304 PERSONALNOTISER    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    23 april 1965 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Anders Litzén till rev.sekr. fr. o. m. 1 maj 1965 ävensom förordnat Litzén att fr. o. m. sistnämnda dag tv t. o. m. utg. av år 1969 vara ordf. i nedre justitierev.;
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Harald Torgestam och ass. i hovr. för Nedre Norrland Sven Bouvin att tv tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    23 april 1965 utnämnt bitr. häradshövd. i Sollentuna och Färentuna domsaga Ingvar Jönsson till hovr.råd i Svea hovr. fr. o. m. 1 juli 1965;
    s. d. förordnat kanslisekr. i justitiedep. Mats Larsson att fr. o. m. 1 maj 1965 vara byrådir. Ae 25 vid Svea hovr.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    9 april 1965 förordnat ass. i Svea hovr. Gunnar Sönnerhed att fr. o. m. 12 april 1965 tv uppehålla bef. såsom särskild inskr.domare i Södertörns domsaga;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Ulf Lindquist att fr. o. m. 1 maj tv t. o. m. 31 okt. 1965 i Borås domsaga bestrida på tingsdomare ankommande göromål;
    23 april 1965 förordnat ass. i Göta hovr. Jan Lundquist att fr. o. m. 1 maj 1965 tv uppehålla tingsdomarämb. i Östbo och Västbo domsaga;
    s. d. förordnat stadsnot. vid Gtbgs rr Agge Gustafsson att fr. o. m. 1 maj 1965 tv uppehålla tingsdomarämb. i Jämtlands-domsagorna.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    9 april 1965 beviljat rådm. i Gtbgs rr Karl Wessman avsked med utg. av april 1965;
    s. d. förordnat ass. i hovr. för Västra Sverige Kaj Grahn att tv uppehålla ett rådm.ämb. i rr i Uddevalla;
    23 april 1965 förordnat rådm. i Gtbgs rr Volrat Koch, Artur Arnström och Carl Gustaf Ringius att tv vara, Kock ordf. på rr:s 2:a avd. fr. o. m. 1 juni 1965 under sin återstående tjänstetid, Arnström ordf. på rr:s 3:e avd. fr. o. m. 1 maj 1965 t. o. m. utg. av år 1969 samt Ringius ordf. på rr:s 6:e avd. fr. o. m. 1 maj 1965 t. o. m. utg. av år 1969;
    s. d. beviljat rådm. i rr i Västerås John Carlbom avsked med utg. av sept. 1965;
    29 april 1965 beviljat rådm. i Gtbgs rr T. Eneroth avsked med utg. av okt. 1965;
    s. d. utnämnt e. rådm. i Gtbgs rr Frank Witt och Lennart Dahlén till rådm. i samma rr, Witt fr. o. m. 1 maj och Dahlén fr. o. m. 1 juni 1965.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 9 april 1965 förordnat rev.sekr. Brit-Marie Ericsson och ass. i Svea hovr. Stig Liljeqvist att tv bestrida på bitr. vattenrättsdomare ankommande göromål, Brit-Marie Ericsson i Österbygdens vattendomstol fr. o. m. 12 april t. o. m. 31 dec. 1965 och Liljeqvist i Västerbygdens vattendomstol fr. o. m. 20 april 1965 t. o. m. 31 mars 1966.

 

    Åklagarväsendet. K. M:t har 23 april 1965 entledigat e. o. distriktsåkl. i Mariestads åkl.dt Hans Odelmark med utg. av april 1965.

 

    Universiteten. Docenten vid uppsala universitet Sven Anders Gagnér har d. 5 dec. 1964 efter kallelse utnämnts till professor i rättshistoria vid universitetet i München.
    Prof. Gagnér är född d. 3 mars 1921. Han blev jur.kand. 1941, fil.kand. 1947, jur.lic. 1958 och jur.doktor samt docent i rättshistoria 1960. Han uppehöll från 1960 under flera år professuren i rättshistoria med romersk rätt vid Uppsala universitet. Utöver sin vetenskapliga verksamhet har prof. Gagnér fullgjort tingstjänstgöring samt tjänstgjort både vid polisen och såsom åklagare. Han har utgivit flera vetenskapliga skrifter på rättshistoriens område, bl. a. gradualavhandlingen »Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung».

 

Trycklov 14/5 1965