Ur nordiska tidskrifter 1965

 

    Ekonomiskt Forum 1965. Lars Gorton, Haaglagen och containertrafiken —några rättsliga spörsmål, s. 53—63.
    Ekonomisk Revy. Nr 6. Jan Rydén, Personligt initiativ inom den offentliga förvaltningen, s. 349—360.
    Förvaltningsrättslig tidskrift. 1964 nr 6. Fritz Kaijser, De kommunala besvärsgrunderna i historisk belysning, s. 303—332.
    Juristen. Nr 11. Isi Foighel, Bevisvurdering, s. 267—274. Ole Agersnap, Ombetingede domme afsagt af Vestre Landsret efter 1. juli 1961, s. 274—287.
    Lov og rett. Nr 4. L. T. Løddesøl, Norske regler om oljeutvinning, s. 154—160. Evald Rygh, Tilbakebetalning av tidligere nedskrevet aksjekapital, s.174—183. — Nr 5. Carl Jacob Arnholm, Noen betraktninger omkring Tercerodommen (expropriants skyldighet att ersätta andra än ägare), s. 211—215. —Nr 6. Erling Selvig, Fraktføreransvar og speditøransvar ved godsbefordring på veg, s. 241—275.
    Nordisk Administrativt Tidsskrift. Nr 2. Bo Hammarskjöld, Förvaltningens ställning och uppgifter i dagens samhälle, s. 78—92.
    NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. Nr 1. Mogens Plesner, Know-how og erhvervshemmeligheder, s. 6—41. Ulf Bernitz, Industriellt rättsskydd och konkurrensbegränsning, s. 42—68.
    Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Nr 1. Anders Bratholm, En snarvei til sannheten? Bruk av løgndetektor i strafferettspleien, s. 1—15. Jan Vilgeus, Automatmissbruk. Bedrägeri, bedrägligt beteende eller stöld? s. 60—85.
    Socialt Forum. Nr 3. Algot Wickberg, Polis och barnavård i samverkan, s.157—163. — Nr 4. Gunnar Krantz, överprövning hos RÅ (av åklagarbeslut att vägra åtalseftergift), s. 239—246. — Nr 6. Åke Elmer, Omhändertagande enligt barnavårdslagen — vård eller straff, s. 351—357.
    Svensk lantmäteritidskrift. Nr 2. Tore Pettersson, Ersättning för mistad glesbebyggelserätt, s. 184—190.
    Svensk tidskrift. Nr 3. Karl Erik Rosén, Körkortet i farozonen, s. 151—157.
    Tiden. Nr 4. Carl M. Elwing, RÅ och abortresorna, s. 213—219.
    Tidskrift för kriminalvård. Nr 1. Klas Lithner, Omstridda personundersökningar, s. 1—5.
    Ugeskrift for Retsvæsen. Nr 18. Kai Blicher, Om lægers ansvar, s. 84—86.— Nr 20. Svend Danielsen, Engelske borgerlige retssagers begyndelse og forberedelse, s. 100—106. — Nr 25. Ole Krarup, Kommunernes saakaldte »privatretlige» raaden, s. 121—134. 

J. L.