Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    11 febr. 1965 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Hans Gullberg till bitr.sekr. i gruvrättsutredn.;
    s. d. förordnat pres. i Göta hovrätt Joel Laurin, ordf., överförmyndaren Gunnar Hejdeman, led:a av riksdagens I kamm. Per Hilding, adv. Magnus Lindahl och kanslichefen Tuve Lundgren samt led:a av riksdagens II kamm. Astrid Bergegren, Einar Gustafsson och Bo Martinsson att såsom sakkunniga verkställa översyn av förmynderskapslagstiftningen;
    25 febr. 1965 förordnat ass. i Göta hovr. Lennart Sjögreen till sekr. i utredn. om översyn av förmynderskapslagstiftningen;
    s. d. förordnat borgm. Björn Widegren, ordf., led:a av riksdagens I kamm. Thure Dahlberg, Yngve Nilsson och Ivan Svanström, led. av riksdagens II kamm. Olaus Nyberg samt byrådir. Stig Lundgren att såsom sakkunniga utreda vissa tekniska valfrågor;
    1 mars 1965 förordnat byrådir. Bengt Larson till bitr. sekr. i 1961 års utredn. om översyn av medborgarskapslagstiftningen;
    2 mars 1965 förordnat fil. lic. Agne Gustafsson, preceptorn Fritz Kaijser, sekr. Per Langenfeldt och rektorn Arne Wåhlstrand att såsom experter biträda utredn. om länsdemokratin och riksstyrelsen;
    5 mars 1965 förordnat ordf. i arbetsdomstolen, f. d. justitierådet Bengt Hult, ordf., led:a av riksdagens I kamm. Ruth Hamrin-Thorell och Elvy Olsson, led:a av riksdagens II kamm. Mary Holmqvist, Astrid Kristensson och Bo Martinsson, överläkaren med. dr Verner Westberg samt amanuensen, fil. kand. Görel Alm att såsom sakkunniga företaga utredn. om abortlagens tillämpning och därmed sammanhängande spörsmål samt allmän översyn av abortlagstiftningen;
    23 mars 1965 förordnat aktuarien Hans Esping och byrådir. Kjell Granström att såsom experter biträda utredn. om länsdemokratin och riksstyrelsen;
    25 mars 1965, med motsv entledigande av vattenrättsdomaren Gösta Schirén, förordnat justitierådet Per Bergsten att vara sakkunnig, tillika ordf., i den svenska delegationen av finsk-svenska gränsälvskomm.;
    29 mars 1965 förordnat ass. i Svea hovr. Gunvor Bergström och byrådir. Sven Rengby till sekr. åt de sakkunniga för utredn. om abortlagens tillämpning och därmed sammanhängande spörsmål samt allmän översyn av abortlagstiftningen.

 

    Lagberedningen. K. M:t har 2 april 1965 förordnat ass. i Svea hovr. Bengt Rydin till led. i lagberedningen fr. o. m. 1 maj 1965.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har 26 mars 1965 beviljat ordf. på avd. i högsta domstolen, just.rådet Gösta Lind avsked med utg. av juli 1965.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    26 febr. 1965 förordnat tingsdom. i Östbo och Västbo domsaga Åke Gisby att tv tjänstgöra såsom rev.sekr.;
    12 mars 1965 förordnat ass. i Göta hovr. Ulla Maiander och utnämnde rådm. i rr i Södertälje Per Löfström att tv tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    26 mars 1965 beviljat pres. i Göta hovr. Joël Laurin avsked med utg. av juli 1965;
    s. d. utnämnt ordf. i nedre just.rev., rev.sekr. Ingvar Bladh till lagman i hovr. över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 maj 1965;
    s. d. till ass. fr. o. m. 1 april 1965 förordnat, i Svea hovr. fiskalerna

224 PERSONALNOTISERdär Gunnar Sönnerhed och Stig Börje Hårdefelt, i Göta hovr. fiskalen där Jan Lundqvist, i hovr. över Skåne och Blekinge fiskalerna där Jan Johnsson och Bertil Gustafson samt i hovr. för Nedre Norrland fiskalen där Tord Fahlander;
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Nils Dillén att fr. o. m. 1 april 1965 tv uppehålla ett lagmansämbete i samma hovr.