348 LITTERATURNOTISERHERMANN ROEDER. Lehrbuch des österreichischen Strafverfahrensrechts. Wien 1963. Springer-Verlag. 436 s.

 

Österrikes Strafprozessordnung utfärdades den 23 maj 1873 och har således uppnått den ärevördiga åldern av 92 år. Trots många delreformer är lagens grundprinciper alltjämt oförändrade. Varje europeisk jurist bör närma sig dessa gamla normer med respekt och tacksamhet. 1873 års österrikiska straffprocessreform, ett verk av den store Wienprocessualisten och justitieministern Julius Glaser, är moder till den moderna straffprocessen. Glasers sekulära gärning var den slutgiltiga segern över inkvisitionsprocessen som av honom ersattes med ackusationsprincipen. Den misstänkte resp. tilltalade erkännes som processubjekt och blir processpart. Processens olika sektorer (åtal, försvar och dom) skiljes. Utredningen av brottet är principiellt inte längre domarens uppgift utan polisens och åklagarens. Domarens nya funktion blir att pröva åtalet självständigt, fritt och opartiskt på grundval av muntlig förhandling och muntlig bevisupptagning och att avgöra processen allenast enligt sin övertygelse oberoende av förundersökningen och obunden av bevisregler.
    Graz-professorn Hermann Roeder har redogjort för den österrikiska lagens principer och föreskrifter i en koncentrerad, lättläst, vetenskaplig bok som torde ge svar på alla relevanta frågor och tar hänsyn till rättsutveckling 
och rättspraxis. Boken är en lärobok, ingen kommentar. G. S.

 

Ur nordiska tidskrifter 1965

    Juristen. Nr 1. Carl Aage Nørgaard, Bemærkninger om domstolenes stilling til lighedsgrundsætningen i dansk forvaltningsret, s. 1—19. — Nr 2. Ole Lando, Om de store europæiske retssystemer og om inddelningen af retssystemeri familier, s. 37—49. B. Paludan-Müller, Pedagogisk terapi af sociale afvigere, s. 49—56. — Nr 4. Hans Gürtler, Antropologiske undersøgelser som bevismiddel i faderskabssager, s. 105—109. P. Spleth, Om udlæg i rede penge, s.109—111. — Nr 5. W. E. von Eyben, Konkurrenceret, s. 125—144. Julius Møller. Mønsterloven mod plagiering, s. 144—146. — Nr 6. Carsten Rafael, Individualiseret behandling af kriminelle recidivister i åbent statsfængsel, s. 162—167. — Nr 8. Poul Andersen, Forsinkelser i den offentlige Forvaltning, s. 193—207. Allan Rise, Arbejdsretlige grænseaftaler, s. 208—214.
    Juristnytt. Nr 4. Per Stjernquist, Vetenskapen i rättsvårdens tjänst (rättssociologi), s. 84—87.
    Lov og rett. Nr 1. Jens Arup Seip, Den norske høyesterett som politisk organ, s. 1—21. Johs. Andenæs, Høyesterett som politisk organ, s. 22—43. — Nr 2. Johs. Andenæs, Grunnlov og menneskerettigheter gjennom 150 år, s. 49—58. Hans Petter Lundgaard, Sikkerhet i enkle fordringer, s. 59—69. Reidar H. Andersen, Dommerutdannelse og dommerrekruttering, s. 74—81. Asbjørn Eide, Tonkinbukten og statens rett til bruk av makt, s. 82—90. — Nr 3. Knut Blom, Granskning og rettssikkerhet, s. 97—109. J. M. Jacobsen, Personlighetsvernet for pasienten i det psykiatriske sykehus, s. 110—116. J. B. Hjort, Høyesterett som forfatningsdomstol, s. 124—127.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. Nr 1. O. I. Mikkelsen, Ansættelsesforholdene i statens tjeneste, s. 11-16. Olavi Rytkölä, Om förvaltningens lagbundenhet, s. 17—24.
    Nordisk försäkringstidskrift. Nr 1. Gunnar Hagen, Erstatningsfastsættelse ved personskader, s. 13—18. Knut Rodhe, Några frågor rörande friskrivningsklausuler, s. 19—32.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. Nr 3—4. Gösta Eberstein, Om konflikter mellan inbördes självständiga immaterialrättigheter, s. 93—101. Tore Sigeman, Upphovsrätt och arbetsrätt, s. 124—133.

LITTERATURNOTISER 349    Svensk lantmäteritidskrift. Nr 1. F. J. B. Andrén, Några reflexioner i frågan om »ersättning för konjunkturförlust» vid tvångsavverkning eller tvångsinlösen av ståndskog, s. 60—76.
    Svensk Skattetidning. Nr 1. Göran Englund, Valet mellan omedelbar och framskjuten arvsbeskattning, s. 1—21.
    Tidsskrift for Rettsvitenskap. Nr 1—2. Millard Ruud og Ole Lando, The uniform commercial code, s. 3—35. Jørgen Mathiassen, Domstole og forvaltningsmyndigheter, s. 36—84. Klas Lithner, Åklagarrollen, s. 85—116. Kristen Andersen, Culpaansvaret under debatt, s. 117—126. Aksel H. Hillestad, Rettens eksistens, s. 143—157.
    Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. Nr 1. Berndt Godenhielm, Sanktionssystemet inom immaterialrätten, s. 8—29. Sten Finne, Innebär s. k. slavisk efterlikning av annan näringsidkares produkter illojal konkurrens? s. 30—42.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 6. P. Spleth, En dom om motorforsikringens regres og om forholdet mellem ansvar i og uden for kontrakt, s. 17—21.

J. L.