B. HAMDAHL, G. DANIELSON och C. LIDBOM. Lagen om allmän försäkring. Sthm 1965. Norstedts. 544 s. Inb. kr. 53,50.

 

Lagen om allmän försäkring har i år blivit utförligt kommenterad. I början av året har sålunda utkommit en systematisk framställning av lagens bestämmelser, författad av försäkringsdomarna Allan Lundberg och Erik Malmmed titeln »Hitta rätt i allmän försäkring» (utg. av Livförsäkringsbolaget Framtiden). Nu har de i rubriken angivna författarna — samtliga verksamma i socialdepartementets rättsavdelning vid tidpunkten för lagens tillkomst — i Norstedts Gula Bibliotek utgivit en lagkommentar, i vilken lagens olika paragrafer på traditionellt sätt behandlas var för sig.
    Den nu utgivna lagkommentaren behandlar inte bara lagen om allmän försäkring utan också de viktigaste av de författningar som ansluter sig till denna, t. ex. de som rör beräkningen av pensionsgrundande inkomst och uppbörd av avgifter samt lagen om försäkringsdomstol. I ett bihang har medtagits texten till ett stort antal författningar och konventioner på socialförsäkringsområdet. Ett utförligt sakregister avslutar boken.
    Lagen om allmän försäkring är till stor del en sammanställning och syste-

LITTERATURNOTISER 347matisering av tidigare lagstiftning, som ofta i sin tur ändrats vid flerfaldiga tillfällen. Men den innehåller också ett stort antal sakliga nyheter. Detta kan göra det svårt för den oinvigde att hitta förarbetena till de olika stadgandena. Kommentaren är här en utmärkt handledare. Den ger klara hänvisningar och innehåller — med angivande av källan — citat av en mängd vägledande motivuttalanden.
    Särskilt på pensionsområdet har framställningen belysts med exempel, vilket ökat begripligheten. Läsaren måste dock självklart hålla i minnet att vissa faktorer i exemplen, såsom t. ex. basbeloppet, kontinuerligt ändras och att det därför endast är metoderna som visas.
    Av rättsfallsmaterialet har författarna tagit med kortfattade redogörelser för ett flertal av försäkringsdomstolens refererade avgöranden.
    Även om tillkomsten av lagen om allmän försäkring utgjorde en betydelsefull milstolpe i utvecklingen var den förvisso ingen slutsten. Redan har vissa ändringar fått vidtagas i lagen och anm. spår nog inte fel om han tror att praktiskt taget varje riksdag kommer att besluta om ändringar i lagen. För närvarande sysslar två kommittéer med reformarbete på området. Mot bakgrund härav får man hoppas att nya upplagor av den nu föreliggande kommentaren kommer att utges med täta mellanrum. Detta blir säkert nödvändigt för att boken skall kunna behålla det stora praktiska värde som den 
i dag har. C. A. P.