Juridiska föreningen i Uppsala har under 1964 sammanträtt 9 gånger. Vid årsmötet d. 5 febr. anordnades en debatt om »Skatterådgivning och skattefusk». Deltagare var jur. dr Bertil af Klercker, landskamrer Henrik Jansson, adv. Claes Sandels samt prof. Leif Mutén. Justitierådet Hjalmar Karlgren föreläste d. 18 mars över ämnet »Om passivitetsverkan vid avtalsslut». Vid ett colloquium d. 15 april talade prof. Ingemar Hedenius om »Juridik och moral». Höstfesten ägde rum d. 3 okt. varvid föreningen gästades av justitiekansler Sten Rudholm, som berättade om sitt ämbete. »Pressen, domstolarna och de dömda» var rubriken på den debatt som anordnades d. 28 okt. Deltagare var hovrättsrådet Per-Erik Fürst, chefredaktör Lennart Hirschfeldt och hovrättsassessor Erik Holmberg. Som särskilt inbjudna deltog red. Raul Nyberg och doc. Ola Nyquist. Tentamensbestämmelserna diskuterades vid studiedebatten d. 12 nov. i vilken de flesta av fakultetens lärare deltog. Verksamhetsåret avslutades med julfest d. 4 dec., varvid utrikesrådet Love Kellberg talade om rymdrätt.
    Föreningen har representerats vid besök hos de juridiska föreningarna i Stockholm och Lund samt i Danmark, Finland och Norge. Två studenter deltog vid studentjuriststämman i Island. Juridiska Föreningen har under hösten ratificerat stadgan för det Nordiska Studentjuristrådet.
    »Iustus», föreningens tidning, har utkommit med sju nummer under året, däribland med ett brett upplagt dubbelnummer för höstterminens recentiorer. Föreningens opinionsgrupp har bestått av 20 juris studerande och har berett studiedebatten. Föreningens 100-årsstipendium tilldelades jur. stud. Anders Engdahl och Norstedts bokpremium jur. stud. Per Henrik Lindblom.
    Styrelsens sammansättning under 1964 har varit: ordf. prof. Leif Mutén, v. ordf. jur. och fil. kand. Lars Lindahl (t. o. m. 3 okt.) och jur. kand. Ulf Brunfelter (fr. o. m. 4 okt.), sekr. jur. stud. Johan Hirschfeldt, red. Anders Hagstedt, internationell sekr. jur. stud. Carin Oldfelt, skattm. jur. stud. Göran Eneroth, förlagsföreståndare jur. stud. Anders Olsson, kassör jur. stud. Tomas Hammar, klubbm. jur. kand. Anitha Kaull, konsulter jur. stud. Nils-Olof Berggren, Hans Pettersson samt Arne Rosenlund (t. o. m. 3 okt.) och Gösta Fischer (fr. o. m. 4 okt.). — Medlemsantalet har under året uppgått till 400.