460 PERSONALNOTISER    Häradsrätterna. K. M:t har
    15 juni 1965 beviljat häradshövd. i Västra Värends domsaga Arnold Herrlin avsked med utg. av sept. 1965;
    s. d. förordnat rev.sekr. Christer Åström att fortfarande tv t. o. m. 30 juni 1966 i Svartlösa domsaga bestrida på tingsdomare ankommande göromål;
    30 juni 1965 beviljat häradshövd. i Vadsbo domsaga Christer Gemzell avsked med utg. av okt. 1965;
    s. d. till tingsdomare utnämnt, i Karlskoga domsaga ass. i rr i Örebro Alfred Rosén, i Lindes och Nora domsaga ass. i rr i Örebro Sven Bergman, i Orusts, Tjörns och Inlands domsaga hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Anders Berg samt i Älvdals och N y e d s domsaga ass. i hovr. för Västra Sverige Gunnar Hellgren, Hellgren fr. o. m. 1 juli 1965 och de övriga fr. o. m. 1 sept. 1965;
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Peter Grünler att tv uppehålla bef. såsom tingsdomare i Västerbergslags domsaga;
    s. d. förordnat ass. i rr i Halmstad Kettil Wullt att fortfarande tv t. o. m. 30 juni 1966 i domsagor under hovr. för Västra Sverige bestrida på tingsdomare ankommande göromål.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    15 juni 1965 beviljat rådm. i rr i Västerås Martin Lindheimer avsked med utg. av aug. 1965;
    30 juni 1965 till rådm. i Sthms rr utnämnt e. rådm. där Åke Malmström, Gunvor Wegnelius, Jan Gehlin, Sten von der Osten-Sacken, Jan Schnell och Bernt Krause, Krause fr. o. m. 1 aug. 1965 och de övriga fr. o. m. 1 juli 1965;
    s. d. till rådm. i rr i Västerås utnämnt ass. i Svea hovr. Olof Sundberg fr. o. m. 1 sept. 1965 och ass i rr:n Claes Levin fr. o. m. 1 okt. 1965.

 

    Åklagarväsendet. K. M:t har
    30 juni 1965 förordnat distriktsåkl. i Eskilstuna åkl.dt Sixten Odeling till distriktsåkl. Ae 27 i Örebro åkl.dt fr. o. m. 1 juli 1965;
    s. d. förordnat assistentåkl. till förfogande K. B. Möllersten till distriktsåkl. Ae 25 i Trollhättans åkl.dt fr. o. m. 1 juli 1965.

 

    Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har
    30 juni 1965 utnämnt byrådir. Ao 25 hos krim.vårdsstyr. O. A. Brenner till byrådir. Ao 27 hos styr.;
    s. d. förordnat e. byrådir. hos krim.vårdsstyr. A. R. Andersson till byrådir. Ae 27 hos styr.;
    s. d. till byrådir. Ae 25 hos krim.vårdsstyr. förordnat kamreraren vid fångv.anst. Kumla H. G. Gunnarsson och förste byråsekr. hos styr. R. D. A. Lindström.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har
    30 juni 1965 till krim.vårdsinsp. Ao 27 utnämnt, vid fångv.anst. Härnösand fångv.insp. där E. M. O. Ståhlberg, vid fångv.anst. Härland a fångv.insp. där E. A. F. Bäckman, vid fångv.anst. Malmö fångv.insp. där A. R. A. Grönberg samt vid fångv.anst. Hall fångv.insp. där A. H. Danielson;
    s. d. till byrådir. Ao 25 utnämnt, vid fångv.anst. Långholmen kamreraren vid ungdomsanst. Skenäs G. A. Gustavsson, vid fångv.anst. Härlanda kamreraren där K. W. Svensson och vid fångv.anst. Hallkamreraren där K. T. Samuelson.

 

    Statens avtalsverk. K. M:t har 15 juni 1965 förordnat hovr.rådet i hovr. för Övre Norrland Ingmar Lidbeck och ass. i samma hovr. Georg Normark att fr. o. m. 1 juli tv vara, Lidbeck adm.dir. Br 5 och Normark avtalsjurist Br 3i statens avtalsverk.

 

    Universiteten. Jur. dr Ulla Jacobsson har d. 25 maj 1965 förordnats till doc. i processrätt vid universitetet i Lund.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 18 juni 1965 antagits Hans Norell, Halmstad, Lars E. Gustafsson, Luleå, och Marianne Idengren, Norrköping.