Norsk Forening for Opphavsrett hadde i 1964 fire medlemsmøter med foredrag av professor Olav Aspesæter (»Er hagekunst åndsverk?»), av høyesterettsadvokat Erik Dæhlin (»Retten til det redaksjonelle stoff i avisene»), av høyesterettsadvokat J. C. Mellbye (»Omkring utkastet til ny patentlov») og av direktør Sven Erik Tarp, København (»Paragraf 3, — opphavsrettslovens enfant terrible»). Foreningens formann og sekretær var i 1964 henholdsvis høyesterettsadvokat Knut Tvedt og ekspedisjonssjef Arne Hansen, Oslo. Ved årets utgang hadde foreningen 146 medlemmer og var dertil tilsluttet av 22 institusjoner og foreninger.                                                                                      J. T. B.

 

    Norsk Forsikringsjuridisk Forening hadde i 1964 fire medlemsmøter. Det ble holdt foredrag av professor dr. juris Anders Bratholm (»Radio- og TVansvaret»), av universitetsstipendiat Tore Sandvik (»Ansvar for skadevoldende egenskaper») og av universitetsstipendiat Peter Lødrup (»Skadelidtes stilling hvor han frivillig har utsatt seg for en risiko»), likesom regjeringsadvokat Henning Bødtker holdt et kåseri (»50 år i skranken»). Foreningens formann og sekretær var i 1964 henholdsvis høyesterettsadvokat Knut Blom og advokat Chris Brække, Oslo. Pr. 31. des. 1964 hadde foreningen 926 personlige medlemmer, hvortil kom 71 selskaper og institusjoner.                                              J. T. B.

 

    Norsk Forening for Luftrett hadde i 1964 to møter med foredrag av preceptor Jacob Sundberg »Om luftfartens dröjsmålsansvar» og av universitetsstipendiat Peter Lødrup »Warszawa-konvensjonens artikkel 25 (luftfartslovens § 140); særlig med henblikk på rettspraksis omkring bestemmelsen.» Foreningens formann og sekretær var i 1964 henholdsvis byråsjef Christian Borchsenius og universitetsstipendiat Peter Lødrup, Oslo. Foreningen hadde pr. 31. des. 1964 86 personlige medlemmer og 8 selskapsmedlemmer. — »Arkiv for Luftrett» utkom i 1964 med hefte 3 og 4 av bind 2.                                       J. T. B.

 

    Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse ble stiftet i 1910. Foreningens hovedoppgaver er ved diskusjoner, foredrag og publikasjoner å utbre kjennskap til prinsippene for ervervslivets rettsbeskyttelse og å fremme en sunn og fruktbringende utvikling av rettsoppfatningen og lovgivningen på dette område. Foreningen har et organisert samarbeid med de tilsvarende foreninger i de tre andre nordiske land og utgir sammen med dem, og videre med støtte av Nordiska bokförläggarrådet og Nordisk union för komponisträttigheter, tidsskriftet »Nordiskt immateriellt rättsskydd». Foreningen har f. t. (april 1965) ca. 100 medlemmer. Formann er høyesterettsadvokat J. C. Mellbye. Sekretær er høyesterettsadvokat Carsten Mellbye, Oslo.                                                J. T. B.