Tjänstlediga lagmän, hovrättsråd, assessorer och fiskaler. Följande hovrättsledamöter och fiskaler åtnjöt 1 april 1965 på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt eller vattendomstol) m. m. ledighet från tjänsten:

PERSONALNOTISER 367    I S v e a  h o v r ä t t: lagmannen B. Lännergren (utlänningsutredn.), hovrättsråden G. von Sydow (statssekr. handelsdep.), P. E. Fürst (v.a.-utredn.), G. Lagergren (led. av skiljekommissionen för egendom m. m. i Förbundsrepubliken Tyskland), S.-G. Jonzon (rättsavd.chef jordbruksdep.), G. Thyresson (stf MO), N. Mangård (utredn.uppdr. komm.dep.), T. Hesser (lagbyråchef just.dep.), L. Simonsson (byråchef just.dep.), S. Mejegård (växtförädlingsskyddsutredn.), N. E. Åqvist (rättsavd.chef finansdep.; fr. 1 aug. pres. i Göta hovrätt), I. Wallenberg (pres. i högsta restitutionsdomst. i Berlin), A. Loheman (aktiebolagsutredn.), G. Petrén (nord. rådets svenska delegation), S. Egersten (ordf. i fiskevärderingsnämnd), C. Holmberg (statssekr.just.dep.), Å Sundquist (omb.man för näringsfrihetsfrågor), L. Fredlund (tf.avd.chef just.dep.), B. Mollstedt (fideikommissnämnden), I. Lekman (markvärdekomm.), A. Litzén (tf rev.sekr.; fr. o. m. 1 maj ordf. i Nedre justitierevisionen), B. Holmquist (rättsavd.chef komm.dep.), M. Bäärnhielm (arrendelagsutredn.) och O. Höglund (tf. lagbyråchef just.dep.), assessorerna P. Ihrfelt (aktiefondsutredn.), G. Dyrssen (lagberedn.), E. Holmberg (utredn.uppdrag inrikesdep.), T. Löwbeer (lagbyråchef handelsdep.), H. Bergqvist (utredn. om illojal konkurrens), E. Hellner (tf. exp.chef komm.dep.), G. Sandell (just.dep.), T. Brundin (tf. lagbyråchef just.dep.), T. Sars (byråchef JK-ämb.), P. Hylander (JK-ämb.), Ingrid Hilding (lagbyråchef soc.dep.), G. Ekman (eckl.dep.), A. Hedström (just.dep.), O. Rainer (tf. exp.chef just.dep.), N. Mannerfelt (byråchef JO-ämb.), I. Gullnäs (tf lagbyråchef just.dep.), B. Rydin (lagberedn.), U. Nordenson (just.dep.), Böret Eriksson (komm.dep.), G. Grönvall (tf. rev.sekr.), Chr. Rune (sjölagskomm.), C. Lidbom (tf. lagbyråchef soc.dep.), P. Chr. Lundbergh (JO-ämb.), E. Green (tf.rev.sekr.), C.-J. Cosmo (trafikmålskomm.), A. Wigelius (just.dep.), R. Berggren (tf. lagbyråchef inr.dep.), P. Hildebrand (tf. lagbyråchef jordbr.dep.), A. Ekström (pensionsstiftelseutredn.), A. Wilhelmsson (just.dep.), J. Mueller (lagbyråchef eckl.dep.), S.-E. Nilsson (statsråd), G. Stapelberg (tf. rev.sekr.), O. Tranell (tf. byråchef omb. ämb. f. näringsfrihetsfrågor), C. E. Sturkell (tf. byråchef soc.styr.), H. Montgomery (sekr. lagberedn.), B. Voss (nord. vägtrafikkomm.), A. Wallén (just.dep.), G. Atmer (tf. rev.sekr.), S. Beckman (tf. rev.sekr.), G. Herner (tf. rev.sekr.), H. Tjernberg (utlänningsutredn.), Gunvor Bergström (just.dep.), P.-A. Åström (tf. rev.sekr.), P. von Möller (riksd. III lagutsk.), Å. Bouvin (riksd. III lagutsk.), M. Sjöberg (riksd. I lagutsk.), L. Sjöstedt (sjömanslagsutredn.), L. Groll (byråchef hyresrådet), G. Hallmo (eckl.dep.), G. Wahlgren (finansdep.), S. Vängby (familjerättskomm.), Th. Cars (MO-ämb.), S. Wickbom (inr.dep.), H.-H. Abelin (finansdep.) och H.-O. Stark (just.dep.), fiskalerna S. Edlund (studier), L. Jonson (näringsfrihetsrådet), B. Malmström (domstolskomm.), A. Knutsson (arbetsdomst.), G. Sterzel (expropr.utredn.),T. Hellners (just.dep.), H. Danelius (Europarådets komm. för de mänskl. rättigh.), S. Strömholm (studier), I. Rexed (studier), J. Lind (arbetsdomst.), A. Sanmark (departementsutredn.), G. Dufwa (studier), U. Bernitz (studier) och G. Erenius (studier).
    I G ö t a  h o v r ä t t: hovrättsråden I. Ulveson (ordf. immisionssakkunniga), U. Lundvik (lagberedn.), G. Ekblad (rättsavd.chef eckl.dep.), T. Landahl (just.dep.), H. Romander (lagbyråchef just.dep.), G. Ericsson (rättsavd.chef statsrådsberedn.), assessorerna L. Wasteson (tf. rev.sekr.), U. H:son Gad (hyreslagstiftningssakk.), L. Sjögreen (adj. led. Svea hovrätt) och J. Heuman (riksd. I lagutsk.).
    I h o v r ä t t e n  ö v e r  S k å n e  o c h  B l e k i n g e: hovrättsråden B.-E. Åhberg (just.dep.) och Å. Åhström (finansdep.), assessorerna E. Holmberg (offentlighetskomm.), G. Danielson (tf. exp.chef soc.dep.), B. Isacson (byråchef MO), H. Gullberg (tf. rev.sekr.), I. Lindh (eckl.dep.), E. Essén (just.dep.), S. Nyman (tf. rev.sekr.), N. Wentz (tf. lagbyråchef soc.dep.), C. Mejàre (tf. rev.sekr.), B. Wilhelmsson (soc.dep.), L. Ekberg (soc.dep.) och J. Johnsson (riksd. II lagutsk.), fiskalerna I. Cosmo (riksd. II lagutsk.), L. Pålsson (studier), G. Grenfors (riksd. II lagutsk.) och P. Falk (studier).
    I h o v r ä t t e n  f ö r  V ä s t r a  S v e r i g e: hovrättsråden S. Ekblom

368 PERSONALNOTISER(särskilt uppdrag i Svea hovrätt), S. Jungefors (finansdep.), G. Borggård (exp.chef handelsdep.), B. Hamdahl (rättsavd.chef soc.dep.), E. Borglund (inrikesdep.), S. Nordlund (rättsavd.chef inr.dep.), K.-G. Lindelöw (eckl.dep.) och Å. Widding (finansdep.), assessorerna J.-E. Jagander (just.dep.), L. Ljunggren (försvarsdep.), G. Hellgren (tf. rev.sekr.), T. Löfstedt (just.dep.), S. Boman (inr.dep.), O. Börjesson (JO), C.-G. Palmgren (tf. rev.sekr.), U. Lindquist (tf. rev.sekr.) och C. G. Källner (inr.dep.), samt fiskalen T. Gregow (JO).
    I h o v r ä t t e n  f ö r  N e d r e  N o r r l a n d: hovrättsråden R. Hermansson (statsråd), E. Nyman (byråchef krim.vårdsstyr.), G. Steen (byråchefkomm.dep.), C. Nordström (byråchef komm.dep.), L. Landh (just.dep.), C.-E. Wollsén (tf. rev.sekr.) och T. Widebeck (tf. rev.sekr.), assessorn O. Nordström (just.dep.), fiskalen T. Sigeman (studier).
    I h o v r ä t t e n  f ö r  Ö v r e  N o r r l a n d: lagmannen B. Sandström (ställf. JO), hovrättsråden I Lidbeck (tf. rättsavd.chef civ.dep.), S. Marcus (rättsavd.chef försvarsdep.) och I. Kilander (just.dep.), assessorerna G. Normark (civ.dep.) och Å. Weidstam (just.dep.).