K o m m e n t e r e t  R e t s p l e j e l o v redigeret og kommenteret af Bernhard Gomard, Victor Hansen, Stephan Hurwitz. 2. udg. under medvirken af Johannes Jørgensen, Torben Svenné Schmidt. Bd I, II, København 1964. Juristforbundets Forlag. XXIII + 1180 s. Inb. Dkr. 172.00 (för jurister i Norge och Sverige Dkr. 128.00).

Den danska »lov om rettens pleje» motsvarar rättegångsbalken och, till vissa delar, utsökningslagen hos oss. År 1939 gavs den ut i en kommenterad upplaga (anm. i SvJT 1940 s. 799), ombesörjd av prof. Stephan Hurwitz och två danska domare, Victor Hansen (numera højesteretsdommer) och Erwin Munch Petersen (sedermera professor, avliden 1956). Såsom redaktörer och kommentatorer i den nu föreliggande andra upplagan har Hansen och Hurwitz medverkat ånyo. Vid deras sida står prof. Bernhard Gomard, och vidare har medverkan lämnats av Johannes Jørgensen, fuldmægtig i Justitsministeriet, och Torben Svenné Schmidt, lektor vid universitetet i Århus.
    Kommentaren består av två delar i förnämligt tryck (lagtexten över hela sidans bredd, kommentarer i spalter) och eleganta band. Bägge delarna är försedda med innehållsförteckning och sakregister — ett mönstergillt sådant, omfattande 140 sidor! — som täcker verket i dess helhet. Kommentarerna är utformade som noter till lagtexten och ger rikhaltiga upplysningar. Rättspraxis redovisas ej blott genom hänvisningar utan på många ställen genom referat. Och litteraturuppgifter lämnas ofta i kommenterande och resonerande form och i samband med analyser av de förekommande problemen. Man kan få veta att ett spörsmål är »omtvistet» (s. 262) eller att ny teori har intagit annan ståndpunkt än äldre (s. 285). Man får en rikt fasetterad bild av da
gens danska processrätt. P. O. B.