Tore Alméns minnesfond. Stiftelsens styrelse höll ordinarie årsmöte d. 15 mars 1965. Vid sammanträdet utsågs hovrättsrådet Bengt Lassen till styrelsens v. ordf.
    Av revisionsberättelsen över 1964 års räkenskaper framgår att fondens nettoavkastning under 1964 utgjort 12 991:83 och att tillgångarna, som vid 1963 års slut uppgick till 223 076:45, vid utgången av 1964 utgjorde 226 318:28. Av detta belopp redovisas på obligationers konto 34 000 kr., aktiers konto 107 423:25, utlämnade låns konto (inteckningslån) 60 000 kr., checkräkningskonto 945:26 och kapitalräkningskonto 23 949:77. Tillgångarna fördelar sig med 154 723:91 på grundfondens konto och 71 594:37 på dispositionsfondens konto. Revisionen av 1964 års förvaltning har icke givit anledning till anmärkning.
    Ansökan om bidrag från fonden ställes till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, Sthm C. (Ang. fondens ändamål, se SvJT 1920 s. 117). J. L.

 

    Birger Ekebergs fond. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av 1964 till 51 378:28. Avkastningen under året utgjorde 3 351:77. Från fonden har under 1964 utdelats anslag till Lunds universitets juridiska fakultets studieresekommitté med 1000 kr., till juridiska föreningarna vid Stockholms och Uppsala universitet med 444 resp. 330 kr. och till en dansk cand.jur. med 500 kr. Betr. fondens ändamål, se SvJT 1952 s. 494. J. L.

 

    Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen. Under verksamhetsåret har ordföranden deltagit i överläggningar mellan den Internationella Juristkommissionens nationella avdelningar rörande regionala konferenser närmast med tanke på en sådan förlagd till Europa. D. 2 juni avhöll

NOTISER 301avdelningen sitt årsmöte, varvid ordföranden lämnade en rapport angående sitt uppdrag som ledamot av Internationella Juristkommissionens kommitté för att undersöka Panamaanklagelsen gentemot USA för övergrepp d. 9—12 jan. 1964 mot Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna från år 1949. Under innevarande vår har avdelningen tillsammans med Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet anordnat en estraddebatt över ämnet »Är den nuvarande lagstiftningen angående utlännings rättsställning i Sverige tillfredsställande?». I debatten deltog prof. Hilding Eek, överdirektör Erik Montell, hovrättsrådet Gustaf Petrén, jur.stud. Sven Sahlén och sekreterare Harald Serner. Inlägg gjordes även av medlemmar av Statens utlänningskommission. Debatten avsåg att klarlägga huruvida de nuvarande rättsreglerna ur rättslig synpunkt vore tillfredsställande och avsåg icke att syssla med tillämpningen av rådande rättsregler.
    Styrelsen består av hovrättsrådet Petrén, ordf., hovrättsrådet Per-Erik Fürst, v. ordf., adv. Bertil Ahrnborg, dir. Gunnar Lundberg, ombudsman Jan Henrik Björck, sekr., adv. Ingrid Gärde Widemar och sekreterare Harald Serner. Styrelsesuppleanter är hovrättsassessor Bertil Voss, adv. Arthur Boström och bankjurist Jon Lindgren. — Medlemsantalet uppgår till drygt 200.