Ombudsmannaämbetet för näringsfrihetsfrågor har under år 1964 handlagt 253 ärenden, av vilka 77 överförts från föregående år och 176 tillkommit under året. Under samma tid har 179 ärenden slutförts, medan 74 ärenden icke var avgjorda vid årets slut.
    Ämbetet har på eget initiativ upptagit 16 ärenden på grundval av uppgifter i kartellregistret. Ifrågavarande ärenden omfattar 26 i registret införda konkurrensbegränsande överenskommelser. Två avtal rörande prissättning har uppsagts och två har ändrats. Vid årets slut kvarstående sex ärenden avsåg bl. a. försäljning av dörrar, taggtråd, glas och cellulosavadd.
    Antalet under 1964 behandlade framställningar från enskilda parter om åtgärder, s. k. anmälningsärenden, har utgjort 128, av vilka 83 inkommit under året. Av de 128 ärendena slutfördes under året 88. I 27 av dessa har påtalade missförhållanden helt eller delvis undanröjts. Av dessa ärenden gällde 18 leveransvägran, därav 4 beträffande möbler (i ett av dessa riktades framställningen mot åtta fabrikanter), 2 beträffande livsmedel, 2 beträffande skor, 2 beträffande kosmetiska artiklar och 8 beträffande fotoartiklar, frysboxar, bordssilver, textilvaror, läskedrycker, snickerier, båtmotorer och tidningsmatriser. Vidare har 3 ärenden avsett prisdiskriminering, 1 leveransplikt (spannmål), 2 prisavtal och 3 missgynnanden av annan art. Antalet ärenden som avskrivits, enär skadlig verkan enligt konkurrensbegränsningslagen bedömts icke föreligga, har uppgått till 23. Grunden för anmälan har även i dessa fall mestadels varit leveransvägran. I tre ärenden, varav två rört samma leveransvägransfall angående möbler och ett avsett vägran att leverera Coca-Cola, har näringsfrihetsombudsmannen gjort framställning till näringsfrihetsrådet om förhandling.
    Ärenden som ämbetet upptagit ex officio på grund av uppgifter i pressen eller av liknande anledning, sammanlagt 17, har avsett bl. a. kombinationsförsäljning inom bilhandeln, arkitekt- och konsultarvoden, frisörbranschen, skohandeln samt jordbrukskooperationen. Av dessa ärenden var 6 icke avslutade vid årets utgång. Tre av de senare är eller har varit föremål för undersökning av statens pris- och kartellnämnd.
    Sammanlagt 41 utredningar har av pris- och kartellnämnden överlämnats

300 NOTISERtill ämbetet. Utredningarna, som av nämnden upptagits ex officio, har berört bl. a. planglas, tidningspapper, finpapper, skor, radio- och televisionsapparater, wallboard, plåtemballage, lättbetong och tegel samt livsmedel. Ämbetet har under året gjort 15 framställningar till nämnden om utredningar. Dessa utredningsframställningar har bl. a. berört av arkitekter och konsulter på byggnadsområdet tillämpade arvodessystem, prisutveckling och lönsamhet beträffande spannmål och kvarnprodukter, distriktsindelningeninom bildistributionen (de båda senare var endast kompletterande utredningar), leveransvägran beträffande möbler, konkurrensbegränsning vid försäljning av vissa rörprodukter samt eventuell kartellregistrering av avtal om prissättning inom apoteksväsendet.
    Antalet påtalade fall av uraktlåtenhet att beakta det s. k. bruttoprisförbudet, främst i samband med annonsering, har uppgått till 19.
    Ämbetet har avgivit tre yttranden till näringsfrihetsrådet, varav två avsett dispens från förbudet mot bruttopriser resp. anbudskarteller, samt ett gällt ärende vari klaganden, efter avskrivningsbeslut av näringsfrihetsombudsmannen, själv väckt talan inför rådet.
    Därtill har ämbetet avgivit tio remissutlåtanden till skilda departement. Utlåtandena har bl. a. berört almanacksprivilegiet, den allmänna näringslagstiftningen, nordisk patentlagstiftning, jordförvärvslagstiftningen samt bu
tiksbeståndet i tätorterna. E. S.