Föreningen Sveriges stadsdomare höll d. 30 maj 1965 årsmöte å Kronhuset i Göteborg under ordförandeskap av borgmästaren Nils Rappe. Till årsmötet hade infunnit sig ett flertal gäster samt ett stort antal föreningsmedlemmar, de flesta med damer. Under förmiddagen hölls föredrag dels av fil. dr Stig Roth om »Ostindiska kompaniet» samt av professorn Kurt Grönfors överämnet »Några reflektioner kring tvingande rättsregler». På eftermiddagen höll rådmannen Jan Gehlin ett föredrag betitlat »Rådhusrätternas befattning med namnärenden enligt nya namnlagen». Detta efterföljdes av diskussion.
    Föreningens styrelse utgöres av borgmästaren Nils Rappe, Jönköping, ordf., borgmästaren Axel Lindskog, Varberg, v. ordf., borgmästarna Åke Jansler, Östersund, och Bengt Åström, Sundsvall, samt rådmännen Anders Bruzelius, Lund, Allan Sandberg, Hälsingborg, sekr., Tryggve Franzén, Uppsala, Erik Ahnlund, Västerås, Torsten Huldén, Göteborg, Erik Björkman, Stockholm, kassaförv., Georg Danckwardt, Norrköping, och Per Olof Holmäng, Göteborg. Styrelsesuppleanter äro rådmännen Harald Nordin, Stockholm, och Sven Braun, Malmö. — Föreningen har 288 medlemmar och tre hedersledamöter.

 

    Föreningen Sveriges kronofogdar har bildats i anslutning till en av Exekutionsväsendets organisationsnämnd anordnad kronofogdekonferens i Tylösand den 30 maj—1 juni 1965. Föreningens ändamål är att behandla för kronofogdarna betydelsefulla spörsmål och att tillvarataga deras gemensamma intressen utom i fackligt hänseende. Intill ordinarie årsmöte har utsetts en interimsstyrelse bestående av kronofogdarna N. O. Frykholm, Örebro, ordf., F. S. Thorelli, Skellefteå, v. ordf., B. Åkeson Stockholm, sekr., samt B. Steffner, Skövde, och K. R. Glennert, Karlstad.

 

    Nykterhet i trafik. 1957 års trafiknykterhetskommitté har nu slutfört sitt uppdrag genom avlämnande av ett betänkande angående trafiknykterhetslagstiftning för luftfarten och spårtrafiken (SOU 1965:35). I fråga om luftfarten har kommittén funnit gällande stadganden om trafiknykterhet i luftfartslagen i huvudsak tillfredsställande. För spårtrafikens del har kommittén däremot ansett klart behov föreligga av lagstiftning om trafiknykterhet; lagstadganden härom saknas för närvarande. Kommittén har därför föreslagit, att en särskild lag stiftas om trafiknykterhet inom järnvägs- och spårvägstrafik med straffregler konstruerade efter mönster av gällande rattfylleristadganden för vägtrafiken och sålunda upptagande en grövre och en lindrigare brottstyp. Därutöver har kommittén förordat stadgande om straffansvar för trafikbefäl som underlåter att ingripa mot trafiknykterhetsbrott av den föreslagna grövre typen. J. L.

 

    Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Ansökan om anslag från stiftelsen avseende årets utdelning bör före 1 okt. 1965 insändas till adv. Stig Ljungberg, Sveriges Advokatsamfund, Kammakargat. 10, Sthm. J.L.