppleanter. Klubbmästare är adv. Sven Högdahl. — Klubben har 85 medlemmar.

 

    Ny president i Göta hovrätt. Rättsavdelningschefen Nils Erik Magnus Åqvist har 2 april 1965 utnämnts till president i Göta hovrätt fr. o. m. 1 aug. 1965. Presidenten Åqvist är född i Örebro d. 12 ma j1920, blev student där 1938 och jur. kand. i Stockholm 1941. Efter tingstjänstgöring i Stockholms rådhusrätt inträdde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1945, assessor 1951 och hovrättsråd 1961. Under hovrättstiden har han tjänstgjort i arbetsdomstolen 1945 och som tingssekreterare i Västmanlands mellersta domsaga 1948—1950. Åren 1952—1957 var han byråchef vid MO-ämbetet, blev lagbyråchef i finansdepartementet 1958 och är rättsavdelningschef där sedan 1961. Han har vidare varit biträdande sekreterare i 1945 års parlamentariska undersökningskommission angående flyktingärenden och säkerhetstjänst, sekreterare i 1956 års arvsskattesakkunniga, ledamot av allmänna skattebe-

PERSONALNOTISER 223redningen 1960—1965 samt ordförande i uppbördsutredningen 1959—1961 och i aktievinstutredningen sedan 1964. Han har varit ordförande vid internationella skatteförhandlingar sedan 1961. Han är vice ordförande i styrelsen för Nya System AB samt styrelseledamot i Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Svenska bostadskreditkassan och Svenska filminstitutet. Av trycket har han utgivit Omsättningsskatten (1959; tillsammans med K. Edström och H. R. Fridolin).