Erik Gustaf Svenonius avled d. 29 mars 1965. Han var född i Sthm d. 23 sept. 1901, avlade stud.ex. 1920 och jur.kand.ex. i Uppsala 1928. Efter tingsmeritering inträdde han i Stockholms rådhusrätt där han 1955 utnämndes till rådman. 1963 förordnades han till ordf. å avd. vid rådhusrätten.

 

    Hugo Christian Wikander avled d. 5 april 1965. Han var född i Asker, Örebro län, d. 28 nov. 1879, avlade stud.ex. 1897 och jur.utr.kand.ex. 1904. Han ägnade sig först åt vetenskaplig verksamhet och erhöll juris doktorsgraden 1909. Under åren 1909—1913 var han t. f. prof. i civilrätt vid Uppsala universitet och från 1913—1917 t. f. prof. i civilrätt och int. privaträtt vid samma universitet. 1918 utnämndes han till hovrättsråd i Svea hovrätt, där han senare från 1937 var ordf. å division. Han erhöll åtskilliga lagstiftningsuppdrag främst på transporträttens, särskilt sjörättens område. Han utgav flera arbeten, bl. a. en kommentar till sjölagen. Han lämnade även i SvJT översikter över rättspraxis på sjörättens område.

 

    Gustaf Adolf Körner avled d. 15 april 1965. Han var född i Malmö d. 3 maj 1882. avlade stud.ex. 1900 och hovr.ex. i Lund 1906. Efter tingstjänstgöring ägnade han sig åt advokatverksamhet och var även ombudsman för Stockholms stad. Han blev led. av samfundet 1913.

 

    Gösta Uno Schirén avled d. 16 april 1965. Han var född i Växjö d. 17 sept. 1904, avlade stud.ex. 1923 och jur.kand.ex. i Lund 1927. Efter tingstjänstgöring inträdde han i Svea hovrätt där han blev assessor 1938. Efter tjänstgöring vid revisionen utnämndes han 1950 till vattenrättsdomare vid Österbygdens vattendomstol. Han erhöll åtskilliga lagstiftningsuppdrag och var bl. a. ordf. i vattenvårds- och vägmarksersättningskommittén.

 

PERSONALNOTISER

    Justitiedepartementet. K. M:t har 23 april 1965 förordnat fiskalerna i Svea hovr. R. E. Persson och L. W. Tottie samt ass. i hovr. för Nedre Norrland S. O. Nordström att tv tjänstgöra såsom sakkunniga i justitiedep.
    Dep.chefen har 13 april 1965 förordnat ass. i hovr. för Övre Norrland Per Erik Nilsson att fr. o. m. 10 maj 1965 vara sekr i utredn. av vissa valtekniska spörsmål.

 

    Försvarsdepartementet. K. M:t har 9 april 1965 förordnat tf exp.chefen i försvarsdep., ass. i hovr. för Västra Sverige Lars Ljunggren att fr. o. m. 1 juni 1965 tv vara avd.chef Br 4 i samma dep.

 

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 23 april 1965 förordnat ass. i Svea hovr. Anders Wigelius att fr. o. m. 1 maj 1965 vara chef för statens högertrafikkomm:s jur.-adm. avd.

 

    Riksdagens militieombudsman. Riksdagen har vid val 18 mars 1965 för tiden till dess nytt val sker utsett till militieombudsman f. d. häradshövdingen Hugo Henkow och till ställföreträdare för denne hovrättsrådet Gunnar Thyresson.