Ur Svensk författningssamling 1965

 

41. KK 26 febr. 1965 om rikets indelning i civilförsvarsområden.
42. Lag 19 mars 1965 om ändrad lydelse av 77 § militära rättegångslagen d. 30 juni 1948 (nr 472).
43. KK s. d. om ändring i kung. d. 25 april 1958 (nr 215) med vissa föreskrifter ang. häradshäkten, stadshäkten och polisarrester.
44. KK 5 febr. 1965 om ändring i expeditionskung. d. 29 okt. 1964 (nr 618).
45—52. KK 26 mars 1965 ang. beslutade ändringar i regeringsformen, riksdagsordningen, successionsordningen och tryckfrihetsförordningen.
53. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 12 och 13 §§ lagen d. 26 nov. 1920 (nr 796) om val till riksdagen.
54. Lag s. d. om kommunala renhållningsavgifter.
59. KK s. d. om ersättning till polisman för skada på egendom.
60. KK s. d. om ändrad lydelse av 1 § 1 mom. kung. d. 12 dec. 1924 (nr 528) med föreskrifter ang. fullföljd av talan i vissa besvärs- och anmärkningsmål m. m.
63. KK 19 mars 1965 ang. skyldighet för domstol att underrätta veterinärstyrelsen om dom i vissa brottmål.
70. KK 23 april 1965 om upphävande av 20 § expeditionskung. d. 29 okt. 1964 (nr 618).
92. KK 29 april 1965 ang. ändring i kung. d. 25 nov. 1927 (nr 417) med föreskrifter om vad såsom inrösnings- och avrösningsjordbör räknas, om ägors gradering och uppskattning, ägobeskrivning, hävdeförteckning, delningsbeskrivning samt om beräknande av vissa ersättningar mellan skiftesdelägare.
94. Lag 9 april 1965 om polisregister m. m.
95. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 11 § lagen d. 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.
98. KK s. d. om polisregister m. m.

438 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET103. Lag 7 maj 1965 om ändring i landstingslagen d. 14 maj 1954 (nr 319).
105. KK 14 maj 1965 med anledning av De Socialistiska Rådsrepublikernas Unions tillträde till Pariskonventionen d. 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten.
106. Lag 26 maj 1965 om antalet statsdepartement och statsråd utan departement.
112. KK 21 maj 1965 ang. ändring i kung. d. 4 jan. 1939 (nr 7) med förordnanden på civilförvaltningens område jämlikt lagen d. 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.
114—116. KK s. d. ang. beslutade ändringar i regeringsformen.
125—128. Lag 26 maj 1965 om ändrad lydelse av 72 § växellagen d. 13 maj 1932 (nr 130), m. m.
134. Lag 14 maj 1965 om ändrad lydelse av 3 § barnavårdslagen d. 29 april 1960 (nr 97).
156. KK 21 maj 1965 om hastighetsbegränsning för motorfordon.
160. KK 14 maj 1965 om ändrad lydelse av 22 § stämpelkung. d. 29 okt. 1964 (nr 619).
161. KK s. d. om ändring i kung. d. 21 nov. 1958 (nr 563) med tillämpningsföreskrifter till förordningen d. 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt.
163. KK s. d. ang. ändrad lydelse av 2 § kung. d. 12 dec. 1947 (nr 907) om renovation av allmän underrätts dombok och bouppteckningsprotokoll.
174—177. Lag 26 maj 1965 ang. fortsatt giltighet av lagen d. 19 juni 1942 (nr 429) om hyresreglering m. m., m. m.
181. KK 3 juni 1965 om ändrad lydelse av 7 § 2 och 3 mom. allmänna resereglementet d. 21 nov. 1952 (nr 735).
183. KK s. d. om ändrad lydelse av 4 § kommittékung. d. 28 juni 1946 (nr 394).
185. Lag s. d. ang. ändring i lagen d. 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.
186. Lag s. d. om lagrådet.
187. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 20 dec. 1946 (nr 879) om högsta domstolens sammansättning och tjänstgöring.
188. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 8 § lagen d. 20 dec. 1946 (nr 879) om högsta domstolens sammansättning och tjänstgöring.
189. Lag s. d. ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt.
190. Lag s.d. ang. ändrad lydelse av 2 § 2:o), 4:o) och 17:o) lagen om om Kungl. Maj:ts regeringsrätt.
193—197. Lag 21 maj 1965 ang. ändring i lagen d. 18 april 1952 (nr 152) om sammanföring av samfälld vägmark med angränsande fastighet m. m.
207. KK 3 juni 1965 om ändrad lydelse av 7 § kung. d. 6 nov. 1964 (nr 635) ang. underrättelse om dom i vissa brottmål m. m.
208. KK 7 maj 1965 om avveckling av de s. k. danviks- och fattigpenningarna.
209. KK 3 juni 1965 om ändring i instruktionen d. 20 mars 1959 (nr 79) för statens rättsläkarstationer.
250—251. KK s.d. om ändring i statens allmänna avlöningsreglemente d. 30 juni 1948 (nr 436), m. m.
255. K cirkulär s. d. om skyldighet för vissa statsmyndigheter att anlita Allmänna bevakningsaktiebolaget.
259—262. KK 9 april 1965 om ändring i jaktstadgan d. 3 juni 1938 (nr 279) m. m.
274—284. Statstjänstemannalag 3 juni 1965, m. m.
285. KK s.d. om ändring i allmänna verksstadgan d. 7 jan. 1955 (nr 3).
290—293. Jordförvärvslag 14 maj 1965, m. m.                                                    
S. R.