Ur nordiska tidskrifter 1964

 

    Ekonomisk Revy. Nr 8. Knut Rodhe, Minoritetsskyddet i aktiebolagen, s. 489—498. — Påföljd vid checkmissbruk (skrivelse från Svenska Bankföreningen till Konungen) s. 518—526.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. Nr 4. Thorsten Cars, Militär rättskipning vid svenska FN-förband i utlandet, s. 157—180. — Halvar G. F. Sundberg, Byggnadsnämnderna och bensinstationerna, s. 181—190.
    Juristen. Nr 17. Erik B. Neergaard, En ny form for ærekrænkelse? (ärekränkning i radio och TV) s. 472—475. — Nr 18. Poul Gaarden, Loves forberedelse, s. 479—489. — Nr 20. H. Petersen, Om domstolenes uafhengighed, s. 521—533.
    Juristnytt. Nr 13. Birger Broman, Vetenskapen i rättsvårdens tjänst. III. Rättsserologi, s. 302—306. — Nr 14. Karl O. Frykholm, Vetenskapen i rättsvårdens tjänst. IV. Rättsodontologi, s. 315—319. — Nr 15. Karl Erik Rosén, Vetenskapen i rättsvårdens tjänst. V. Rattfylleri eller onykterhet i trafik, s. 337—340. — Nr 16—17. Gösta Rylander, Vetenskapen i rättsvårdens tjänst. VI. Rättspsykiatrins framväxt, uppgifter och framtid, s. 360—362, 384—388.
    Lov og rett. Nr 8. Arvid Frihagen, Likhetsprinsippet i forvaltningen, s. 337—356. — Audvar Os, Adgangen til å avskjedige og forflytte embetsmenn, s. 357—362. — Nr 9. Terje Wold, Domstolenes deltakelse i justisforvaltningen, s. 385—400. — Christian Borchsenius, Lov af 12. juni 1964 om endringer i sjøfartsloven, s. 401—405. — Nr 10. Anders Bratholm, Radio- og TV-ansvaret, s. 435—448. — C. A. Fleischer, Obligatoriske kravs rettsvern, s. 449—463.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. Nr 1—2. Gunnar Moore, Kravet på särskiljningsförmåga efter den nya varumärkeslagens ikraftträdande, s. 1—34. — Erik Lassen, Brugsplikt for varemærker, s. 35—50. — Keijo Heinonen, Om s. k. »Icke önskvärd import» av märkesvara, s. 57—59.
    Nordisk kontakt. Nr 13. Gustaf Petrén, Pacta sunt servanda, s. 769—770.
    Nordisk Tidsskrift for International Ret og Jus Gentium. Nr 2—3. Eric Essén, Den europeiska kol- och stålgemenskapens politiska institutioner, s. 113—136. — Helge Granfelt, Sea blockade as a political weapon, s. 137—157. Carl August Fleischer, Fiskerigrensespørsmålet, s. 158—180.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Nr 2—3. Hans Klette, Några resultat från tre rattfylleriundersökningar jämförda med trafiknykterhetskommitténs lagförslag, s. 119—135.
    Skattenytt. Nr 10. Henrik Hessler, Om pensionsstiftelser med otillräckliga medel, s. 385—400.
    Statsvetenskaplig tidskrift. Nr 4. Hans Linton, Folkrättsliga förpliktelser och författningar, s. 220—250.
    Svensk lantmäteritidskrift. Nr 5—6. Nils Åberg, Råmark för tätbebyggelse som värderingsobjekt, s. 638—652. — Per Tornée, En expropriationsrättslig värderingsfråga (värdering av delar av administrativt bildad tomt), s. 653—679.
    Svensk tidskrift. Nr 9. Erik Anners, Två reformperioder i rysk rättsutveckling, s. 450—461.
    Svenska socialvårdsförbundets tidskrift. Nr 5. C. G. Källner, Lagen om åt
gärder vid samhällsfarlig asocialitet, s. 227—230. J. L.