Ändringar i ensittarlagen. 1954 års fastighetsbildningskommitté har till chefen för justitiedepartementet avlämnat betänkande med förslag till lag om ändring i ensittarlagen m. m. (SOU 1965:26).
    Enligt ensittarlagen äger nyttjanderättshavare under vissa villkor friköpa mark som han innehar för jordbruks- eller bostadsändamål. En av förutsättningarna för lösningsrätt är att nyttjanderättshavare tillhörigt boningshus som lämnade nöjaktig bostad åt honom och hans familj fanns uppfört på marken den 1 januari 1919. Kommittén föreslår nu att tidpunkten för markens bebyggande framflyttas till dagen för jorddelningslagens ikraftträdande den 1 januari 1928. Förslaget innefattar samtidigt en skärpning av lös-

NOTISER 359ningsvillkoren såtillvida att nyttjanderättshavare efter sistnämnda tidpunkt skall ha varit bosatt på lägenheten. I en övergångsbestämmelse har emellertid föreskrivits att nu gällande inlösningsvillkor skall tillämpas då rätt till friköp föreligger enligt dessa men ej enligt de föreslagna nya bestämmelserna.
    Kommittén har vidare ansett tiden vara mogen för en avveckling av ensittarlagstiftningen och har därför föreslagit att den nuvarande lagen skall upphöra att gälla den 1 januari 1976; dock skall utan hinder härav lösenanspråk som anhängiggjorts före denna tidpunkt prövas och handläggas jämlikt lagen.
    Kommittén har i och med avlämnandet av ifrågavarande betänkande, dess 
fjärde i ordningen, slutfört sitt utredningsuppdrag. O. N.