362 NOTISER    Juridiska föreningen i Lund har under 1964 ordnat sexton sammankomster av olika slag enligt följande. D. 13 febr. colloquium med kåserande föredrag av försäkringsdirektör Knut Norström om trafiksäkerhet genom lagstiftning, d. 20 febr. colloquium med redogörelse av redaktör Gösta Björkman för Expressens juridiska och sociala rådgivning, d. 27 febr. colloquium med anförande av justitiekanslern Sten Rudholm om JK-ämbetet, d. 12 mars föredrag av direktören för Statens Biografbyrå Erik Skoglund om filmcensuren, d. 20 mars studiebesök på Handelns Arbetsgivareorganisation i Malmö, där direktörerna Lennart Rugfelt och Per Cedergren samt direktören i Skånes Handelskammare Lars Samzelius orienterade om juristens verksamhet inom näringslivet, d. 13 april colloquium med inledande föredrag av Mr W. R. Cornish om Trial by Jury in England, d. 15 maj studiebesök i Köpenhamn, där ambassadör Rolf Sohlman tillsammans med sin stab på svenska ambassaden orienterade om juristens roll i utrikestjänsten, fängelsedirektör Aage Worm demonstrerade Vestre Fængsel och bryggmästare Karl Ivar Lindquist förevisade bryggeriet Stjernen, d. 26 maj colloquium med redogörelse av Mr Mark Lane för Lee Harvey Oswalds skuld till president Kennedys död. — D. 10 sept. skedde mottagning för höstens novitier, d. 11 sept. studiebesök på Skånska Cement AB i Malmö, där ombudsman Ulf Linderoth informerade om industrijuristens arbete och gav synpunkter på frågan om valet mellan skiljeförfarande och rättegång, d. 2 okt. föredrag av president Liss Granqvist om försäkringsdomstolen, d. 16 okt. invigning av Juridiska föreningens sällskapsrum — Lagrummet — i Juridicums källarvåning med deltagande av representanter för näringsliv och banker, akademiska lärare och studenter och med diskussion om näringslivets behov av vidareutbildade jurister, d. 2 nov. colloquium med föredrag av professor Lennart Vahlén om kritik av löftesteorien, d. 12 nov. colloquium med inledningsanförande av professorn i rättsmedicin Gerhard Voigt om sjukvårdsåtgärders betydelse vid kausalitetsbedömningen i 3 kap. brottsbalken, d. 1 dec. diskussion över ämnet Synpunkter på nordismen med utgångspunkt från bildandet av Nordiska Studentjuristrådet, vars stadgar föreningens styrelse godkänt, d. 11 dec. årsmöte med föredrag av chefen för rikspolisstyrelsen Carl G. Persson om polisreformen och offentliggörande av den första volymen av den av föreningens förlag utgivna samlingen Uppsatser av juris studerande.
    Förlagsverksamheten, som syftar till att tillhandahålla studenterna aktuell kurslitteratur till självkostnadspris, har bl. a. till följd av den kraftiga studenttillströmningen ytterligare ökat i omfattning.
    Föreningen är ansluten till det nybildade Nordiska Studentjuristrådet och till The International Federation of Law Students. Den har varit representerad vid sammankomster med juristföreningarna i Oslo, Köpenhamn, Århus, Stockholm, Åbo och Helsingfors, så ock vid den XIV:e Nordiska Studentjuriststämman i Reykjavik.
    P. A. Norstedt & Söners bokstipendium har tilldelats jur. stud. Christer Berglund.
    Föreningen har närmare 1 000 medlemmar. I 1964 års styrelse satt som ordf. prof. Alvar Nelson, v. ordf. doc. Gunvor Wallin, litteraturförman jur. stud. Christer Berglund, skattm. jur. stud. Hans Hjortsjö, sexmästarinna jur. stud. Boel Ohlsson, sångförman jur. stud. Björn Lindquist (till 1/7),

NOTISER 363sekr. jur. stud. Eva Tunhammar, litteraturkonsult jur. kand. Wolfgang Heinrichs, internationell konsult jur. stud. Lennart Herslow och konsult jur. stud. Jan Winge (till 1/7).