Försvarsdepartementet. K. M:t har 7 maj 1965 förordnat avd.chefen i försvarsdep. N. V. Simonsson att fr. o. m. 1 juni 1965 tv vara exp.chef i samma dep.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 21 maj 1965 förordnat ass. i Svea hovr. Rune Dahnell att tv tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    21 maj 1965 förordnat rådm. i Sthms rr Gunnar Linnander till ordf. på rr:s 22:a avd. fr. o. m. 1 juni 1965 tv t. o. m. utg. av 1969;
    26 maj 1965 förordnat ass. i Gtbgs rr Ulf Ankarloo och Lennart Carnemo till e. rådm. i samma rr, Carnemo fr. o. m. 1 juni 1965;
    s. d. förordnat ass i Gtbgs rr Johan von Sydow att tv uppehålla en rådmansbef. i samma rr.

 

    Näringsfrihetsrådet. K. M:t har 7 maj 1965 förordnat fiskalen i Svea hovr. Harry Jusélius att fr. o. m. 17 maj 1965 tv vara sekr. hos näringsfrihetsrådet.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha antagits 9 april 1965 Bertil Andersén, Boden, Åke Eriksson, Gällivare, Ingemar Brélid, Mariestad, Sten Breitholtz, Gunnar Ingvarson och Nils Munck af Rosenschöld, Sthm, 14 maj 1965 Lars Laurin, Lund, samt Jan-Olof Bergman och Anders Lindberg, Sthm, samt 3 juni 1965 Sture Paulsson, Kungsbacka, Kalman (Allan) Garellick,teborg, och Sven Erhardt, Uppsala.

 

    Universiteten. Till hedersdoktorer ha promoverats, 31 maj 1965 vid Uppsala universitet kanslirådet Gerhard Simson och hovrättsrådet Gunnar Lagergren, och 28 maj 1965 vid Stockholms universitet professorn Eugen Ulmer, München.
    Vid Stockholms universitet har 28 maj 1965 till jubeldoktor promoverats f. d. professorn Åke Holmbäck.
    Till juris doktorer ha promoverats 29 maj 1965 vid Lunds universitet jur. lic. Ulla Jacobsson och 28 maj 1965 vid Stockholms universitet jur. lic. Erik Sjöholm och jur. kand. Ingrid Detter.
    F. d. justitierådet Hjalmar Karlgren promoverades 22 maj 1965 till hedersdoktor vid juridiska fakulteten vid universitetet i Oslo.

 

    Hovrätternas indelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring var 1 april 1965 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).

 

S v e a  h o v r ä t t
    I avd.: lagmannen G. Graffman, hovrättsråden K. Ericsson, v. ordf., och H. E. Nordström, assessorerna J. Ljungar* och L. Arvidsson.
    II avd.: lagmannen G. Aquilon*, hovrättsrådet S. Lindquist, v. ordf., assessorn P. Grünler, adj. led. G. Syk och S. Larsson.
    III avd.: lagmannen S. Löwenhielm, hovrättsråden R. Lundin*, v. ordf., och A. Thuresson, assessorn J. Ericson, adj. led. E. Persson.
    IV avd.: lagmannen A. Adelsohn, hovrättsråden I. Weidenhaijn, v. ordf., och G. Wessman*, assessorerna R. Dahnell och S. O. Hall.
    V avd.: lagmannen R. Pihl, hovrättsråden E. Ameln*, v. ordf., och F. Palmér, assessorn Helga Rossipal, adj. led. K. Malmgren.
    VI avd.: hovrättsråden N. Dillén, ordf., Å. Sahlquist, v. ordf., och E. Larsson*, assessorerna E. Cederlund och B. Hårdefelt.
    VII avd.: lagmannen C. A. Durling, hovrättsråden E. Spens, v. ordf., och A. Nordin, assessorn M. Calais och adj. led. G. Ljungberg*.
    VIII avd.: lagmannen N. Grafström, hovrättsråden S. Nordell*, v. ordf., och A. Elowson, assessorerna S. Holmbergh och B. Sederblad.
    IX avd.: hovrättsråden G. Hagströmer*, ordf., C. F. Hadding, v. ordf., och E. Backman, adj. led. H. Anderberg och O. Matton.

366 PERSONALNOTISER    Extra avd.: hovrättsråden Y. Linder*, ordf., J. Victor, v. ordf., och J. Oldin, adj. led. B. Lambe och G. Lind af Hageby.

 

V a t t e n ö v e r d o m s t o l e n

 

    I avd.: lagmannen N. Jansson, hovrättsrådet S. Larsson, v. ordf., assessorerna S. Bolte, O. Westman och H. Svahn, adj. led. G. Zetterqvist, G. Gråberg och B. Jansson.
    II avd.: lagmannen N. Viklund*, hovrättsrådet I. Ahlström, v. ordf., assessorerna S. Liljeqvist, B. Krouthén, E. Andersson och Gunvor Bexelius, adj.led. H.-Å. Wängberg och S. Olsson.

 

G ö t a  h o v r ä t t

 

    I avd.: lagmannen E. Ekstedt, hovrättsråden U. Norén, v. ordf., S. Löwendahl* och N. Sönnerby samt adj. led. G. Torgils.
    II avd.: presidenten J. Laurin, hovrättsråden B. Höijer*, v. ordf., P. G. Blomdahl och B. Smedberg, adj. led. A. Reis och P. Sandström (den sistnämnde i den mån pres. ej tjänstgör).
    III avd.: lagmannen O. Engqvist, hovrättsråden N. Brodén, v. ordf., K. Ahlbom* och F. Lindstam, assessorerna Ulla Maiander och J. Lundqvist.

 

H o v r ä t t e n  ö v e r  S k å n e  o c h  B l e k i n g e

 

    I avd.: presidenten B. Kjellin, hovrättsråden C. Bergström, v. ordf., H. Nordholm* och I. Bodewall, assessorn Inger Schlyter samt adj. led. S. Ramkull.
    II avd.: lagmannen H. Moberg, hovrättsråden B. Möller, v. ordf., och H.Schunnesson*, assessorn B. Björnberg samt adj. led. Ulla Roos.
    III avd.: lagmannen I Bladh, hovrättsråden G. Ekström, v. ordf., P. Ryding* och G. Ohlsson samt adj. led. Margareta Paulsen och N.-E. Nelfelt.

 

H o v r ä t t e n  f ö r  V ä s t r a  S v e r i g e

 

    I avd., presidenten M. Heuman, hovrättsråden Å. Bonge*, v. ordf., B. Arnold, L.-G. Lindencrona och C. J. Johansen, fiskalerna C. Theorin och B. Rundqvist (adj. led. i den mån presidenten icke tjänstgör).
    II avd.: lagmannen G. Bogren, hovrättsråden G. Ljung*, v ordf., och G. Rådström, assessorn i Göteborgs rådhusrätt Inger Lindqvist, assessorn O. Lindh och adj. led. B. Orrhede.
    III avd.: lagmannen E. Holm, hovrättsrådet B. Erichs, v. ordf., assessorn B. Helling, adj.led. A. Ligner och fiskalen A. Stendahl.
    IV avd.: lagmannen E. Ahlgren, hovrättsråden C.-I. Lefwander*, v. ordf., L. Öhrbom och S. G. Arning, assessorerna vid Göteborgs rådhusrätt B. Ihrfelt och R. Elfving.

 

H o v r ä t t e n  f ö r  N e d r e  N o r r l a n d

 

    I avd.: presidenten Å. von Schultz*, hovrättsrådet G. Malmer, v. ordf., assessorn C.-I. Skarstedt, adj.led. Stina Zackari och O. Bremberg.
    II avd.: hovrättsråden I. Henkow*, tf. lagman, och S.-E. Ellmén, v. ordf.(part. tjl.), assessorerna S. Bouvin, A. Westlander och T. Fahlander, adj.led. T. Andersson.

 

H o v r ä t t e n  f ö r  Ö v r e  N o r r l a n d

 

    I avd.: tf. lagmannen häradshövdingen S. Ohlsson, hovrättsråden N. Lindroth*, v. ordf., och A. Berg, assessorn P. E. Nilsson, adj.led. C. Ljungström och T. Eliasson.
    II avd.: presidenten K. Sidenbladh, hovrättsråden S. Bramsjö*, v ordf., B. Lid och Ingrid Andersson, assessorn G. Boysen, adj.led. L. Lagerqvist.