S c a n d i n a v i a n  S t u d i e s  i n  L a w 1964. Edited by Folke Schmidt. Almqvist & Wiksell. Uppsala 1964. 264 s. Kr. 30,00.

 

Flera uppsatser i den åttonde årgången av Scandinavian Studies in Law hänför sig närmast till den offentliga rättens domäner. Sålunda har prof. Håkan Strömberg i en uppsats med titeln »On the idea of legislation» behandlat lagstiftningsbegreppet och sanktionssystemet för upprätthållande av rättsordningen mot bakgrund av den svenska författningen och svensk konstitutionell praxis. Med utgångspunkt från några under senare år företagna förtroendeomröstningar i stortinget har docenten Ingeborg Wilberg i en uppsats betitlad »Some aspects of the principle of ministerial responsibility in Norway» redogjort för norsk praxis rörande regeringens konstitutionella ansvar. Utrikesrådet Hans Blix har i artikeln »The rights of diplomatic missions and consulates to communicate with authorities of the host country» presenterat gällande folkrättsliga regler enligt doktrin, praxis och internationella konventioner rörande beskickningars och konsulats möjligheter att träda i direkt kontakt med värdlandets myndigheter. Prof. Stig Jägerskiöld är författare till en uppsats, som berör en frågeställning, som sedan antikens dagar och ända in i vår tid ofta varit brännande aktuell, nämligen om medborgarnas rätt att döda en diktator. Uppsatsen har titeln »Tyrannicide and the right of resistance, 1792—1809. A study on J. J. Anckarström».
    Två artiklar berör obligationsrättsliga problem. Docenten Göran Portin har sålunda i sitt bidrag betitlat »The doctrine of non-acceptance (mora accipiendi)» ställt vissa nordiska köprättsliga regler rörande köpares dröjsmål i belysning av tysk och anglo-amerikansk rätt på motsvarande område. Prof. Ole Lando har i en omfattande uppsats, »The proper law of the contract», redovisat de internationella konstraktsrättsliga regler som enligt lag och rättspraxis gäller i Frankrike, Tyskland, England, USA och Skandinavien. Uppsatsen har försetts med tämligen omfattande litteraturhänvisningar.
    Slutligen behandlas i årgången ett processrättsligt problemkomplex, som bör ha stort intresse bl. a. för anglo-amerikanska jurister. Prof. Per Olof Ekelöf kommenterar nämligen den i rättegångsbalken fastslagna fria bevisvärderingen i en artikel som fått titeln »Free evaluation of evidence». J. L.

 

H. MONTGOMERY HYDE. Oscar Wilde: the aftermath. London 1963. Methuen. XXI + 221 s. 30 sh.

 

I serien Notable British Trials intar den år 1948 publicerade volymen The Trials of Oscar Wilde med rätta en bemärkt plats. Utgivaren av volymen, advokaten, författaren och parlamentsledamoten H. Montgomery Hyde, har i den bok som här skall omnämnas framlagt resultatet av sina fortsatta Wilde-studier. Han behandlar nu fängelsetiden och framställningen grundas väsentligen på arkivmaterial som icke tidigare varit tillgängligt för forskningen. Boken är av utomordentligt intresse för den som vill lära känna människan Oscar Wilde och förstå bakgrunden till Wildes litterära produktion i samband med fångenskapen, främst the Ballad of Reading Gaol och De

LITTERATURNOTISER 41Profundis. Även den kriminologiskt intresserade har åtskilligt att hämta i boken; den verkliga innebörden av ett fängelsestraff i dåtidens England framträder skrämmande klart. Montgomery Hydes bok bär vittne om sanningen i Oscar Wildes ord i De Profundis att »All trials are trials for one's life, just as all sentences are sentences of death». Domen över Oscar Wilde den 25 maj 1895 var, djupare sett, en dödsdom. S. R.