Sveriges Rikes Lag 1965. Utg. av C. G. Hellquist. Norstedts. Inb. kr. 86,00, halvfr. bd 102,00.

 

Lagboken har som vanligt utkommit i början av året. Utgivaren justitierådet C. G. Hellquist har denna gång stått inför en svårbemästrad uppgift med hänsyn till den stora mängd nya författningar som utfärdats under de sista veckorna av det gamla året. I själva lagboken eller tillägget har utgivaren likväl kunnat redovisa mycket sent utkomna författningar. Vissa av de under 1964 utfärdade författningarna, som utkom av trycket på årets sista dagar, har emellertid inte kunnat anmärkas ens i tillägget. Av dessa nyheter må här pekas på den ändring som skett i 1 § trafikbrottslagen genom lag d. 18 dec. 1964 (nr 881). C. H.

 

KARL OLIVECRONA. Pantbrevsreformen. Lund 1964. C. W. K. Gleerup. 43 s. Kr. 7,00.

 

I anknytning till sin tidigare utgivna skrift »Panträtten i den nya jordabalken. Kritik och förslag» (anmäld i SvJT 1964 s. 183) har prof. Olivecrona i föreliggande skrift redovisat och kritiserat remissyttranden över vissa förslag av jordabalksutredningen. Efter att i ett inledande avsnitt ha framställt hur ett rationellt panträttssystem kan anordnas går Olivecrona in på frågan om inskrivningsdomaren bör utfärda pantbreven — vilket jordabalksutredningen föreslagit — eller om pantbreven skall utfärdas av fastighetsägaren. Jordabalksutredningens förslag i denna del tillstyrks av de flesta remissinstanserna men kritiseras av lagberedningen, Svea hovrätt och länsstyrelsen i Stockholms län. Olivecrona gör med anledning härav en kritisk genomgång av de framförda skälen mot jordabalksutredningens förslag — ökad arbetsbörda för inskrivningsdomaren, risken för förfalskningar, ingrepp på skuldebrevslagens område och hänsynen till rättslikheten inom Norden. — Slutligen kommenteras remissbehandlingen av jordabalksutredningens förslag om

 

    1 Det bör kanske också nämnas, att kommittén föreslår en ny tolkningsregel, såvitt angår frågan om sekundosuccession vid vissa testamenten, där efterlevande make erhållit den först avlidne makens kvarlåtenskap med äganderätt (ÄB 3:12 i kommitténs förslag). Den föreslagna regeln skulle innebära en avvikelse från hittillsvarande praxis, sådan denna framträder bl. a. i det kända rättsfallet NJA 1950 s. 483.

40 LITTERATURNOTISERatt bestämmelser om ränta och om förfallotid skall uteslutas ur pantbreven. J. L.