H. MONTGOMERY HYDE. Norman Birkett. The Life of Lord Birkett of Ulverston. London 1964. Hamish Hamilton. XII + 638 s. 42 sh.

 

Den kände engelske advokaten och domaren Norman Birkett blev strax efter sin bortgång år 1962 föremål för en biografi av Dennis Bardens (se SvJT 1963 s. 361). Det var knappast en bok som gjorde föremålet rättvisa, lika litet som ett av samme författare år 1963 publicerat arbete med titeln Famous Cases of Norman Birkett. Nu föreligger emellertid vad som får anses vara den »officiella» Birkett-biografien. Den har, i enlighet med Lord Birketts egen önskan, skrivits av H. Montgomery Hyde och den kännetecknas av samma inlevelse och förtrogenhet med ämnet som utmärker andra biografier av Hyde, t. ex. de över Carson (se SvJT 1953 s. 651) och Patrick Hastings (se SvJT 1961 s. 381). Av särskilt intresse är avsnittet om krigsförbrytarprocessen i Nürnberg. Birkett var en av de två engelska domarna och Hydes framställning grundar sig i stor utsträckning på minnesanteckningar som Birkett själv förde under processen.

 

Näringsfrihetsrådets beslut åren 1954—1963. Utg. av Statens Pris- och Kartellnämnd. 488 s. Kr. 25,00.

 

Näringsfrihetsrådets beslut har hittills fortlöpande refererats i tidskrifterna Näringsfrihetsfrågor och Pris- och kartellfrågor. Nu har för första gången genom rådets försorg färdigställts en sammanställning av rådets beslut i syfte att underlätta studium av rådets praxis. Boken kan köpas genom Statens prisoch kartellnämnd. J. L.