SVENSK JURIDISK LITTERATUR
1963 och 1964

 

Förteckning upprättad av justitierådet N I L S  R E G N E R

 

 

 

Förteckning för åren 1957—1962 se SvJT 1959 s 406—445, 1962 s 93—135 och 1963 s 677—715, vartill hänvisas i fråga om indelning, förkortningar m. m. Kompendier upptagna i nedannämnda särskilda förteckning ha uteslutits. Några recensioner m. m. av år 1963 redovisas i förteckningen 1963.

 

BIBLIOGRAFISKT M. M.

 

    Årsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer 1962 och 1963. Utg av riksdagsbiblioteket (1963, 1964)
    Hans Danelius Förteckning över kompendier 1962—1963 utg av juridiska föreningarna i Lund, Stockholm och Uppsala, SvJT 1964 s 539
    Jens Söndergaard Oversigt over juridiske böger udkommet 1963—1964, Juristen 1963 s 409, 1964 s 28, 206, 562
    Tore Sandvik Norsk juridisk litteratur 1961—1963, SvJT 1964 s 212
    L E Taxell Juridisk litteratur i Finland 1960—1963, SvJT 1963 s 64, 1964 s 656
    Juridiska biblioteket. Urval av svensk och utländsk litteratur som förvärvats under 1962—1964, TSA 1963 s 223, 1964 s 199, 1965 s 116
    Register till JFFT för åren 1950—1959 uppgjort av Edward Andersson (Helsingfors 1960, 48 s)
    Register till NAdmT for årg. 1944—1962 (Kbhvn 1964, 69 s)
    Ragnar Hemmers tryckta skrifter, JFFT 1961 s 220
    Karl Olivecronas rättsvetenskapliga produktion. Bibliografisk sammanställning, Festskrift till Olivecrona (1964) s 745
    Festskrift til professor Dr juris O A Borum 30. juli 1964. Under red av E A Abitz, Stig Iuul, Vilh Boas og A Vinding Kruse (Kbhvn 1964, 593 s). Anm av Kurt Grönfors SvJT 1964 s 715, Hjalmar Karlgren UfR 1965 s 70, Stig Strömholm TfR 1965 s 359
    Legal essays. Festskrift til Frede Castberg i anledning av hans 70-årsdag 4. juli 1963 (Oslo 1963, 624 s). Anm av Ivar Agge SvJT 1965 s 195, Hilding Eek NAdmT 1963 s 381, Folke Schmidt TfR 1964 s 416
    Teori och praxis. Studier i svensk civilrätt. Skrifter tillägnade Hjalmar Karlgren (1964, 398 s)
    Festskrift tillägnad Karl Olivecrona vid hans avgång från professorsämbetet den 30 juni 1964 av kolleger, lärjungar och vänner. Red-kommitté Fritjof Lejman, Per-Edwin Wallén, Håkan Strömberg, Lars Norbeck (1964, 765 s). Anm av Stig Strömholm SvJT 1965 s 340
    Scandinavian studies in law, ed by Folke Schmidt. Vol 7 1963 (1963, 260

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 491s) — Vol 8 1964 (1964, 264 s). Vol 7 anm av Hans Danelius SvJT 1964 s 287, A Vinding Kruse Juristen 1964 s 232, vol 8 av Johan Lind SvJT 1965 s 40
    Förhandlingarna å det tjugoandra nordiska juristmötet i Reykjavfk den 11—13 aug 1960. Utg av den isländska styrelsen (Kbhvn 1963)
    Forhandlingerne på det treogtyvende nordiske juristmöde i Kbhvn den 22—24 aug 1963 (Kbhvn 1964) — SvJT 1963 s 633
    Det nordiske administrative forbunds 14. alminnelige möte i Oslo 1964, NAdmT 1964 s 213 — SvJT 1964 s 747
    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution. Förhandlingar 1963—1964 (1964, 42 s)

 

 

ALLMÄNNA VERK M. M.

 

    Sveriges rikes lag 1963 och 1964, utg av C G Hellquist (1963, 1964)
    Juridikens källmaterial av Hilding Eek, Kurt Grönfors, Jan Hellner, Hans Thornstedt, Lennart Vahlén och Lars Welamson (3 u 1963, 161 s)
    Kurt Grönfors Om rättsskydd för affektionsvärden, TfR 1963 s 597
    Phillips Hult Värdepappersrätt. 4 u ombesörjd av Henrik Hessler (1963, 181 s)
    Hjalmar Karlgren Onödigt missförstånd vid rättsfallstolkning, SvJT 1963 s 220. Härtill Knut Rodhe s 374
    Åke Malmström Civilrätt jämte några grunddrag av den allmänna rättsläran. Lärobok för nybörjare (2 tr 1964, 341 s) — Några anmärkningar om civilrättens problematik i de s k socialistiska länderna, Festskrift till Borum (1964) s 291
    Ulf Persson Civilrättens generalklausuler som forskningsobjekt, Festskrift till Olivecrona (1964) s 508
    Knut Rodhe Några reflexioner rörande förmögenhetsrättens systematik, Festskrift till Karlgren (1964) s 274
    Folke Schmidt Tysk abstrakt metod. Reflektioner kring systematiken i Bürgerliches Gesetzbuch, Festskrift till Karlgren (1964) s 279
    Stig Strömholm Fransk rättssystematik. Anteckningar till Paul Roubier, Droits subjectifs et situations juridiques (Paris 1963, 451 s), SvJT 1964 s 610
    Jan Hellner Anm av Affattelse av love, domme, forvaltningsakter og kontrakter. Hovedred W E von Eyben (Kbhvn 1962, 537 s), SvJT 1963 s 279
    Hjalmar Karlgren Anm av Per Augdahl, Den norske obligasjonsretts almindelige del (3 u Oslo 1963, 441 s) SvJT 1964 s 631
    Åke Lögdberg Anm av Alois Troller, Rechtserlebnis und Rechtspflege. Ein Fussweg zur Jurisprudence für Ungeübte begehbar (Frankfurt 1962), SvJT 1964 s 457
    Knut Rodhe Anm av Y J Hakulinen, Obligationsrätt. I, Allmänna läror (Tammerfors 1962), SvJT 1963 s 25

 

    Ture Aldén Hemmets egen lagbok. Envar sin egen advokat (12 omarb och kompl u 1963, 224 s; förut utg av G Malmberg)
    Curt Böre Rättskunskap (1963; 2 u 1964, 186 s)

492 NILS REGNER    Reinhold Eilard Sakrätt, skatteproblem, exekution (1963, 234 s). Anm av Ulf Lundvik SvJT 1964 s 361
    J Granér Rättskunskap för posttjänstemän (2 omarb u 1963, 215 s)
    Folke Lindberg Handelsrätt (6 u 1962, 187 s)
    Lennart Lindestam och Göte Magnusson Handelsrättens grunder (1963, 155 s)
    Sven Nylin Rättskunskap (4 u 1963, 87 s)
    Gustaf Rabe Bankjuridik (3 övers u 1963, 250 s)
    Åke Victorin Ungdomen och lagen. De äldre ungdomarnas rättigheter och skyldigheter enligt gällande lagar (1963, 79 s)
    Tekno's Populär juridik. Supplement av Berndt Philipson 1963 (1963, 30 s), 1964 (1964, 35 s)
    Norstedts formulärbok. Anmälningar, ansökningar, bouppteckning. Utarb. av Axel Lindskog (3 u 1963, 208 s)
    Samhällskunskap för seminarieundervisningen, annan högre undervisning och det fria bildningsarbetet. Del 1, Stats- och kommunalkunskap, socialpolitik m. m. (4 omarb u 1963, 2 tr 1964, 414 s). Skolöverstyrelsens skriftserie 9

 

    Nordiska rådet. Sesjon 11, 1963 (Oslo 1963, 1725 s) — Session 12, 1964 (Sthlm 1964, 2308 s)
    Gustaf Petrén Nordiska rådets elfte och tolfte sessioner, SvJT 1963 s 307, 1964 s 384
    Nordiska rådets verksamhet 1952—1961, NU 1962:8, anm av Bertil Wennergren StatsvT 1964 s 154

 

Allmän rättslära m. m.
    Bertil Adèll Ideologier och laglydnad, SvJT 1964 s 194
    Nils Beckman Precedents and the construction of statutes, Scand studies 7 (1963) s 11 (ur Lagtillämpning och prejudikat, TSA 1962 s 157, även utg separat)
    C D Broad Obligations, ultimate and derived, Festskrift till Olivecrona (1964) s 63
    Albert A Ehrenzweig Toward a psychoanalysis of law and justice. The »schools of jurisprudence» An end and a beginning, Festskrift till Olivecrona (1964) s 148
    Per Olof Ekelöf Förhållningsregler och domsregler, Festskrift till Olivecrona (1964) s 166
    Oscar Adolf Germann Präjudizien als Rechtsquelle (1960) anm av Ivar Agge SvJT 1964 s 190 — Zum Primat des Gesetzes, Festskrift till Olivecrona (1964) s 235
    H L A Hart Self-referring laws, Festskrift till Olivecrona (1964) s 307
    Ingemar Hedenius Om rätt och moral (ny utg 1963, 155 s)
    Nils Herlitz Rechte und Sprachen Erfarhrungen und Betrachtungen, Festskrift till Castberg (1963) s 94
    Axel Hägerström Rätten och staten. Tre föreläsningar om rätts- och statsfilosofi. Utg av Martin Fries (1963, 274 s). Anm av Ivar Agge SvJT 1965 s 195

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 493Karl Larenz Über das Verhältnis von Interpretation und richterlicher Rechtsfortbildung, Festskrift til Olivecrona (1964) s 384
Åke Lögdberg Några anteckningar om betydelsen av uttalanden i en lags förarbeten, Festskrift till Olivecrona (1964) s 432
Manfred Moritz Sind die juristischen Personen Fiktionen?, Festskrift till Olivecrona (1964) s 442
Alvar Nelson Rättsvetenskapen i dagens samhälle, Festskrift till Olivecrona (1964) s 458
Karl Olivecrona Det rättsliga språket och verkligheten (övers av Legal language and reality) (1964, 43 s)
Kazimierz Opalek The rule of law and natural law, Festskrift till Olivecrona (1964) s 497
Roscoe Pound Adjudication or administration? Making, finding and changing of law and laws in a changing world, Festskrift till Olivecrona (1964) s 552
Per Stjernquist How are changes in social behaviour developed by means of legislation?, Festskrift till Castberg (1963) s 153
Håkan Strömberg On the idea of legislation, Scand studies 8 (1964) s 221 (ur Några reflexioner om lagstiftningens innebörd i StatsvT 1959 s 1) — Om interaktionen mellan lagstiftning och rättstillämpning, Festskrift till Olivecrona (1964) s 619
Jacob F W Sundberg The law of contracts, se HB
Lennart Vahlén Bidrag till avtalstolkningens systematik, JFFT 1964 s 380
    Juridik och psykologi. Ett relationsproblem. Handlingar från en arbetskonferens i Lund 1964, anordnad av Sveriges juristförbund och Sveriges psykologförbund (stencil, 1964, 195 s)
Ivar Agge Anm av Karl Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft (Berlin 1960, 381 s), SvJT 1964 s 115Stig Strömholm Anm av sammaverk TfR 1964 s 435
Per Stjernquist Anm av Lars Taxell, Rätt och humanitet (Helsingfors 1963, 260 s), StatsvT 1964 s 465

 

 

RÄTTSHISTORIA

 

    Gerhard Hafström Land och lag (2 omarb u 1964, 114 s)
    Ragnar Hemmer Magnus Erikssons landslags tillämpning i Finland i belysning av medeltida urkunder ang köp och byte av fast egendom, JFFT 1963 s 84
    Stig Jägerskiöld Studier rörande receptionen av främmande rätt i Sverige under den yngre landslagens tid (1963, 262 s). Anm av Ole Fenger TfR 1965 s 189, Inger Skyum-Nielsen Juristen 1964 s 419 — Interpolationsforskningens metod och resultat, Festskrift till Olivecrona (1964) s 330 — Juristbibliotek från stormaktstiden, SvJT 1963 s 33
    Elias Wessén Lagman och lagsaga, Nord tidskrift 1964 s 73
    Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid. Presidium för Sverige Ingvar Andersson, svensk red John Granlund Bd 8 Judas—Konfiskation (1963, 704 sp) — Bd 9, Konge—Kyrkorummet (1964, 720 sp)

494 NILS REGNER    Åke Holmbäck och Elias Wessén Magnus Erikssons landslag (1962) och Jan Eric Almquist Johan Skyttes kommentar till stadsrätten (1962) anm av Stig Jägerskiöld SvJT 1964 s 48 — Förstnämnda verk anm av Mons Nygård TfR 1963 s 326
    Joh O Stiernhöök De jure Sveonum et Gothorum vetusto 1672. Reproduction phototypique 1962 précédé d'une notice par Sture Petrén (1962, 433 s). Skrifter utg av Institutet för rättshistorisk forskning serie I bd 1
    Corpus codicum Suecicorum medii aevi. Auspiciis regis Sueciae Gustavi Adolphi editum. Redigendum curavit Elias Wessén. Vol. 17, Lex Dalecarlia (Dalalagen). E codice membr. B 54 Bibl. Reg. Holm. Suecice et Britannice praefatus. Edidit Elias Wessén (Kbhvn 1964, 110 s)
    Jan Janson Debatten om civiläktenskapets införande i Sverige. Ak avh (1964, 192 s)
    Hugo Tiberg Några drag ur hypoteksrättens utveckling i Europa, främst beträffande fast egendom, TfR 1964 s 553
    Karl Wührer Das schwedische Dorf des Mittelalters — eine Friedensund Rechtsbereich?, Festskrift till Olivecrona (1964) s 725
    Erling Selvig Forarbeidene til den svenske sjöloven av 1667, SvJT 1963 s 284
    Erik Anners Straffteorierna i svensk rättshistoria, SvJT 1964 s 241
    Gerhard Hafström Dulgadråp och danaarv, Festskrift till Olivecrona (1964) s 287
    Ragnar Hemmer Ett feltolkat dråpstadgande i svearätten (Upplandslagen Manhelgdsbalken 10:1, Södermannalagen Manhelgdsbalken 25:1), JFFT 1964 s 429 — Die Missetat im altschwedischen Recht. Eine entwicklungsgeschichtliche Übersicht (Helsingfors 1965, 26 s)
    Stig Jägerskiöld Nyfunna källor till svensk straffrättshistoria, SvJT 1964 s 364 — Om krigsfångar, krigsockupation och jurisdiktionsrätt. Ett folkrättsligt drama i Åbo hovrätt år 1721, JFFT 1964 s 160 — The origins of international law. A Swedish case from the 17th century, Festskrift till Castberg (1963) s 241
    Arthur Thomson Stöld av annans hustru. Kristoffers landslag, Tjuvabalken, kapitel 1 (1963, 101 s). Studier utg av Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund 1961/1962 3. Anm av Ragnar Hemmer JFFT 1963 s 304, Sven Kjöllerström StatsvT 1964 s 59
    Per-Edwin Wallén Mord och dråp — två brottsbegrepps utveckling i svensk rätt, NTfK 1963 s 202
    Sture Petrén, Stig Jägerskiöld och Tord O:son Nordberg Svea hovrätt. Studier till 350-årsminnet (1964, 410 s) — Petrén Svea hovrätt 350 år, SvJT 1964 s 673
    Sten Rudholm Justitiekanslersämbetet 250 år, SvJT 1964 s 1
    Rolf Karlbom Bakgrunden till 1809 års regeringsform. Studier i svensk konstitutionell opinionsbildning 1790—1809. Ak avh (1964, 380 s). Anm av Georg Andrén StatsvT 1964 s 408, Åke Holmberg HistT 1964 s 471, Jan Ringdahl SvJT 1965 s 419. Härtill Karlbom StatsvT 1965 s 275, Andrén s 286, Holmberg s 293
    Elmar Nyman Indragningsmakt och tryckfrihet 1785—1810. Ak avh (1963, 334 s). Anm av Nils Andrén Nord tidskrift 1964 s 269

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 495    Göran Setterkrans Konungabalken i Karl IX:s lagförslag. En handskriftsundersökning, HistT 1964 s 54
    Arthur Thomson Gustav Vasa, Olaus Petri och den s k Uppsalastadgan 1538, Scandia 1963 s 142
    Hundra år under kommunalförfattningarna (1962) anm av Sten-Sture Landström StatsvT 1964 s 158
    Lennart Landin På häradsting. I, Anteckningar ur öländska domböcker 1620—1649 (1963, 302 s). II, Om jordförsäljning och arvstvister enligt öländska domböcker 1613—1649 jämte 1638 års dombok för södra motet (1964, 249 s). Anm av Per Bergsten SvJT 1963 s 731, 1965 s 282
    Enköpings stads tänkeböcker 1540—1595, utg av Sven Ljung. H 2 (1962, s 129—256)
    Stockholms stads tänkeböcker från år 1592, utg av Stockholms stadsarkiv. Del 6, 1605—1608 (1963, 434 s). Del 7, 1608—1613, red av Nils Staf (1964, 376 s)
    Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. Del 5, 1611—1620, utg av Folke Sleman (1964, 636 s)

 

JURIDISK UNDERVISNING

 

    Professuren i handelsrätt vid Lunds universitet (Adlercreutz, Persson, Vahlén), SvJT 1963 s 231
    Professuren i rättshistoria med romersk rätt vid Stockholms och Uppsala universitet (Anners, Gagnér, Hasselberg, Jägerskiöld, Nylander, Wallén), SvJT 1964 s 230
    Professuren i processrätt vid Lunds universitet (Bolding), SvJT 1964 s 233 Professuren i finansrätt med finansvetenskap vid Stockholms universitet (Englund, Åke Hellner), SvJT 1964 s 568
    Karl Olivecrona Docentbetyg eller icke?, SvJT 1963 s 528
    Per Stjernquist Rättssociologi som examensämne i Sverige, JFFT 1964 s 318

 

GIFTERMÅLSBALKEN

 

    Äktenskapsrätt. Förslag avg 1 aug 1964 av familjerättskommittén. 1 Författningstext, 2 Motiv, SOU 1964:34, 35 (96 s, 597 s) — SvJT 1964 s 756 — Sigrid Beckman Bättre rättslig ställning för efterlevande, Försäkringstidningen 1964 h 6 s 12 — Gösta Walin Familjerättskommitténs betänkande med särskild tonvikt på försäkringsfrågor, NFörsäkrT 1965 s 1 — K G Lindberg Äktenskapsförord enligt kommittén, TSA 1964 s 351. Härtill Sigrid Beckman Formkrav för äktenskapsförord enligt kommittén, TSA 1965 s 6 — Referat av yttranden, Försäkringstidningen 1965 h 3 — Yttrande StadsförbT 1965 s 287
    Folke Schmidt Äktenskapsrätt (1963; 2u 1964, 219 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 37. Anm av Torben Lund TfR 1965 s 344, Gunvor Wallin SvJT 1964 s 719
    Gunvor Wallin Anm av Wolfram Müller-Freienfels, Ehe und Recht (Tübingen 1962, 362 s), SvJT 1964 s 114

496 NILS REGNER    Rune Barnéus Om lagfart å giftorättsgods efter ena makens död, SvJT 1964 s 543
    Eric Lindholm Försäkringsskydd före och efter äktenskapsskillnad, TSA 1964 s 225
    Åke Lögdberg Några anteckningar om formkrav inom svensk familjerätt, Festskrift till Borum (1964) s 281
    Jacob Sundberg Äktenskapsförord, SvJT 1964 s 17
    Gunvor Wallin Om förmögenhetsrättsliga transaktioner mellan makar, TfR 1963 s 31
    Lars Åhlén Äktenskapsförords bevisvärde vid utmätning, SvJT 1963 s 128
    Hans Danelius Anm av Hans Hanisch, Moderne Tendenzen des englischen Ehegüterrechts vergleichen mit den Grundzügen des gesetzlichen Güterstandes in der Bundesrepublik (Berlin 1963, 162 s), SvJT 1964 s 636

 

    Fråga om medlingsförfarande avslutats, JO 1964 s 574
    Sonja Branting-Westerståhl Medling i äktenskapstvister. 30 års erfarenhet, Soc Medd 1963 s 321
    Gunnar Helander Prästen som medlare, Soc Medd 1963 s 327 
    Folke Schmidt The »leniency» of the Scandinavian divorce laws, Scandstudies 7 (1963) s 109 (även utg separat)
    Uppräkning av familjerättsliga underhållsbidrag med hänsyn till allmän välståndsökning? Yttrande över PM av familjerättskommittén, TSA 1964 s 434
    Karl-Olof Lidin Om behov av underhållsbidrag enligt GB 11:26, SvJT 1963 s 220
    Bo Sandell Om frånskild makes familjepensionsrätt enligt statliga pensionsbestämmelser, FT 1964 s 239
    Svensk domsrätt i vissa internationella äktenskapsmål. Förslag av familjerättskommittén jämte yttrande, TSA 1963 s 433 — Lagstiftning 27 nov. 1964, NJA II 1964 s 429 — SvJT 1965 s 54
    Ett spörsmål rörande upptagande av gemensamma ansökningar om hemskillnad eller äktenskapsskillnad (i fall då talan först väckts genom stämning). Yttrande till JO, TSA 1964 s 289, 437 — JO 1965 s 58
    Ett spörsmål om rättegångskostnad i mål om hemskillnad m. m. Yttrande till HD, TSA 1963 s 298, jfr s 449 (NJA I 1963 s 423)

 

 

FÖRÄLDRABALKEN

 

    Se även under GB
    Sigurd Dennemark Om tillämplig lag i mål rörande äktenskaplig börd. Några anteckningar kring ett plenimål (NJA I 1964 s 1), Festskrift till Karlgren (1964) s 49
    Stig Sohlberg Fråga ang processen i faderskapsmål (ang fullföljd av talan mot beslut om blodundersökning av annan man än svaranden), SvJT 1963 s 37
    Karin Tejning Bör faderskap fastställas?, TSA 1963 s 42
    Ang upptagande i faderskapsmål av fråga om återbetalningsskyldighet

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 497för blodundersökningskostnad sedan domstolen skilt sig från målet, JO 1963 s 82
    Forældremyndighed og samkvemsret, NJuristmötet 1963 s 47
    Klas Magnusson Umgängesrätten — några tillbakablickar och reflexioner, Barnavård 1963 s 258
    Carl Davidsson Om tillämpningen av övergångsbestämmelserna för adoptioner, Barnavård 1963 s 143
    Barnavårdsmannainstitutionen. Yttrande över motion, StadsförbT 1963 s 307

 

    Översyn av lagstiftningen rörande förmynderskapsförvaltningen? Riksdagsmotioner jämte yttrande, TSA 1963 s 206
    Förmyndararvode och förvaringsavgift. Yttrande över framställning från Svenska bankföreningen, TSA 1963 s 100 — Lagändring 22 maj 1963, NJA II 1963 s 411
    Försäkringsskydd för anförtrodda medel. Riksdagsmotioner jämte yttrande, TSA 1964 s 183
    Ekonomiskt förvaltarskap som alternativ till omyndigförklaring? Riksdagsmotioner jämte yttrande, TSA 1963 s 204
    Björn Dillén Bevakningen av utomäktenskapligt barns rätt till försäkringsbelopp, Barnavård 1964 s 215
    C-E Sundström Till frågan om processbehörighet i tvistemål, SvJT 1963 s 262
    Ang tillämpningen av RB 17:9 4 st. i mål om omyndighetsförklaring, JO 1964 s 187

 

 

ÄRVDABALKEN

 

    Gösta Walin Kommentar till ärvdabalken I (1—17 kap) Arv och testamente. Ny uppl av Arvslagen av Arthur Lindhagen och Erik Lind samt Testamentslagen av Birger Ekeberg, Harry Guldberg och Walin (1963, 387 s). Anm av Åke Malmström SvJT 1965 s 37
    Åke Malmström Arvsrätt och samhällssystem. Några anteckningar med utgångspunkt från arvsrätten i Sovjetunionen, Festskrift till Karlgren (1964) s. 247 — Anm av W E von Eyben, Arv og legat (Kbhvn 1961, 333 s), TfR 1963 s 204
    Åke Lögdberg Några anteckningar om formkrav inom svensk familjerätt, Festskrift till Borum (1964) s. 281
    Erik Wahlberg Om ändring av donationsbestämmelser, SocVårdsförbT 1964 s 255
    Gunvor Wallin Om ändring och återkallelse av testamente, SvJT 1963 s 481
    Göran Almgren Sammanlevnad i oskiftat dödsbo, SvJT 1964 s 161
    Ang förmånstagarförordnande se HB (försäkringsrätt)
    Tore Strömberg P M för bouppteckningsförrättare med kortfattad rättsfallsöversikt (8 u 1964, 109 s)
    Kontrollen över förvaltningen av dödsbos tillgångar. En framställning till

 

32—653005. Svensk Juristtidning 1965

498 NILS REGNERJO jämte yttrande, TSA 1964 s 83 — Överläggning i frågan TSA 1964 s 344— Framställning av JO, TSA 1965 s 72 — JO 1965 s 220
    Försäkringsskydd för anförtrodda medel. Riksdagsmotioner jämte yttrande, TSA 1964 s 183
    Bernhard Gomard Dansk skifteret. En oversigt, Festskrift till Olivecrona (1964) s 267
    Fideikommissens avveckling, NJA II 1963 s 218 — SvJT 1964 s 129Yttrande över riksdagsmotioner, TSA 1963 s 279 — Yttrande över skattefrågor, TSA 1963 s 102
    Harry Guldberg Om fideikommissens avveckling, SvJT 1963 s 577

 

 

JORDABALKEN

 

    Reviderat förslag till jordabalk m. m. avg 15 okt 1963 av Peter Westerlind, SOU 1963:55 (459 s) — SvJT 1964 s 143Lars Fogelklou EkonRevy 1963 s 587, 668 — Yttranden TSA 1964 s 389, Vattenkraftfören publ 1964:9 s 109, 1965:4 s 40
    Karl Olivecrona Panträtten i den nya jordabalken. Kritik och förslag (1964, 91 s). Anm av Lars Fogelklou EkonRevy 1964 s 277, Arne Wilhelmsson SvJT 1964 s 183 — Några spörsmål om panträtten i den nya jordabalken, SvJT 1964 s 368. Härtill Arne Wilhelmsson s 470, Olivecrona s 475 Olivecrona Pantebrevsreformen. Remissyttrandena belysta (1964, 43 s). Anm av Johan Lind SvJT 1965 s 39
    Nils Anrep Samäganderättslagens tillämplighet i konkurs, TSA 1963 s 39
    Folke Arkling Delning av samägd fastighet, SvJT 1963 s 365. Härtill Arne Wilhelmsson s 367, Arkling s 368
    Ulf Cervin Om tvesala av fast egendom, SvJT 1963 s 91 — Skattetal eller ägovidd?, Festskrift till Olivecrona (1964) s 82
    Erik Danielsson Gränsdragning emellan mark, byggnad och inventarier. Vad skall aktiveras resp. omkostnadsföras, Skattenytt 1963 s 302, 353
    Olof Ljungberg Några civilrättsliga och skatterättsliga synpunkter på frågan om betydelsen vid köp av fast egendom av köpekontrakt och köpebrev, då dessa handlingar avse ett och samma fastighetsköp, SkatteT 1964 s 162 
    Ruben Ljungwaldh Fastighetsköp. Några råd vid fastighetsförvärv. Kortfattad framställning av inteckningsrätten (3 omarb u 1964, 125 s)
    Åke Lögdberg Några ord om föremålet för fastighetsinteckning, Festskrift till Karlgren (1964) s 236
    Lagstiftning om fastighetsombud (då fastighet äges av dödsbo). Förslag av lantmäteristyrelsen m. fl. jämte yttrande, TSA 1963 s 191

 

    Bertil Bengtsson Allemansrätt och markägarskydd. Om rätt att färdas och rasta på annans mark (1963, 105 s). Anm i LantmT 1963 s 472
    Almenheden, friluftslivet og ejendomsretten, NJuristmötet 1963 s 245
    Seve Ljungman och Per Stjernquist Den rättsliga kontrollen över mark och vatten I (2 u 1963, 190 s). II (2 u 1964, 148 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 28, 34
    Per Stjernquist En jämförelse mellan de nordiska lagarna om förbud för

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 499utlänning att förvärva fast egendom, Festskrift till Karlgren (1964) s 305 — Utkast till en utredning om de legala instrumentens effektivitet i svensk markplanering, Festskrift till Olivecrona (1964) s 610 Lagen 1962 om förbud mot sämjedelning av fast egendom, NJA II 1963 s 1 Ang avveckling av vissa av städernas särskilda rättigheter och skyldigheter i förhållande till staten, se Skatterätt (tull m. m.)

 

Nyttjanderätt, servitut m. m.

 

    Fritjof Lejman Svensk rättspraxis. Nyttjanderätt till fast egendom 1957—1961, SvJT 1963 s 427
    Hugo Tiberg Nyttjanderättshavarens sakrättsliga skydd, SvJT 1964 s 497
    Yttrande till tredje lagutskottet över motion ang tomträttsinstitutet (möjlighet till engångsavgift i stället för avgäld), SparbT 1963 s 168
    Förslag till lag om vissa gemensamhetsanläggningar m. m. Betänkande avg 27 febr 1963 av 1954 års fastighetsbildningskommitté, SOU 1963:23 (290 s) — SvJT 1963 s 567Åke Eriksson Stadsbyggnad 1963 s 111 — Anders Hedström StadsförbT 1963 s 442, yttrande s 837. Remissbehandlingen LantmT 1964 s 564 — E Tobé LandskomT 1963 s 399, yttrande s 831

 

Inskrivningsrätt

 

    Östen Undén Kommentar till lagfartsförordningen (6 genoms u 1964, 64 s)
    Folke Arkling Delning av samägd fastighet, se JB ovan
    Rune Barnéus Om lagfart å giftorättsgods, se GB
    Ulf Cervin Om tvesala av fast egendom, se JB ovan
    Karl Olivecrona Inteckningsförordningen (6 u 1964, 170 s) — Räntan å inteckningsreverser, SvJT 1963 s 462. Härtill Gunnar Molin 1964 s 125Olivecrona s 126 — Olivecrona Hur man läser gravationsbevis (3 revid och kompl u 1964, 111 s). Anm av Sven Runeberg SparbT 1964 s 353 — Se även under JB ovan och UL
    Fr Vinding Kruse Svenske og andre nordiske pantebreves form og funktion, Festskrift til Olivecrona (1964) s 354
    Ruben Ljungwaldh Fastighetsköp, se JB ovan
    Åke Lögdberg Föremålet för fastighetsinteckning, se JB ovan
    Domsagornas inskrivningsärenden. Förslag av statskontoret och yttrande, TSA 1964 s 378

 

 

Jorddelning

 

    Fastighetsbildning. Betänkande avg 14 okt 1963 av 1954 års fastighetsbildningskommitté, SOU 1963:68 (827 s) — SvJT 1964 s 146Bertil Fallenius LantmT 1964 s 533 — Johan Gyllensvärd StadsförbT 1964 s 219 —Åke Hedtjärn Stadsbyggnad 1964 s 116 — Axel Jörbeck Stadsbyggnad 1964 s 179 — E G Westman StadsförbT 1964 s 298 — Yttranden KomT 1964 s 747, TSA 1964 s 397, Vattenkraftfören publ 1964:9 s 113
    F J B Andrén Om delning av naturnyttighet. Särskilt om att »skipa skog». Exkurs: »Årsskifte» (1963, 165 s). Anm av Helmer Wallner LantmT 1963 s 477

500 NILS REGNER    Folke Arkling Delning av samägd fastighet, se JB här ovan Ulf Cervin Delningslinje och gränsbestämningslinje (1964, 170 s). Anm av Margareta Rosell LantmT 1965 s 115 — Yttergräns vid storskifte, LantmT 1963 s 125
    Thore Hygstedt Materiella regler om fördelning av fiskerätt vid avstyckning enligt jorddelningslagen, LantmT 1963 s 384
    Gunnar Prawitz Mellanavvittringen i Västerbotten, LantmT 1963 s 169 Helmer Wallner Fiskerätt och fastighetsbildning, Några principiella synpunkter, LantmT 1963 s 373

 

 

BYGGNINGABALKEN

 

    Nils Svenningsen Den norsk-svenske rengræsningskommission af 28. febr 1964, NTfIntRet 1964 s 262
    I Ulveson Anm av Hans Wiethaup, Schutz vor Luftverunreinigungen. Geräuschen und Erschütterungen. Immissionsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (Berlin 1963, 207 s), SvJT 1964 s 537

 

    Listerlandets ålfisken. Förteckning över de med fast redskap bedrivna fiskena vid kusten av Mjällby och Ysane socknar. Upprättad av Arvid Ribbing, avg 27 juni 1963, SOU 1963:32 (67 s)
    Fiske och flottning i gränsvattnen mellan Finland och Sverige. Betänkande avg 23 okt 1962 av den finsk-svenska laxfiskekommissionen, NU 1963:2 (127 s)
    Ang. fiskerätt se även JB (jorddelning)
    Ändringar i jaktlagen (6 dec 1963), NJA II 1963 s 374
    Älgfrågan. Betänkande avg 21 febr 1964 av 1949 års jaktutredning, SOU 1964:11 (188 s)
    Kronhjortsreservat m. m. Betänkande avg 29 april 1964 av 1961 års kronhjortsutredning, SOU 1964:23 (109 s)
    Sven Nordell Rättsfallsredogörelser för åren 1957—1961 med sakregister till rättsfallen 1950—1961 (1962, 208 s). Svenska jägareförbundets medd 21
    Fråga om preskription av vissa i jaktförfattningarna upptagna förverkandepåföljder, Riksåkl cirkulär 14 maj 1963 (nr 124)
    Ang förverkande av och ersättning för älgkött när tilltalad dömes allenast för häleri, JO 1964 s 192

 

    Seve Ljungman och Per Stjernquist Den rättsliga kontrollen av mark och vatten, se JB
    Skogsvägar. Skogsbruksutredningens betänkande 1, avg 14 okt 1963, SOU 1963:71 (73 s)
    Ang förbud mot anslutande till allmän väg av enskild utfart och mot vidtagande beträffande befintliga utfarter av åtgärder som försämrar trafiksäkerheten samt ang avstyckning av område från vilket fanns utfart till den allmänna vägen, JO 1964 s 439
    Normer för ersättning vid upplåtelse av jordbruksmark till allmän väg.

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 501Förslag av vägmarksersättningskommittén jämte yttrande, TSA 1964 s 155
    Gerhard Larsson Vägersättning, LantmT 1964 s 570
    E G Westman Vem ansvarar för gatu- och vägbelysning?, Stadsbyggnad 1963 s 9
    C G Källner Brandlagstiftningen. Brandlagen och brandstadgan jämte tillhörande författningar med kommentarer och sakregister (1963, 161 s). Anmav Hans Danelius SvJT 1964 s 191

 

Stadsbyggnad

 

    Se även Expropriation nedan
    Förslag till lag om vissa gemensamhetsanläggningar se JB (nyttjanderätt m. m.)
    Nya medel för plangenomförande. Betänkande med förslag till lag om ändring i byggnadslagen m. m. avg 5 dec 1963 av 1954 års fastighetsbildningskommitté, SOU 1963:78 (55 s) — Yttrande TSA 1964 s 142
    Förtida tillträde, expropriationskostnad m. m. Expropriationsutredningens betänkande 2, avg 16 juni 1964, SOU 1964:32 (118 s) — SvJT 1964 s 567Lars Landh StadsförbT 1964 s 515 — Yttranden TSA 1964 s 426, Vattenkraftfören publ 1965:4 s 35
    Kommunal markpolitik. Markpolitiska utredningens betänkande 1, avg 21 sept 1964, SOU 1964:42 (117 s)
    A Bexelius, A Nordenstam och V Körlof Byggnadslagstiftningen. Byggnadslagen och byggnadsstadgan med anmärkningar och sakregister (4 u 1964, 527 s)
    Bernhard Staedler När börjar stads ansvarighet för bristfälliga trafikanordningar?, FT 1964 s 65
    Per Stjernquist Utkast till en utredning om de legala instrumentens effektivitet i svensk markplanering, Festskrift till Olivecrona (1964) s 610
    Halvar G F Sundberg Byggnadsnämnderna och bensinstationerna, FT 1964 s 181
    E G Westman Vem ansvarar för gatu- och vägbelysning?, Stadsbyggnad 1963 s 9
    Rättssäkerheten på byggnadslagstiftningens område. Yttrande över motioner, StadsförbT 1963 s 304

 

 

Expropriation

 

    Se även Stadsbyggnad här ovan
    Domar i expropriationsmål 1951—1960. Redogörelse avg 2 dec 1963 av Olle Westin, SOU 1963:73 (147 s) — SvJT 1964 s 234
    Michael Hernmarck Löseskilling vid expropriation för tätbebyggelse (1964, 245 s). Anm av Rolf Romson StadsförbT 1965 s 79, Per Tornée LantmT
    1964 s 750, E G Westman FT 1964 s 213
    Seve Ljungman Något om avräkning av nytta mot skada, särskilt vid tvångsförvärv, Festskrift till Karlgren (1964) s 219
    Per Tornée En expropriationsrättslig värderingsfråga (värdering av delar av en administrativt bildad tomt), LantmT 1964 s 653

502 NILS REGNER    Nils Åberg Råmark för tätbebyggelse som värderingsobjekt, LantmT 1964 s 638

 

 

Vägtrafik

 

    Tillfällig hastighetsbegränsning i motortrafiken under åren 1961 och 1962. Betänkande avg 5 okt 1963 av 1961 års trafiksäkerhetskommitté, SOU 1963:59 (163 s)
    Gunnar Biörklund och Gunnar Tornberg Vår vägtrafiklagstiftning. KAK:s lagbok för motormän (11 u 1964, 599 s; föreg. u av Biörklund och Helge Berglund)
    G Rune Bergren Kommunal trafikövervakning i ett förstatligat polisväsende, StadsförbT 1963 s 728
    Uno Hernroth Polisen och parkeringen. NKrimTeknT 1963 s 101
    Ingemar Norling Judgment of speed in a traffic situation. An experimental study. Ak avh (1963, 101 s)
    Knut Norström Mopeden, Trafik, juridik, teknik (1962, 140 s) — Hur dömer domstolen? Juridik för motorfolk (1963, 273 s). Anm av Sten Agvald TSA 1963 s 248
    Carl Oldertz Ett nytt rättsfall rörande vänsterregelns tillämpning vid korsande möten (NJA I 1963 s 290), Gjallarhornet 1963 s 386
    Karl Erik Rosén Trafikrätt. Vår trafiklagstiftning sedd i belysning av några praktiska trafikfall (1963, 79 s) — SvJT 1963 s 363
    Bernhard Staedler När börjar stads ansvarighet för bristfälliga trafikanordningar, FT 1964 s 65
    E G Westman Vem ansvarar för gatu- och vägbelysning?, Stadsbyggnad 1963 s 9
    Rätt och vett i trafiken. Vägtrafikförordningen till vardagsbruk. Utg av NTF (4 omarb u 1963, 97 s)
    Tillämpligheten av 65 § 2 och 4 mom vägtrafikförordningen samt 11 och 14 §§ automobilskatteförordningen å trimmad moped, Riksåkl cirkulär 26 mars 1963 (nr 121)
    Ang tillämpligheten av 17 § 3 mom eller 19 § 2 mom vägtrafikförordningen, JO 1964 s 201
    Bilskrotning. Betänkande avg 7 mars 1964 av bilskrotningsutredningen, SOU 1964:21 (69 s)
    Handeln med begagnade bilar. Förslag till författningsbestämmelser och yttrande, TSA 1963 s 447

 

    Trafikmål. Betänkande avg 14 maj 1963 av trafikmålskommittén, SOU 1963:27 (237 s) — SvJT 1963 s 569 — Yttrande TSA 1963 s 436
    Nykterhet i trafik. Betänkande avg 12 dec. 1963 av 1957 års trafiknykterhetskommitté. I, Vägtrafiken, SOU 1963:72 (292 s) — K E Rosén Juristnytt 1964 s 337 — Frits Schjött Juristen 1965 s 302 — Yttrande TSA 1964 s 278
    Om undersökning av trafikolyckor. Trafikflykt, NKÅ 1961 s 1
    Trafikstrafferet, NKÅ 1961 s 120
    Trafiksikkerheden og retsanvendelsen, NJuristmötet 1963 s 142
    Roger Bonnichsen, Lars Sjöberg och Rune Dimberg Alkoholens resorption.

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 503Alkoholhalten i blod och urin. Alkoholens förbränning (1964, 47 s) — SvJT 1964 s 729
    Kans Klette Om alkoholanalys av utandningsluften som bevismedel vid trafiknykterhetsbrott, SvJT 1964 s 266 — Några resultat från tre rattfylleriundersökningar jämförda med trafiknykterhetskommitténs lagförslag, NTfK 1964 s 119
    K E Rosén Några frågor kring olovlig körning, SvJT 1964 s 640
    Om förutsättningarna för ansvar för s k smitning enligt 5 § trafikbrottslagen, JO 1964 s 199
    Kurt Grönfors Biltransporträtten i Sverige, NFörsäkrT 1963 s 249. Härtill Ulf Magnusson Uttalande om handelsbruk 1964 s 47, Grönfors s 51
    Jacob W F Sundberg Två transporträttsliga uppsatser. Om kommersiell biltrafik. Om flygbiljett (1963, 70 s). Anm av Hans Danelius SvJT 1963 s 733
    Ang innebörden och räckvidden av den prövningsrätt som enligt lokalt droskreglemente må tillkomma lokal myndighet beträffande krav på lämplighet som droskförare, JO 1963 s 377
    Fråga om trafikkort må återkallas i samband med interimistiskt återkallelse av körkort, JO 1964 s 359

 

 

Gruvrätt

 

    Malmen i Norrbotten. Betänkande avg 10 jan 1963 av malmutredningen för Norrbotten, SOU 1963:36 (150 s) — SvJT 1963 s 230
    Bernhard Bartling Das schwedische Bergrecht (Münster 1963, 165 s)

 

 

 

Vattenlagen

 

    Ändringar 1962 i vattenlagens bestämmelser om bygdekraft, NJA II 1963 s 77
    Vattenvårdens organisation. Betänkande avg 29 okt 1964 av vattenvårdskommittén, SOU 1964:60 (64 s)
    Fiske och flottning i gränsvattnen mellan Finland och Sverige, se BB här ovan
    Per Bergsten Svensk rättspraxis. Vattenrätt 1959—1963, SvJT 1964 s 695
    Arne Nordström Några vattenrättsliga aspekter på hamnbyggnadsverksamheten, StadsförbT 1964 s 45
    Seve Ljungman Avräkning av nytta mot skada, se Expropriation här ovan
    Robert Söderblom Partsställningen i ansökningsmål enligt vattenlagen, SvJT 1963 s 536. Härtill Lennart af Klintberg s 538
    Tauno Tirkkonen Om handläggning av vattenrättsliga tvistemål enligt den nya finska vattenlagen, Festskrift till Olivecrona (1964) s 659
    Nils Viklund Om ersättning enligt vattenlagen. Lagtext med kommentar och rättsfall (1964, 137 s)
    Förslag till ändring av 9 kap 67 § vattenlagen (i anledning av NJA I 1961 s 743), Vattenkraftfören publ 1964:5 s 47

504 NILS REGNERHANDELSBALKEN

 

    Tore Almén och Rudolf Eklund Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 8 u ombesörjd av Torkel Nordström (1963, 168 s)
    Jacob Sundberg The law of contracts. Jurisprudential writing in search of principles, Scand studies 7 (1963) s 125 (även utg separat)
    Lennart Vahlén Om slutande av avtal, Festskrift till Karlgren (1964) s 356 — Bidrag till avtalstolkningens systematik, JFFT 1964 s 380
    Afbestillingsret i kontraktsforhold, NJuristmötet 1963 s 80
    Kurt Grönfors Anm av Brian Coote, Exception clauses. Some aspects of the law relating to exception clauses in contracts for the carriage, bailment and sale of goods (London 1964, 163 s), SvJT 1964 s 638

 

    Bör de nordiska köplagarna revideras?, NJuristmötet 1960 s 50
    Jan Hellner Köprätt. Kortfattad lärobok (2 u 1963, 195 s)
    Kurt Grönfors Exportörens rättsskydd, JFFT 1964 s 132
    Erik Burling Nya rembursregler, EkonRevy 1963 s 444
    Internationella handelskammarens enhetliga regler av år 1962 beträffande remburser, SjöfartsT 1963 s 1546
    Incoterms 1953. Internationella regler för tolkning av handelstermer. Utarb av Internationella handelskammaren. Jämförande texter med svensk översättning utg av Internationella handelskammarens svenska nationalkommitté och Sveriges allmänna exportförening (3 u 1962, 89 s)
    Handelsbruk. Uttalanden av svenska handelskamrar h 7, 1957—1963 jämte sakregister för h 1—7 (1964, 53 s)
    Matti Ylöstalo Anm av Göran Portin, Om köpares dröjsmål med särskild hänsyn till mora accipiendi (Helsingfors 1962, 309 s), SvJT 1963 s 215
    Henrik Hessler Avbetalningsköp och köp med avbetalning, Festskrift till Karlgren (1964) s 169
    Ang handräckning enligt svenska lagen om avbetalningsköp för återtagande av gods som sålts enligt ett i Danmark upprättat kontrakt, vari hänvisats till den danska lagen, JO 1963 s 128
    Fråga vid handräckning enligt lagen om avbetalningsköp, huruvida kontantpriset för godset framginge av köpehandlingen, JO 1963 s 130
    Nils Anrep Samäganderättslagens tillämplighet i konkurs, TSA 1963 s 39
    Hugo Tiberg Nyttjanderättshavarens sakrättsliga skydd, SvJT 1964 s 497

 

    Folke Schmidt m. fl. Huvudlinjer i svensk frakträtt (2 u 1962) anm av Sven-Erik Johansson JFFT 1964 s 458
    Kurt Grönfors Biltransporträtt se BB (vägtrafik)
    Jacob W F Sundberg Två transporträttsliga uppsatser se BB (vägtrafik)
    Kurt Grönfors och Lennart Hagberg De nordiska speditionsvillkoren (1963, 80 s). Handelshögskolans i Göteborg skriftserie 1963:3. Anm av Erling Selvig Lov og rett 1963 s 478 — SvJT 1963 s 527Grönfors Anm av Max Reiter, Speditionsaftalen (Kbhvn 1963, 141 s), SvJT 1964 s 533
    Nils Beckman Anm av Jep Lauesen Frost, Ejendomsmæglerens og ejen-

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 505domshandlerens retlige stilling, særligt med hensyn til krav på salær (Kbhvn 1964, 204 s), SvJT 1964 s 635
    Lars Hjerner Om guld-, flermynts- och andra värdeklausuler enligt svensk rätt, JFFT 1964 s 146
    Phillips Hult Värdepappersrätt, se Allmänna verk
    Gustaf Rabe Bankjuridik (3 övers u 1964, 250 s)
    Henrik Hessler Svensk rättspraxis. Växel- och checkrätt 1954—1962, SvJT 1964 s 517
    Bo Eive Svensson Om checkbedrägeri, SvJT 1964 s 547
    Roald Wallberg Ang. förlust vid inlösen av förfalskad check, SparbT 1963 s 108
    Ang checkbedrägeri, Riksåkl cirkulär 15 juli 1964 (nr 138) — Jfr NJA I 1964 s 197
    Påföljd vid checkmissbruk (framställning från Svenska bankföreningen om ändring av 74 § checklagen), EkonRevy 1964 s 518
    Sven Larsson Om den allmänna fordringspreskriptionens natur, Festskrift till Olivecrona (1964) s 405
    Lars Norbeck Fordringspreskriptionen som lagtekniskt problem, Festskrift till Olivecrona (1964) s 475
    Svante Bergström Några problem rörande bankgaranti, Festskrift till Karlgren (1964) s. 21. Anm av Lars Fogelklou EkonRevy 1965 s 196
    Lars Fogelklou Anm av Carsten Smith, Garantioppgjör. Garantirett I (Oslo 1963, 398 s), EkonRevy 1965 s 196

 

 

Konkurs- och förmånsrätt

 

    Nils Anrep Samäganderättslagens tillämpning i konkurs, TSA 1963 s 39
    Reinhold Eilard Sakrätt, skatteproblem och exekution, se Allmänna verk — Om ränta å förmånsberättigad fordran i konkurs, SvJT 1963 s 630
    Stig Sohlberg Återvinning av skatt jämlikt 30 § konkurslagen, SvJT 1963 s 222
    Konkurslagstiftningen. Yttrande till lagberedningen, TSA 1963 s 212
    Företagsinteckning. Förslag avg 23 april 1964 av förlagsinteckningskommittén, SOU 1964:10 (149 s) — SvJT 1964 s 491Lars Fogelklou EkonRevy 1964 s 337 — Yttranden SparbT 1964 s 399, TSA 1964 s 406, Vattenkraftfören publ 1964:9 s 103

 

Skadeståndsrätt

 

    Skadestånd 1. Allmänna bestämmelser, föräldrars och barns skadeståndsansvar. Förslag av skadeståndskommittén, avg 10 juni 1963, SOU 1963:33 (81 s) — Erland Conradi NFörsäkrT 1964 s 27 — Yttrande TSA 1963 s 442 SvJT 1963 s 646
    Skadestånd 2. Arbetsgivares och arbetstagares skadeståndsansvar m. m. Förslag av samma kommitté, avg 15 juni 1964, SOU 1964:31 (62 s) —Gjallarhornet 1964 s 297 — SvJT 1964 s 667 — StadsförbT 1964 s 720 —Yttranden LäkarT 1964 s 3654, TSA 1964 s 431 — Gösta Walin NFörsäkrT 1964 s 16

506 NILS REGNER    Några punkter i en allmän skadeståndslag, NJuristmötet 1960 s 181 och bilaga VII av Gösta Walin — Gjallarhornet 1963 s 475
    Lag 18 dec 1964 om ändring i 6 kap strafflagen, NJA II 1964 s 461
    Försäkringsjuridiska föreningens rättsfallssamling årg 24, 1961 (1962, 357 s), årg 25, 1962 (1964, 418 s), årg 26, 1963 (1964, 350 s)
    Axel Adlercreutz Några synpunkter på s k passiv identifikation i skadeståndsrätten, Festskrift till Olivercrona (1964) s 21
    Anders Agell Samtycke och risktagande (1962) anm av Peter Lödrup Lov og rett 1964 s 48
    Bertil Bengtsson Om ansvarsförsäkring (1960) anm av Erling Selvig Arkiv for sjörett V s 719 — Skadestånd vid sport m. m. (1962) anm av Hjalmar Karlgren SvJT 1964 s 42, Peter Lödrup TfR 1963 s 577
    Lars Fogelklou Ett rättsfall om ansvar för soliditetsupplysning (NJA I 1962 s 31), EkonRevy 1964 s 130
    Kurt Grönfors Om rättsskydd för affektionsvärden, TfR 1963 s 597
    Jan Hellner Juridiska personers skadeståndsansvar Festskrift till Karlgren (1964) s 122
    Fritjof Lejman Skadestånd i nutid och framtid, Festskrift till Olivecrona (1964) s 418
    Ivar Strahl Adekvansläran, Festskrift till Karlgren (1964) s 324
    Gösta Walin Skadeståndslagstiftningen, särskilt principalansvar och försäkring, Festskrift till Karlgren (1964) s 388

 

    Kurt Grönfors Biltransporträtt, se BB (vägtrafik)
    Ingemar Wahlquist Något om skada i följd av biltrafik i samband med lastning och lossning, SvJT 1963 s 39
    Ulf K Nordenson Nya atomansvarighetskonventioner, SvJT 1963 s 559
    Yttrande av hamnförbundet över PM med förslag till lagstiftning om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift, StadsförbT 1963 s 48
    Ang skadeståndsskyldighet för kronan då militär personal kvarhållit och skadat civil person, MO 1963 s 215
    Jan Hellner Anm av A Vinding Kruse, Erstatningsretten. I, Ansvarsgrundlaget (Kbhvn 1964, 371 s), SvJT 1964 s 723 — Anm av Hans Saxén, Adekvans och skada (Åbo 1963, 189 s), SvJT 1963 s 360Bertil Bengtsson Anm av sistnämnda verk TfR 1963 s 319
    Holger Wiklund Anm av A Vinding Kruse, Advokatansvaret (2 omarb u Kbhvn 1962, 76 s), SvJT 1964 s 51
    Innstilling om invaliditetsvurdering, erstatningsfastsettelse, tabellsystemer m. v. i yrkesskadetrygdene i Norden. Utarb af et nordisk udvalg. Det sjette nordiske socialforsikringsmöde, ulykkesforsikringsmödet, Kbhvn 1964, NU 1964:4 (263 s) — Referat av föredrag vid mötet Gjallarhornet 1964 s 379
    Erstatning for personskade, NJuristmötet 1963 s 203
    Halvar Lech Socialförsäkringens invaliditetssatser i ny belysning, Försäkringstidningen 1964 h 5 s 8
    Bengt Malmæus Yrkesskadeförsäkringens regressrätt i samband med änke- och barnpensioner (NJA I 1963 s 119), Gjallarhornet 1963 s 224
    Jan Hellner Anm av Stig Jörgensen, Erstatning for personskade og tab of forsorger (2 u Kbhvn 1963), SvJT 1963 s 618

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 507Arbetsrätt

 

    Sakregister till arbetsdomstolens domar 1951—1960, utg genom domstolens försorg (1963, 87 s)
    Axel Adlercreutz Arbetstagarbegreppet. Om arbetstagarförhållandet och därtill hörande gränsdragningsfrågor i svensk civil- och socialrätt (1964, 491 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 39. Anm av C Ove Christensen TfR 1965 s 328, Folke Schmidt SvJT 1965 s 274
    Folke Schmidt The law of labour relations in Sweden (1962) anm av Anti Suviranta JFFT 1964 s 446.
    Göran Smith Parterna på arbetsmarknaden (5 u 1963, 115 s)
    Rätten till arbetstagares uppfinningar. Förslag avg 1 juni 1964 av Sven Edling, SOU 1964:49 (78 s) — SvJT 1965 s 67Edling NIR 1964 s 117
    Tore Sigeman Upphovsrätt och arbetsrätt. Några rättsliga frågor i samband med konflikten vid Sveriges radio, NIR 1964 s 124
    Arbetarskyddslagen jämte därtill hörande författningar med kommentar av Henrik Starland och förord av Erik Thörnberg (3 u 1962; 4 u 1964, 123 s)
    Lennart Lohse Arbetsgivarnas inställning till föreningsrätt, arbetarskydd och arbetstid i statsvetenskaplig belysning. Med inledande uppsats av Gunnar Heckscher (1963, 274 s). Anm av Nils Elvander StatsvT 1965 s 114
    Filip Rune 45-timmarsveckan. 1957 års ändringar i arbetstidslagstiftningen (2 u 1963, 63 s)
    Yngve Åberg Arbetstidsförkortningens verkningar. Ak avh. 1959 års undersökning av arbetstidsförkortningens verkningar 2, avg 18 mars 1964, SOU 1964:9 (216 s)
    Reviderad semesterlagstiftning (17 maj 1963), NJA II 1963 s 354 — SvJT 1963 s 551
    Lennart Geijer Kompendium i semesterrätt (Lund 1964, 29 s) — SvJT 1964 s 363
    Ove Hesselgren, Yngve Samuelsson och Axel Wallén Semesterlagen. Redogörelse för gällande semesterlagstiftning (8 u 1963; 9 u 1964, 234 s)
    Arnold Sölvén och Bertil Bolin Nya semesterlagen Kommentarer (15 u 1963; 16 u 1964, 132 s)

 

 

Sjö- och lufträtt

 

    Ang frakträtt och spedition se även HB här ovan
    Revision av reglerna om begränsning av redares ansvarighet (lagstiftning 3 april 1964), NJA II 1964 s 276 — SvJT 1964 s 479
    Bärgarlönens fördelning, sjöförklaring m. m. Betänkande avg 7 febr 1963 av sjölagskommittén, SOU 1963:20 (111 s) — Christer Rune SvJT 1963 s 374 — Yttrande TSA 1963 s 427 — Sjölagens bärgningsregler och ansvarsbestämmelser (lagstiftning 27 nov 1964), NJA II 1964 s 328
    Ang sjörättskonferensen i Stockholm 1963 (inteckning i fartyg under byggnad, redares ansvar för passagerares bagage, revision av Haagreglerna) N V Boeg Juristen 1963 s 430 — Lars Fogelklou EkonRevy 1963 s 516 — H G Mellander och Birger Barth Magnus SjöfartsT 1963 s 2507, 2674, 2694 — Claës Palme SvJT 1963 s 638
    Jan Asser Maritime liens and mortgages in the conflict of laws (1963, 31

508 NILS REGNERs). Handelshögskolans i Göteborg skriftserie 1963:5. Anm av Allan Philip UfR 1964 s 121
    Gunnar Bomgren Några reflexioner kring konossementskonventionens kausalbegrepp, Festskrift til Karlgren (1964) s 37
    Victor Dover Uniformity in marine insurance policy forms and clauses (1963, 42 s). Handelshögskolans i Göteborg skriftserie 1963:1
    Gustaf Ericson Kommentar till sjölagen och Haaglagen för sjöbefälsskolor (1964, 134 s)
    Erik Hagbergh Från Visby sjörätt till Hague-Visby rules. Några anteckningar rörande sjölagstiftningen, Festskrift till Karlgren (1964) s 103
    Mats Hilding Om bevisning vid lossning av sjötransporterat gods (1964, 28 s). Handelshögskolans i Göteborg skriftserie 1964:4
    John C Moore Liability of stevedores (1961) anm av Erling Selvig Arkiv for sjörett V s 686
    Folke Schmidt m fl Huvudlinjer i svensk frakträtt, se HB här ovan
    Sigfrid Staffans Grunddragen av rättegången i civila sjörättsmål (1960) anm av Jens Trampe Broch Arkiv for sjörett V s 728
    Hugo Tiberg Om ansvar för skada på fartyg (1962) anm av Thor Falkanger Arkiv for sjörett V s 691 — Nyttjanderättshavarens sakrättsliga skydd, SvJT 1964 s 497
    Bevisvärdet av tally (NJA I 1962 s 770), SjöfartsT 1963 s 976, 986
    Hamnars befogenhet enligt gällande normalhamnordning, StadsförbT 1964 s 150 — Hamnmyndighets rätt att bortflytta fartyg från hamnområdet, 1964 s 47
    Kurt Grönfors Anm av Panayotis K Sotiropoulos, Die Beschränkung der Reederhaftung. Eine rechtshistorische und rechtsvergleichende Studie (Berlin 1962, 422 s) och Karl-Hartmann Necker, Der räumliche Geltungsbereich der Haager-Regeln (Berlin 1962, 115 s), SvJT 1963 s 28 — Anm av Julien Le Clère, Les chartes-parties et l'affétement maritime (Paris 1962, 228 s), SvJT 1963 s 281 — Anm av Arvid Frihagen, Linjekonferanser og kartell-lovgivning (Oslo 1963, 490 s, även i Arkiv for sjörett VI s 1), SvJT 1964 s 358Nils Grenander Anm av sistnämnda verk TfR 1965 s 218
    Kaj Pineus Anm av André Pierron, Les frais de déchargement et l'avarie commune (Paris 1962, 150 s), Arkiv for sjörett V s 714
    Hugo Tiberg Anm av Erling Selvig, Unit limitation of carrier's liability. The Hague rules Art IV (5). A study in comparative maritime law (Oslo 1961, 264 s, även i Arkiv for sjörett V s 1) Arkiv for sjörett V s 702, SvJT 1963 s 116

 

    Kurt Grönfors Talerätt och skadeståndsrätt enligt luftbefordringskonventionen, Festskrift till Karlgren (1964) s 80
    Karl Sidenbladh Haagprotokollet (av 1955) i kraft, SvJT 1963 s 565
    Jacob W F Sundberg Två transporträttsliga uppsatser se BB (vägtrafik) — Is SAS a legal person? A note on the Airline's status under Swedish law, Arkiv for luftrett II s 165 (ur SvJT 1963 s 448, se Internationell rätt)

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 509Försäkringsrätt

 

    Se även Skadeståndsrätt och Sjörätt här ovan
    Indexlån se Skatterätt
    Lag om försäkringsrörelse 17 juni 1948 (lagtext med ändringar tom 1963) (1964, 144 s)
    Yttrande över förslag av försäkringsinspektionen ang ändringar i lagen om utländska försäkringsanstalter, Gjallarhornet 1964 s 95
    Stellan Björkman »Arvingar» som förmånstagare — en tolkningsfråga vid sekundosuccession, Gjallarhornet 1964 s 360
    Harald Bohman Optionsfrågan (rätt för den försäkrade att i olika hänseenden få ändra en försäkring, sammandrag av föredrag), Gjallarhornet 1963 s 195
    Olle Ekstedt Är försäkring ett självständigt avtal? Några reflexioner kring Volvo-fallet, NFörsäkrT 1963 s 99
    Ernst Eriksson De nya villkoren för enskild olycksfalls- och sjukförsäkring, Gjallarhornet 1964 s 498
    Gerhard Grabe Några juridiska frågor inom grupplivförsäkring, NFörsäkrT 1963 s 139 — Förmånstagarförordnande och testamente, Gjallarhornet 1964 s 302
    Jan Hellner Om amerikansk försäkringsrätt, NFörsäkrT 1963 s 1
    Håkan Nial En försäkringsrättslig preskriptionsfråga (29 § FAL), Festskrift till Karlgren (1964) s 265.
    Gäller 19 § FAL vid brandförsäkring (NJA I 1963 s 683), Gjallarhornet 1964 s 5

 

 

Associationsrätt m. m.

 

    Aktiebolagslagen. Lagen 14 sept. 1944 om aktiebolag med tillhörande författningar och rättsfall. Med inledning av Håkan Nial (ny u 1963, 84 s)
    Håkan Nial En nordisk aktielag?, Festskrift till Borum (1964) s 323
    Curt Olsson Samnordisk aktiebolagslag, Nord Kontakt 1964 s 771 — SvJT 1963 s 149
    Knut Rodhe Aktiebolagsrätt. Enligt 1944 års lag om aktiebolag (4 u 1964, 224 s) — Kan minoritetsskyddet i aktiebolagen göras effektivare?, Festskrift till Borum (1964) s 431, EkonRevy 1964 s 489
    Hermann Schultze-von Lasaulx, Gedanken zur Rechtsnatur der sog. Vorgesellschaft, Festskrift till Olivecrona (1964) s 576
    Revisorer i aktiebolag. Riksdagsmotioner jämte yttrande, TSA 1964 s 168
    Ang redovisning i aktiebolag se Näringsrätt här nedan
    Erik Hagbergh och Sal Nisell Lagen om ekonomiska föreningar av 1 juni 1951 jämte dithörande författningar med förklaringar, formulär och sakregister (3 u 1963, 350 s) — SvJT 1964 s 123
    Rolf Moberg Kooperation och konkurrensbegränsning, FT 1963 s 232
    Knut Rodhe Föreningslagen. 1951 års lag om ekonomiska föreningar (4 u 1963, 274 s)
    C-M Robach Bostadsbyggande i bostadsrättsform, StadsförbT 1964 s 160

510 NILS REGNER    Fusion av ekonomiska föreningar. Riksdagsmotioner om viss lagändring jämte yttrande, TSA 1963 s 208
    Gustaf Rabe Bankjuridik (3 övers u 1964, 250 s)
    Bankgaranti och remburs se HB här ovan
    1955 års sparbankslag och sparbankskungörelse jämte vissa tillhörande författningar samt normalreglemente (4 u 1963, 143 s)
    Peter Westerlind Sparbankslagen (1961) anm av E Lagerkvist SvJT 1963 s 435. Härtill Westerlind s 742, Lagerkvist s 744
    Jordbrukskassan. Handbok för jordbrukskasserörelsen, utg av Sveriges jordbrukskasseförbund (1963, 409 s) — Föreningsrättslig handbok för jordbrukskasserörelsen, utg av samma förbund (1963, 260 s)
    Beräkning av pensionsreserv i pensionsstiftelse. 1964 års grunder. Rådgivning från pensionsstiftelseutredningen, avg i maj 1964, SOU 1964:28 (39 s)
    Erik Hahr 1961 års lagstiftning rörande pensionsstiftelser, SkatteT 1964 s 333 (även i särtryck 1964, 29 s)
    Henrik Hessler Pensionsstiftelser med otillräckliga medel, Festskrift till Borum (1964) a 185, Skattenytt 1964 s 385 Till sistnämnda Erik Hahr s 457Folke Schmidt Arbetsgivares pensionslöfte, SvJT 1964 s 731. Härtill Hessler s 737
    Erik Wahlberg Om ändring av donationsbestämmelser, SocVårdsförbT 1964 s 255

 

Immaterialrätt

 

    Torwald Hesser Rätten till text och bild (2 u 1963, 78 s)
    Lennart Körner Stringmålet (NJA I 1962 s 750, NIR 1963 s 122) och konstindustriskyddet, NIR 1963 s 159. Härtill Ernst Nathorst-Böös 1964 s 136, Körner s 138
    Åke Lögdberg Upphovsrätten och fotografirätten (1964, 185 s). Anm av Berndt Godenhielm JFFT 1965 s 155, Gunnar Karnell NIR 1963 s 183, Stig Strömholm SvJT 1964 s 531
    Tore Sigeman Upphovsrätt och arbetsrätt se Arbetsrätt här ovan
    Stig Strömholm Das Veröffentlichungsrecht des Urhebers in rechtsvergleichender Sicht. Unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Urheberrechtsreform (1964, 106 s). Acta Instituti Upsaliensis Iurisprudentiae Comparativae — Europeisk upphovsrätt. En översikt över lagstiftningen i Frankrike, Tyskland och England (1964, 245 s). Anm av Berndt Godenhjelm JFFT 1965 s 157, Gunnar Karnell NIR 1965 s 86, Mogens Koktvedgaard Juristen 1965 s 191
    W Weincke Nordiske disharmonier på ophavsretsområdet, NIR 1963 s 41
    Stig Strömholm Anm av Gérard Gavin, Le droit moral de l'auteur dans la jurisprudence et la législation frangaise (Paris 1960, 313 s), SvJT 1963 s 113 — Den tyska upphovsrättsreformen, NIR 1963 s 68 — Till upphovsrättens förhistoria i nyare tysk forskning, SvJT 1963 s 601

 

    Gösta Eberstein Om konflikter mellan inbördes självständiga immaterialrättigheter, NIR 1964 s 93 — Riktlinjer för en ny firmalagstiftning, NIR 1963 s 129

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 511    Ang illojal konkurrens se Näringsrätt här nedan
    Namnlagen 11 okt 1963, NJA II 1963 s 90 — SvJT 1963 s 541
    Svensk namnbok 1964, utarb av 1962 års släktnamnskommitté, SOU 1964:14 (227 s)
    Anders Bruzelius och Nils Glimelius Namnlagen med kommentarer (1964, 62 s)
    Carl M Elwing Reflexioner över ett namnärende, SvJT 1964 s 290
    Åke Lögdberg och Carl Martin Roos Namnrätt (kompendium Lund 1964, 23 s)
    Rudolf Rajmic Några frågor rörande den nya namnlagstiftningen, FT 1963 s 10
    Gunnar Moore Kravet på särskiljningsförmåga efter den nya varumärkeslagens ikraftträdande. Utstyrslar och andra varumärken, NIR 1964 s 1
    Betenkning angående nordisk patentlovgivning, avg i dec 1963 av samarbeidende danske, finske, norske og svenske komitéer, NU 1963:6 (459 s)Saul Lewin NIR 1963 s 151 — SvJT 1964 s 391Gunnar Sterner TfR 1963 s 163 — Yttrande TSA 1964 s 257
    Rätten till arbetstagares uppfinningar se Arbetsrätt här ovan
    Ulrich Hecht Industrisynpunkter på EEC-förslaget till europeiska patent — Diskussion, NIR 1963 s 1
    Gunnar Sterner Mönsterrätt. Något om den pågående nordiska mönsterrättslagstiftningen, NIR 1963 s 19 — En ny mönsterskyddsform föreslås i England. Översikt och några randanmärkningar, NIR 1963 s 59.
    Saul Lewin Anm av M M Boguslawski, Internationale Rechtsprobleme des Erfindungswesens (Berlin 1963), SvJT 1964 s 535.

 

 

Näringsrätt

 

    Otillbörlig konkurrens och god affärssed. Yttranden avg av Näringslivets opinionsnämnd 1957—1958, 1959 och 1960 (1963, 118 s, 229 s, 368 s). Anm av Hans Bergqvist NIR 1963 s 179, Hans Danelius SvJT 1963 s 733
    Ola Nyquist och Lennart Körner Mutor och bestickning. Redogörelse för gällande lagbestämmelser, den s k mutkatekesen och rättspraxis. Utarb på uppdrag av Institutet för bekämpande av mutor och bestickning (1963, 58 s)SvJT 1964 s 123
    Ulf Bernitz Swedish anti-trust law and resale price maintenance (1964, 54 s) — Litteratur om nordisk konkurrensbegränsningsrätt på främmande språk, NIR 1964 s 51
    Kurt Grönfors och Nils Grenander Anm av Arvid Frihagen, Linjekonferenser og kartellovgivning, se Sjörätt här ovan
    Rolf Moberg Kooperation och konkurrensbegränsning, FT 1963 s 232
    Ulf af Trolle Studier i konkurrensfilosofi och konkurrenslagstiftning (1963, 155 s). Handelshögskolans i Göteborg skriftserie 1963:6. Anm. av Ulf Bernitz NIR 1963 s 167
    J Gillis Wetter Swedish anti-trust laws (1963, 81 s). Anm av Mogens Koktvedgaard Juristen 1964 s 106
    William Hemberg och Oskar Sillén Bokföringslagen av 31 maj 1929 med förklarande anmärkningar, formulär och sakregister (6 u 1964, 178 s)

512 NILS REGNER    Lennart Lindestam Lagbestämmelser om redovisning med kommentarer och exempel (1964, 117 s)
    Sigurd Löfgren Bokföring i nybildat aktiebolag, vid ökning och minskning av aktiekapital, fusion och likvidation. Kortfattad redogörelse för bokföringsskyldighetens fullgörande och årsredovisningens utformning (ny u 1963, 79 s)
    Alkoholreklamen. Slutbetänkande avg 19 febr 1964 av 1961 års nykterhetslagskommitté, SOU 1964:6 (278 s)
    Ang handläggning av fråga om åtal mot den som anstiftar förseelse mot 20 § rusdrycksförsäljningsförordningen, Riksåkl cirkulär 29 febr 1964 (nr 133) — Jfr MO 1965 s 165
    Bilskrotning och handel med begagnade bilar se BB (vägtrafik)
    Halvar G F Sundberg Byggnadsnämnderna och bensinstationerna, FT 1964 s 181


BROTTSBALKEN

 

Kriminologi m. m.

 

    Aktion mot ungdomsbrott. En modell till försöksverksamhet. Betänkande av utredningen ang försöksverksamhet mot ungdomsbrottsligheten, avg i okt 1964, SOU 1964:58 (322 s) — SvJT 1965 s 68Björn Kjellin SocForum 1965 s 51
    Åtgärder mot ungdomskriminaliteten sedda mot bakgrunden av kriminalitetens allmänna utveckling i de nordiska länderna under de senaste åren, NKÅ 1962 s 102
    Dick Blomberg Den svenska ungdomsbrottsligheten (2 bearb u 1963, 202 s)
    Kerstin Elmhorn Självdeklarerad brottslighet bland skolbarn i Stockholm, SvJT 1964 s 577
    Cecil Hammarberg Ungdomsbrottsligheten och den grövre brottsligheten. Några data ur publikationen Brottsligheten 1961, StatistiskT 1963 s 9, 144
    Knut Sveri Ungdomsbrottsligheten och samhällsreaktionerna, Barnavård 1963 s 1. Härtill Mårten Stiernström s 60
    Birgit Werner Den ekologiska fördelningen av tillgrepp och tillgreppsbrottslingar i Malmö, NTfK 1964 s 227
    Klas Lithner Samhällsutveckling och nya brottstyper NTfK 1964 s 18 — De internationella kongresserna i kriminalantropologi, NTfK 1963 s 90
    Hans Danelius Anm av Cambridge studies in criminology (1961—1963), SvJT 1963 s 523

 

Allmänna verk

 

    Brottsbalken 21 dec 1962 samt översikt över ändringarna i strafflagen under åren 1865—1960 jämte hänvisningar till NJA II och till brottsbalken. Särtryck ur NJA II 1962 (1963, 621 s)
    Förslaget till brottsbalk. Inledningsanförande av Carl Holmberg, NKÅ 1961 s 65
    Promulgationslagen till brottsbalken och andra följdförfattningar, NJA

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 513II 1964 s 100 — SvJT 1964 s 480Anders Wigelius Något om följdförfattningarna till brottsbalken, Barnavård 1964 s 181
    Nils Beckman, Carl Holmberg, Bengt Hult och Ivar Strahl Brottsbalken jämte förklaringar. I, Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m. m. (1964, 454 s)
    Bertil Brinck, Ola Nyquist och Birger Ohlson Straffrätt. Grundläggande lärobok i allmän straffrätt enligt brottsbalken. Under medverkan av Ivar Agge (1964, 451 s). Anm av Hans Thornstedt SvJT 1963 s 725
    Carl G Edquist Så säger lagen i brottmål. Handledning för lekmän (1962, 79 s)
    Ivar Strahl Svensk rättspraxis. Straffrätt 1959—1962, SvJT 1964 s 65 — Den svenska kriminalpolitiken. En presentation av brottsbalken och en översikt över den svenska straffrättens utveckling från 1800-talet till våra dagar (2 revid u 1963, 172 s) — Brottsbalken, Barnavård 1963 s 41
    Nordisk kriminalistisk årsbok. De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok 1961 (1963, 218 s), 1962 (1964, 214 s) — SvJT 1963 s 715
    Hans Danelius Ett amerikanskt strafflagsutkast, SvJT 1964 s 753
    Gerhard Simson Straffrättens utveckling i Tyskland och förslaget till ny strafflag, SvJT 1963 s 583

 

Allmänna bestämmelser

 

    Ivar Agge Straffrättens allmänna del. Föreläsningar H 3 (1964, s 325—429). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 40. Anm av Anders Agell SvJT 1965 s 414
    Uppsåt och rättsvillfarelse i straffrätten, NJuristmötet 1960 s 113
    Carl M Elwing Några anmärkningar rörande rättsvillfarelse, SvJT 1964 s 202 — Oaktsamhetsbrotten i svensk rätt, JFFT 1963 s 102
    Gerhard Simson Euthanasi som rättsproblem, SvJT 1964 s 598
    Erinran och tillägg till riksåkl cirkulär 8 juli 1950 (nr 38) och 19 mars 1951 (nr 43) ang handläggning av åtalsärenden rörande danska och norska medborgare, Riksåkl cirkulär 22 april 1963 (nr 122)

 

Brotten

 

    Straff för underlåtenhet att bistå den som befinner sig i fara? Riksdagsmotioner jämte yttrande, TSA 1963 s 210
    Åtgärder mot dem som hota med brott, NKÅ 1962 s 162
    Privatlivets fred, NJuristmötet 1960 s 18
    Svante Bergström Yttrandefrihet i radio och skydd för enskilda intressen (1963, 39 s). Studia iuridica Upsaliensia 4
    Lars Fogelklou Ett rättsfall om ansvar för soliditetsupplysning (NJA I 1962 s 31), EkonRevy 1964 s 130
    Carl Svennegård Butiksstölderna, SvJT 1964 s 382
    Per-Edwin Wallén Tillägnelse av varor i snabbköpsaffärer: stöld, bedrägeri eller bedrägligt beteende?, SvJT 1964 s 465
    Erik Thomasson Egenmäktigt förfarande — ett verklighetsfrämmande domslut (SvJT 1962 rf s 91), NTfK 1964 s 67 jfr s 249
    Per-Edwin Wallén Om sjukkassebedrägerier, SvJT 1963 s 321 — Prejudikat rörande sjukkassebedrägerier?, 1964 s 204. Härtill Erik Markstad 1964 s 648, Wallén s 652, Markstad s 655

 

33—653005. Svensk Juristtidning 1965

514 NILS REGNER    Tolkningen av vissa bestämmelser rörande rätten till sjukpenning (NJA I 1963 s 564), Riksåkl cirkulär 9 dec 1963 (nr 128)
    Per-Edwin Wallén Om processbedrägeri, Festskrift till Olivecrona (1964) s 670
    Ang checkbedrägeri se HB
    Hans Thornstedt Några ord om penningförskingring, Festskrift till Olivecrona (1964) s 649
    Erik Holmberg Annat än egna angelägenheter (BrB 15:11), SvJT 1963 s 628
    Tore Strömberg »Osann uppgift om vem han är», Festskrift till Olivecrona (1964) s 630
    Ang åtal för fylleri mot den som försökspermitterats från vårdanstalt för alkoholmissbrukare, JO 1963 s 113
    Slakt och kastrering av ren jämte andra djurskyddsfrågor. Betänkande avg 17 dec 1963 av djurskyddsutredningen, SOU 1963:75 (132 s)
    Ola Nyquist och Lennart Körner Mutor och bestickning, se HB (näringsrätt)
    Torsten Gihl Who is a spy?, Festskrift till Castberg (1963) s 230
    Lagförslag ang de offentliga tjänstemännens förhandlingsrätt se Förvaltningsrätt (personalrätt) — Häri bl a G Nordmark Disciplinär bestraffning av civila tjänstemän enligt gällande rätt
    Bengt Rydin Utrikesnämnden och tystnadsplikten, SvJT 1963 s 174
    Thorsten Cars Militär rättsskipning vid svenska FN-förband i utlandet, FT 1964 s 157
    Gunnar Seldén Lydnadsbrott eller grovt lydnadsbrott, SvJT 1964 s 59
    Ang militärläkares befälsrätt, MO 1963 s 182

 

 

 

Påföljderna

 

    Se även under Allmänna bestämmelser här ovan
    Orientering om påföljderna enligt brottsbalken, Kriminalvården 1964 h 6 s 3
    Per-Erik Fürst Påföljdssystemet och organisatoriska nyheter (1964, 45 s)
    Enhetlig handläggning av samhällsåtgärderna mot ungdomsbrottslighet. Riksdagsmotioner jämte yttrande, TSA 1964 s 173
    Nordiskt samarbete ang verkställighet av straff (lagstiftning 22 maj 1963), NJA II 1963 s 311, 1964 s 270
    Andre reaktionsformer enn straff ved overtredelse av visse ordensforeskrifter, NKÅ 1961 s 94
    Trafikstrafferet, NKÅ 1961 s 120
    Den nordiske strafferetskomités udtalelse om strafregistrering, NTfK 1963 s 5
    B Karle Kriminalregistret och återfall, SvJT 1964 s 61
    Registrering av alkoholbrottslighet m. m. Förslag av utredningsman jämte yttrande, TSA 1963 s 266
    Dick Blomberg Anm av Kåre Bödal, Arbeidsskolen og dens behandlingsresultater (Oslo 1962, 224 s), SvJT 1963 s 618

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 515    Richard Lange Erziehung und Strafe im heutigen Jugendstrafrecht, Festskrift till Olivecrona (1964) s 359

 

    Håkan Strömberg Vites utdömande vid försenad prestation. Kommentar till ett rättsfall (RÅ 1960 ref 37), FT 1963 s 257
    Grunderna för dagsbotsbeloppets beräknande vid strafföreläggande, Riksåkl cirkulär 6 febr 1963 (nr 119) — SvJT 1964 s 234
    Ang införsel för böter innan den bötfällde anmanats att betala böterna, JO 1963 s 126
    Ang talan om förvandling av böter mot den som såsom straffriförklarad är intagen på sinnessjukhus, JO 1964 s 219
    Livstidsstraffet, NKÅ 1962 s 140
    Tillsyn och annan eftervård efter kort frihetsstraff, NKÅ 1962 s 154
    Holger Romander Fakultativ villkorlig frigivning, NTfK 1963 s 60
    Den svenska kriminalvårdens framtid. Inledningsanförande av Torsten Eriksson, NKÅ 1962 s 31
    Fångvårdares syn på rymningarna, TfKriminalvård 1963 h 2 s 1 — Justitieministern och rymningarna, TfKriminalvård 1964 s 12
    Ändrad ordning för prövning av mål om uppskov med verkställande av straff. Förslag av förvaltningsdomstolskommittén jämte yttrande, TSA 1963 s 195
    Bör i mål, där förvaring kan ifrågakomma, den omständigheten att den tilltalade bestrider åtalet föranleda att huvudförhandling måste hållas innan interneringsnämndens yttrande inhämtas?, JO 1964 s 196
    Gunnar Bramstång Förutsättningarna för barnavårdsnämnds ingripande mot asocial ungdom, se Socialrätt
    Gunnar Krantz Inskränkningar i åtalsplikten beträffande unga lagöverträdare, Barnavård 1964 s 1. Härtill Ragnar Adde s 116
    Framställning till justitieministern ang åtalseftergiftsfrågorna, Barnavård 1963 s 72
    Sven Rengby Åtalseftergifterna enligt 1944 års lag under de senaste åren, SvJT 1964 s 254
    Ang samråd mellan ungdomsvårdsskolor och åklagarmyndigheter, Riksåkl cirkulär 5 sept 1963 (nr 126)
    Tillämpningen under år 1962 och första halvåret 1963 av åtalseftergift enligt lagen 1944, Riksåkl cirkulär 22 jan 1964 (nr 129)
    Ang åtalsprövning beträffande unga lagöverträdare, Riksåkl cirkulär 12 nov 1964 (nr 141)
    Lennart Groll Domstolar och rättspsykiatriska utlåtanden, TSA 1963 s 46 Ang löneavdrag vid disciplinstraff för krigsmän, MO 1964 s 232, 1965 s 258 — NJA II 1964 s 460
    Ivar Strahl Anm av Friedrich Geerds, Zur Lehre von der Konkurrenz im Strafrecht (Hamburg 1961, 572 s), SvJT 1963 s 279
    Ang konsekvenserna i fråga om vissa deklarationsmål av nya regler om åtalspreskription, Riksåkl cirkulär 14 febr 1964 (nr 140)
    Fråga om preskription av vissa i jaktförfattningarna upptagna förverkandepåföljder, se BB

516 NILS REGNERUTSÖKNINGSLAGEN

 

    Partiella reformer 1963 i utsökningslagen, NJA II 1964 s 1 — SvJT 1963 s 547
    Utsökningsrätt 2. Lagsökning och betalningsföreläggande, överexekutor och utmätningsmän m. m. Förslag av lagberedningen, avg 22 april 1963, SOU 1963:28 (119 s) — Yttrande TSA 1963 s 419 — SvJT 1963 s 566 — Ändringar (4 juni 1964) i fråga om exekutionsväsendet, NJA II 1964 s 397 SvJT 1964 s 484 — Se även Förvaltningsrätt (vissa förvaltningsgrenar) ang polisväsendet
    Utsökningsrätt 3. Exekution i lön, beneficium m. m. Förslag av lagberedningen, avg 20 nov. 1964, SOU 1964:57 (359 s) — SvJT 1965 s 65
    Exekutionsavgifter i mål hos utmätningsmän. Förslag jämte yttrande, TSA 1964 s 160 — JO 1965 s 219
    Reinhold Eilard Sakrätt, skatteproblem, exekution, se Allmänna verk
    Lars Hjerner Om utmätning av beslagtagen egendom, Festskrift till Karlgren (1964) s 194
    Karl Olivecrona Utsökning (4 omarb u 1964, 203 s) — Räntan å inteckningsreverser, SvJT 1963 s 462. Härtill Gunnar Molin 1964 s 125, Olivecrona s 126
    Lars Åhlén Äktenskapsförords bevisvärde vid utmätning, SvJT 1963 s 128
    Ang anstånd med verkställighet av vräkningsdom och hinder mot verkställighet i nödsituationer, JO 1964 s 146
    Ang utmätning av fordran på överskjutande preliminär skatt, JO 1964 s 153
    Ang krav av utmätningsman att borgenären skulle göra uträkningen av sin räntefordran, JO 1964 s 158
    Ang behandlingen av ärende om utmätningsed då borgenären uteblir vid förhöret, JO 1963 s 85
    Upphävande av lagen om förbud för vissa underhållsskyldiga att avflytta från riket? Yttrande till lagberedningen, TSA 1964 s 287
    Ang jämkning av beviljad införsel genom generellt beslut utan prövning av varje individuellt fall, JO 1963 s 14
    Ang införsel för böter innan den bötfällde anmanats att betala böterna, JO 1963 s 126

 

RÄTTEGÅNGSBALKEN

 

    Per Olof Ekelöf Rättegång. H 1 (2 omarb u 1963, 187 s) — H 2 (2 omarb u 1963, 209 s) — H 3 (2 omarb u 1964, 200 s) — H 4 (1963, 193 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 38. Anm av Gunnar Bomgren SvJT 1964 s 353, Per Lindholm JFFT 1964 s 456
    Harry Guldberg Om domarens villkor. Ur minnesanteckningar, SvJT 1963 s 241
    Åke Hassler Konstruktion och realitet, SvJT 1963 s 81
    Lars Welamson Svensk rättspraxis. Civil- och straffprocessrätt 1958—1962, SvJT 1964 s 401

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 517    Gustaf Petrén Anm av Heinrich Nagel, Auf dem Wege zu einem europäischen Prozessrecht (Baden-Baden 1963, 113 s), SvJT 1964 s 632

 

 

Domstolsväsendet m. m.

 

    Domstolsväsendet. I, Rådhusrätternas förstatligande. Betänkande avg 1 okt 1963 av domstolskommittén, SOU 1963:56 (261 s) — SvJT 1963 s 745 — Ingemar Kilander StadsförbT 1963 s 854, Lars Olsgren 1964 s 360, Ulf Ankarloo 1964 s 495 — Olsgren Juristnytt 1963 s 304 — Yttranden m. m. Juristnytt 1964 s 8, 136, TSA 1964 s 65, KomT 1964 s 187, 192, 195, StadsförbT 1964 s 82 — Lagstiftning om rådhusrätternas förstatligande och magistratsinstitutionens avveckling, NJA II 1964 s 354, 368
    Mogens Hvidt Häradsrätt og rådhusrätt. Nogle bemærkninger om organisationen af de svenske domstole, Juristen 1963 s 363
    Överflyttning till kammarkollegiet av arbetsuppgifter, som inom hovrätt handlägges av advokatfiskal. Förslag av statskontoret och yttrande, TSA 1964 s 381
    Erik Fahlbeck »Lagfaren», »lagkunnig», Festskrift till Olivecrona (1964) s 211
    Per-Erik Fürst Domarkåren och dess rekrytering, SvJT 1963 s 252
    Lagstiftning (29 maj 1964) med anledning av polisväsendets förstatligande och omorganisation, NJA II 1964 s 385 — Se i övrigt Förvaltningsrätt (vissa förvaltningsgrenar)
    Advokatväsendet och EEC. Skrivelse från advokatsamfundets styrelse till kommerskollegium, TSA 1963 s 95
    Till tolkningen av begreppet god advokatsed, TSA 1963 s 61, 1964 s 26
    Bo Westman Tystnadsplikt och upplysningsplikt. Några reflektioner med anledning av Georg Lous' arbeten, Sakföreres taushetsplikt (1960) och En sakförers rett og plikt til i straffesaker og tvistemål å meddele retten eller motparten opplysninger som ikke går i hans parts favör (1962), TSA 1963 s 391, 1964 s 211
    Holger Wiklund Anm av Axel H Pedersen, Inledning til advokatgerningen I—II (2 omarb u Kbhvn 1962, 210 s, 1963, 238 s), SvJT 1963 s 727 — Anm av A Vinding Kruse, Advokatansvaret (2 omarb u Kbhvn 1962, 76 s), SvJT 1964 s 51
    Från praxis i arvodesärenden, TSA 1963 s 408, 1964 s 367
    Om domstolsarkiv. Anvisningar, förteckningsplaner och gallringsbestämmelser för hovrätters, vattendomstolars och allmänna underdomstolars m. fl. arkiv (1964, 70 s). Medd från svenska riksarkivet 7

 

 

Civilprocess

 

    Robert Boman Om åberopande och åberopsbörda i dispositiva tvistemål. Ak avh (1964, 283 s)
    Åke Hassler Svensk civilprocessrätt. En lärobok (1963, 531 s). Anm av Per Olof Bolding SvJT 1964 s 181
    Ejnar Hörstadius Om domarens uppgifter i den muntliga processen, TSA 1963 s 139

518 NILS REGNER    Karl Olivecrona Lagsökningsutslagen och RB 17:11, SvJT 1963 s 126. Härtill Gösta Walin s 735, Olivecrona 1964 s 297
    Hans Gustaf Olsson Förberedelse i tvistemål. Ak avh (1964, 230 s). Anm av Carl M Elwing SvJT 1965 s 114
    C-E Sundström Till frågan om processbehörighet i tvistemål, SvJT 1963 s 262
    Ang betydelsen av att nämndemän under kortare stunder av huvudförhandling varit frånvarande, JO 1964 s 56
    Ang tillämpningen av 17:9 4 st. BB i mål om omyndighetsförklaring, JO 1964 s 187

 

Straffprocess

 

    Se även Civilprocess här ovan
    Karl Olivecrona Supplement nr 1, 1964, till Rättegången i brottmål enligt RB 2 omarb u (1964, 44 s)
    Hans Danelius Anm av Johs Andenæs, Straffeprosessen i förste instans (Oslo 1962, 452 s), SvJT 1963 s 446
    Trafikstrafferet, NKÅ 1961 s 120
    Trafikmål se BB (vägtrafik)
    Ang åtalsprövning i fråga om unga lagöverträdare se BrB (påföljder)
    Ang åtalsärenden rörande danska och norska medborgare se BrB (allmänna bestämmelser)
    Utseende till offentlig försvarare av annan än tilltalad begärt, JO 1963 s 76, jfr TSA 1960 s 97
    De offentliga försvarsuppdragen — många kallade, få utvalda? Diskussion TSA 1964 s 14 — Gert Rossander s 23
    Fråga om förordnande av offentlig försvarare i trafikmål. Yttrande, TSA 1964 s 440
    Ang entledigande av offentlig försvarare för att möjliggöra huvudförhandling inom rimlig tid, JO 1964 s 50, jfr s 56 och TSA 1963 s 288, SvJT 1964 s 141
    Uppskjutande av förhandling i brottmål på grund av hinder för försvararen att medverka. Yttrande av advokatsamfundets styrelse och två avgöranden av JO, TSA 1963 s 288 — JO 1964 s 50
    Försvarares tillgång till vissa handlingar i brottmål. En framställning om åtgärder, yttrande och beslut av riksåkl, TSA 1964 s 443
    Rättsfall om ersättning till offentlig försvarare, TSA 1963 s 451, 1964 s 188

 

    Om undersökning av trafikolyckor. Trafikflykt, NKÅ 1961 s 1
    Undersökning av omfattande brott på det ekonomiska livets område, NKÅ 1962 s 151
    Carl M Elwing Om förundersöknings upphörande enligt svensk rätt, JFFT 1964 s 521
    Stig Sohlberg Förundersökningsprotokollet, TSA 1964 s 127
    Felaktigt förfarande under förundersökning (RB 23:12). Uttalande av JO, TSA 1963 s 115 — JO 1964 s 115
    Ang den noggrannhet med vilken brottet bör beskrivas i underrättelse till misstänkt vid förundersökning, JO 1964 s 106

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 519    Tillämpningen av 23:18 RB, JO 1964 s 215
    Personundersökning i brottmål, TfKriminalvård 1964 h 1 s 1 — NJA II 1964 s 240 — SvJT 1964 s 483
    Ragnar Gottfarb---och blint häktar Justitia, TSA 1963 s 55
    Ang häktning av underårig, Riksåkl cirkulär 6 maj 1963 (nr 123) — Ang åtgärder för sådan övervakning av underårig att häktning kan undvikas, JO 1964 s 38 — SvJT 1964 s 141
    Ang rätt för åklagare att, sedan underrätt ogillat häktningsyrkande och åklagaren fullföljt talan, på nytt häkta den misstänkte i avbidan på hovrättens prövning, JO 1963 s 97
    Fotografering av anhållna och häktade. En framställning till JO jämte yttrande, TSA 1964 s 295 — Yttrande av publicistklubben och uttalande av JO, TSA 1965 s 81 — JO 1965 s 174

 

    Ang upptagande, efter det mål om rattonykterhet avgjorts, av yrkande om förverkande av beslagtagna spritdrycker, JO 1964 s 191
    Ang motivering i beslut om sinnesundersökning av ställningstagandet till bevisfrågan och prövningen därav vid fullföljd, JO 1963 s 64
    Carl M Elwing Om gärningsbeskrivning och åtalskorrektion, Festskrift till Olivecrona (1964) s 187
    Harald Nordin Bör åklagarens bevisuppgift vara »tämligen summarisk»?, SvJT 1964 s 56
    Per Olof Ekelöf Förhöret med den tilltalade, Juristnytt 1963 s 37. Härtill Nils Edwall s 168
    Förhör med misstänkta, tilltalade och vittnen i brottmål, NKÅ 1962 s 168
    Ang hållande av huvudförhandling när förvaring kan ifrågakomma se BrB (påföljder)
    Thorsten Cars Om undanröjande av strafföreläggande, SvJT 1964 s 321

 

 

Överrättsprocess

 

    Forbudet mod ændring til skade for tiltalte i höjere instans (forbudet mod reformatio in pejus). NJuristmötet 1963 s 221
    Fråga om ändring av RB:s fullföljdsregler, TSA 1964 s 338
    Ang riksåkl-ämbetets principer vid prövning av framställningar om fullföljd till HD, Riksåkl cirkulär 19 juni 1963 (nr 125)
    Ang tillämpning av de s k tilltrosparagraferna, Riksåkl cirkulär 17 juni 1964 (nr 136)
    Tillämpningen av RB:s tilltrosparagrafer. Ett initiativ av Svea hovrätt. Skrivelser från riksåkl-ämbetet och advokatsamfundets styrelse, TSA 1963 s 253 jfr 1964 s 300
    Gunnar Bomgren Till tolkningen av tilltrosparagraferna (RB 50:23 och 55:14), SvJT 1963 s 348
    Wilh Penser Några reflexioner rörande skriftväxling med myndigheter, SvJT 1964 s 377.

 

 

Bevisrätt

 

    Per Olof Ekelöf Free valuation of evidence, Scand studies 8 (1964) s 45 (ur Rättegång h 4)

520 NILS REGNER    Carl M Elwing In dubio pro reo, SvJT 1963 s 622 — Om korsförhör, TSA 1964 s 3
    Karl Peters Freie Beweiswürdigung und Justizirrtum, Festskrift till Olivecrona (1964) s 532
    Arne Trankell Vittnespsykologiens arbetsmetoder (1963, 171 s). Anm av Carl M Elwing SvJT 1963 s 612
    Lars Welamson Läkarsekretessen (1926) anm av Fritz Kaijser SvJT 1964 s 622
    Bo Westman Tystnadsplikt och upplysningsplikt, se Domstolsväsendet här ovan
    Ang tystnadsplikt för läkare i fråga om anmälan enligt 93 § barnavårdslagen, JO 1963 s 428
    Ang tystnadsplikt se även Grundlagarna (sekretess)
    Förhör med misstänkta, tilltalade och vittnen i brottmål, NKÅ 1962 s 168
    Afhöring af börn, NJuristmötet 1963 s 121
    Ang tolkningen av RB 35:14 i vad avser förhör med barn (NJA I 1963 s 555), Riksåkl cirkulär 20 nov 1963 (nr 127)
    Ang förutsättningar för att låta tilltalad avträda under förhör med parter och vittnen och om tillvägagångssättet vid återgivande av utsaga som avgivits under frånvaron, JO 1964 s 56

 

Rättegångskostnad

 

    Anders Bruzelius och Karl-Olof Lidin Rättegångskostnader i tvistemål, TSA 1963 s 402
    Ulla Jacobsson Parts kostnad i civilprocessen. Idéhistorisk utredning och synpunkter på kostnadsreglernas funktioner. Ak avh (1964, 281 s). Anm av Thorsten Cars SvJT 1965 s 183
    Lars Welamson Varför gynna käranden? Principer om rättegångskostnadunder debatt, Festskrift till Olivecrona (1964) s 684
    Sagsomkostningen i borgerlige sager, NJuristmötet 1963 s 163
    Ränta å rättegångskostnadsersättning? Framställning om lagändring, TSA 1964 s 80
    Processkostnaderna i de mycket stora rättegångarna. Initiativ av statsrevisorerna och yttrande, TSA 1964 s 284
    Rättegångskostnader i brottmål. Riksdagsmotioner jämte yttrande, TSA 1964 s 180
    Ang rättegångskostnad i skillnadsmål och faderskapsmål se GB och FB
    Ang 8 § 3 st. lagen om fri rättegång, JO 1964 s 188
    Utomprocessuell rättshjälp åt mindre bemedlade, NJuristmötet 1960 s 82 jämte bilaga IV av Wilhelm Brodin

 

Specialprocess

 

    Per Olof Bolding Skiljedom. Studier i rättspraxis beträffande svenskskiljedoms giltighet och verkställbarhet (1962, 251 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 35. Anm av Lars Welamson SvJT 1964 s 276 — Tvistom skiljedomskostnad, Festskrift till Olivecrona (1964) s 40 — Anm av Peter Riedberg, Der amiable compositeur im internationalen privaten Schiedsgerichtsverfahren (Frankfurt 1962, 94 s), SvJT 1963 s 280

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 521    Tauno Ellilä Om skiljedomstolar i Finland, SvJT 1964 s 218
    Åke Hassler Skiljedoms rättskraft, Festskrift till Olivecrona (1964) s 317
    Voldgift eller domstole?, NJuristmötet 1963 s 183 jämte bilaga VII av Per-Axel Weslien, Skiljemän eller domstol

 

    Thorsten Cars Militär rättsskipning vid svenska FN-förband i utlandet, FT 1964 s 157
    Ang förfarandet vid tillämpning av 83 § 1 st. militära rättegångslagen, Riksåkl cirkulär 17 sept 1964 (nr 139) — Jfr MO 1965 s 172
    Ang överflyttning av vissa åklagaruppgifter i mål rörande vapenfria värnpliktiga, Riksåkl cirkulär 3 juni 1964 (nr 135)
    Ang laga skäl att hålla värnpliktig i förvarsarrest, MO 1963 s 104
    Fråga huruvida full bevisning om begången förseelse utgör förutsättning för förordnande om förvarsarrest, MO 1963 s 201
    Ang åklagares befogenhet, då han till rättens prövning hänskjuter fråga om förvarsarrests bestånd, att självständigt åberopa grund för förvarsarresten, MO 1963 s 201 — SvJT 1963 s 148
    Ang avvisande av åtal som jämlikt 73 § militära rättegångslagen väckts vid domstolen i den misstänktes hemort, MO 1964 s 87
    Ang behandlingen vid domstol av överklagat ersättningsmål, vari åklagaren medgivit klagandens yrkande, MO 1964 s 94 — SvJT 1964 s 142
    Ang möjlighet för domstol att till annan domstol överflytta mål angklagan över beslut i disciplinmål eller ersättningsmål, MO 1964 s 218

 

GRUNDLAGARNA M. M.

 

    Sveriges statsskick. Författningsutredningens betänkande VI. D 1 Lagförslag, D 2 Motiv till förslaget till regeringsform, D 3 Motiv till förslaget tillriksdagsordning, D 4 Bilagor, SOU 1963:16—19 (206 s, 522 s, 220 s, 311 s) — Sammanställning av remissyttranden utarb inom justitiedepartementet. Del 3, Kap. 6 i förslaget till regeringsform, SOU 1964:38 (98 s) — Författningsrevisionen och förslaget till regeringsform, SvJT 1963 s 290 — Yttranden JO 1965 s 212, MO 1965 s 264, TSA 1964 s 139, Juristnytt 1964 s 41 Erik Fahlbeck StatsvT 1963 s 357 — Olov Hegrelius Högsta domstolens och Regeringsrättens ledamöter om författningsförslaget, FT 1964 s 1 — Nils Herlitz Några statsrättsliga kommentarer, SvJT 1963 s 385. 1969 års regeringsform? Kommentarer till författningsutredningens förslag (1963, 156 s) Henrik A Olsson Förslaget till RO, StatsvT 1964 s 43 — Fredrik Sterzel NAdmT 1963 s 175 — Sven Benson Språket i förslaget till regeringsform, SvJT 1963 s 498Erik Wellander Några språkliga kommentarer, SvJT 1963 s 411
    Nils Andrén Svensk statskunskap (2 u 1963, 298 s) — Nordisk statskunskap. Under medverkan av Magnús Gislason, Ragnar Meinander och Eirik Steinnes (1963, 242 s). Anm av Nils Stjernquist SvJT 1964 s 462
    Nils Herlitz Nordisk offentlig rätt. III, Regeringsmakt och förvaltningsorganisation 1—2 (1963, 805 s). Institutet för rättsvetenskaplig forskning 36. Anm av Edward Andersson JFFT 1964 s 451, Bent Christensen Juristen 1964 s 343, TfR 1964 s 546, C A Fleischer Lov og rett 1964 s 95, Finn Hiort-

522 NILS REGNERhöy NAdmT 1963 s 370, Kurt Holmgren SvJT 1964 s 709 — Grunddragen av det svenska statsskickets historia (6 u 1964, 377 s)
    Gunnar Hesslén Statskunskap. 11 omarb och utök uppl utarb av Åke Thulstrup (1963, 163 s)
    Olle Nyman Parlamentarismen i Sverige. Huvuddragen av utvecklingen efter 1917 (4 u 1963, 162 s)
    Halvar G F Sundberg De allmänna grunderna av offentlig rätt i korthet framställda (2 u 1963, 44 s)
    Modern demokrati. Problem och debattfrågor. Red av Pär-Erik Back (1963, 243 s). Anm av Nils Stjernquist SvJT 1964 s 286
    Nils Stjernquist Anm av Johs Andenæs, Statsforfatningen i Norge (3 u Oslo 1962, 381 s), SvJT 1963 s 112

 

    Några valfrågor. Slutbetänkande avg 30 sept 1963 av 1955 års valutredning, SOU 1963:54 (75 s)
    Fredrik Sterzel Om riksdagsupplösning och nyvalsförordnande (1961) anm av Gustaf Petrén StatsvT 1963 s 542
    Henrik A Olsson »Den nya talmanskonferensen». En tendens i konferensens senare utveckling, StatsvT 1964 s 251 — Utrikesnämndens problematik. Ett å propos till författningsutredningens förslag, Svensk tidskrift 1964 s 160
    Bengt Rydin Utrikesnämnden och tystnadsplikten, SvJT 1963 s 174
    Olle Hellberg Medborgarskapslagen och Kungl. Maj:ts praxis, SvJT 1964 s 684
    Klas Lithner Några synpunkter på utlännings- och medborgarskapslagstiftningen, FT 1964 s 220
    Stig Jägerskiöld Om domstols lagprövningsrätt, StatsvT 1964 s 1. Härtill Gustaf Petrén s 403, Jägerskiöld 1965 s 249
    Håkan Strömberg Om mänskliga och medborgerliga rättigheter, StatsvT 1963 s 371 — Lagprövningsrätt och medborgerliga rättigheter, 1964 s 21
    Torsten Eckhoff Noen refleksjoner om domstolenes uavhengighet, Festskrift till Olivecrona (1964) s 109
    Hans Blix Statsmyndigheternas internationella förbindelser (1964, 352 s). Anm av Hilding Eek SvJT 1965 s 420
— The rights of diplomatic missions and consulates to communicate with authorities of the host country, Scand studies 8 (1964) s 9 (ur nämnda bok)
    Hans Linton Folkrättsliga förpliktelser och författningen, StatsvT 1964 s 220

 

    Sten Rudholm Justitiekanslersämbetet 250 år, SvJT 1964 s 1
    Utökning av antalet riksdagens ombudsmän. Förslag av 1963 års JO-utredning och yttrande, TSA 1964 s 75
    H H Kirchheiner Rigsdagens ombudsmand i skandinavien. En hollandsk synsmål, StatsvT 1963 s 539
    Gustaf Petrén Den svenska ombudsmannainstitutionen under debatt, NAdmT 1964 s 8
    Walter Haller Der schwedische Justitieombudsman (Zürich 1964, 320 s)

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 523    Sven-Ola Lindberg Praxis i dechargeärenden, StatsvT 1964 s 393
    Henrik A Olsson En egenartad praxis i konstitutionsutskottet (ang förtroendeuttalande vid dechargegranskningen), StatsvT 1963 s 521
    Halvar G F Sundberg Statsrådens ansvarighet. RF § 106 och 1810 års ansvarighetslag, Svensk tidskrift 1964 s 146
    Ivar Agge Riksdagsledamots rättsliga ansvar (NJA I 1960 s 758), SvJT 1963 s 161 o 320

 

Tryckfrihet och offentlighet

 

    Svante Bergström Yttrandefrihet i radio och skydd för enskilda intressen se BrB (brotten)
    Erik Holmberg Erfarenheter av juryrättegången enligt nya tryckfrihetsförordningen, SvJT 1963 s 662
    Bengt Rydin Utrikesnämnden och tystnadsplikten, SvJT 1963 s 174
    Bernhard Staedler Fråga om möjlighet att i tryckt skrift bemöta kritik mot socialhjälpsverksamhet, FT 1964 s 127
    Ang anonymitetsreglerna i TF, JO 1964 s 424, 427, 431, 450
    Hilding Eek Anm av Professional secrecy and the journalist. IPI Survey No 6. Publ by The international press institute (Zürich 1962, 242 s), SvJT 1963 s 29

 

    Offentlighet och sekretess. Diskussionspromemoria upprättad av offentlighetskommittén i jan 1964 såsom ett led i kommitténs utredningsarbete (1964, 98 s) — Nils Herlitz Allmänna handlingars offentlighet i ny gestalt?, FT 1964 s 77 — SocMedicinskT 1964 s 310
    Erik Holmberg När blir debiteringslängd allmän handling?, FT 1963 s 303. Härtill Sture Jarnerup 1964 s 122 — Jfr JO 1964 s 153
    Georg Kahlson Hovrättspresidenten, offentlighetsprincipen, JO och kattor, LäkarT 1964 s 2000
    Tillhandahållande av kommunal handling, TF 2:8, StadsförbT 1963 s 111
    Ang utlämnande för äktenskapsskillnad av prästbevis, JO 1963 s 397
    Ang tystnadsplikt för barnavårdsman, JO 1963 s 421
    Fråga om en inom verk utarbetad, stencilerad rapport som icke justerats blivit att anse som allmän handling genom att den överlämnats till annan myndighet, JO 1964 s 444
    Fråga om handling som verkschef översänt till departementschef för att tjäna till ledning vid besvarande av interpellation vore att anse som allmän handling, JO 1964 s 453
    Ang utlämnande från polismyndighet av upplysning om vem som gjort viss anmälan, JO 1964 s 447
    Se även RB (bevisrätt) och Socialrätt

 

KYRKORÄTT

 

    1958 års utredning kyrka-stat. 1, Religionens betydelse som samhällsfaktor. Möjligheter och metoder för en sociologisk undersökning. Avg 9 maj 1963, SOU 1963:26 (210 s) — 2, Kyrkor och samfund i Sverige. Omfattning

524 NILS REGNERoch verksamhet. Avg 12 sept 1963, SOU 1963:39 (308 s) — 3, Religionsfrihet. Religionsfrihetsfrågan i Sverige, historik och kritik av Sture Waller. Sammanfattning och redogörelse av utredningen. Avg 14 maj 1964, SOU 1964:13 (594 s) — 4, Historisk översikt. Kyrkobegrepp. Stat och kyrka i Sverige, historisk översikt av Per-Olof Ahrén. De aktuella kyrkobegreppen i Sverige av Arne Palmqvist. Avg 19 maj 1964, SOU 1964:16 (324 s) — 5, Kristendomsundervisningen med särskild hänsyn till förhållandet kyrka-stat. Avg 5 juni 1964, SOU 1964:30 (182 s) — SvJT 1964 s 663
    Carl Arvid Hessler Statskyrkodebatten (1964, 462 s)
    Gunnar Prawitz Problem vid genomförande av skilsmässa mellan stat och kyrka, FT 1963 s 177
    Per-Olof Ahrén Riksdagen, kyrkomötet och kyrkans bekännelse i svensk kyrkorättslig tradition (1964, 156 s). Bibliotheca theologiae practicae 16
    Sven Kjöllerström Praktisk teologi. En handbok i kyrkans organisation och verksamhetsformer (2 tr 1964, 357 s)
    Halvar G F Sundberg Kyrkorättslig problematik (ang kyrkans bekännelse och prästs ämbetsutövning), FT 1963 s 1
    Religionsfrihetslagen och därmed sammanhängande lagar, förordningar och kungörelser. Utg av Sveriges frikyrkors råd (2 u 1964, 70 s)
    Ny lagstiftning (18 okt 1963) om gravrätt, NJA II 1963 s 178
    Hugo Digman Begravningslagstiftningen med kommentar (1964, 167 s)
    Prästlönereglementet jämte tillhörande författningar Utg av Per-Håkan Ohlsson (3 u 1963, 494 s)
    Kyrkomusikerstadgan. Stadga, avlöningsreglemente och pensionsbestämmelser för kyrkomusiker (8 u 1963, 191 s)
    Ang församlingsstyrelse se Förvaltningsrätt (kommunalrätt)

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTT

 

    Håkan Strömberg Allmän förvaltningsrätt. Lärobok (2 u 1964, 218 s)
    Lag om förvaltningsförfarandet. Besvärssakkunnigas slutbetänkande, avg 15 maj 1964, SOU 1964:27 (719 s) — SvJT 1964 s 664Bertil Wennergren NAdmT 1964 s 179, Skattenytt 1964 s 453. Förvaltningsförfarandet inom kommunalförvaltningen, StadsförbT 1964 s 730, yttrande 1965 s 492 — Ole Westerberg Behovet och utformningen av en allmän lag om förvaltningsförfarandet, NAdmT 1964 s 405, diskussion s 437 — Yttrande av förvaltningsdomstolskommittén, FT 1964 s 333
    Sture Jarnerup Något om rättelse av förvaltningsmyndighets beslut, särskilt såvitt angår lokal skattemyndighets verksamhetsområde, SkatteT 1963 s 345
    Ingemar Mundebo Social administration. Förvaltningsförfarandet inom kommunal socialvård (1963, 153 s)
    Wilh Penser Några reflexioner rörande skriftväxling med myndigheter, SvJT 1964 s 377
    Gustaf Petrén Om verkan av anhängighet i förvaltningsförfarandet, FT 1963 s 148
    Ang jäv för expert, som anlitats av medicinalstyrelsens sammansatta

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 525rättsmedicinska och rättspsykiatriska nämnd, att till nämnden avgiva yttrande i fråga, varom han tidigare i annan egenskap utlåtit sig, JO 1963 s 337
    Rättshjälp i administrativa mål. Riksdagsmotioner jämte yttrande, TSA 1964 s 164
    Papper och annan skrivmateriel. Betänkande avg 9 april 1963 av Yngve Ericsson, SOU 1963:25 (74 s)

 

    W Hermanson Regeringsrättens arbetsläge, SvJT 1963 s 532 — Några anteckningar rörande finsk förvaltningsrättsskipning, FT 1964 s 39
    W A Palme Om den administrativa domsrätten i Finland och Sverige, NAdmT 1963 s 22
    Stig Strömholm Domstolsprövning av administrativa beslut, SvJT 1963 s 458
    Bo Lagergren och Bertil Wennergren Skatteprocess. Kommentar till de processuella föreskrifterna för kammarrätten i Kungl. Maj:ts stadga för kammarrätten och i taxeringsförordningen (1963, 198 s). Utg av statens nämnd för utg av förvaltningsrättsliga publikationer. Anm av Jan Hinze NAdmT 1964 s 203, Erik Stern SkatteT 1963 s 180, Sten Walberg Skattenytt 1963 s 93
    Sven Orefors Om besvärsprocessen i postverket, FT 1963 s 115
    Fredrik Sterzel Studier rörande den kommunala besvärsprocessen (1963, 236 s). Anm av E G Westman NAdmT 1963 s 286 — Fritz Kaijser De kommunala besvärsgrunderna i historisk belysning, FT 1964 s 303
    Bertil Wennergren Kommunalbesvärsreglernas tillämpning inom specialreglerad förvaltning, FT 1963 s 266

 

 

 

Kommunalrätt

 

    Sveriges kommunallagar med därtill hörande föreskrifter jämte bihang innehållande särskilda författningar rörande kommunalstyrelsen 1963, utg av Halvar G F Sundberg (1963, 780 s) — SvJT 1963 s 283
    Kommunallagarna i deras lydelse 1 jan 1963 utg av Håkan Strömberg (1963, 174 s)
    Håkan Strömberg Kommunalrätt. Lärobok (1963, 93 s). Anm av Hans Danelius SvJT 1964 s 634
    Halvar G F Sundberg Kommunalrätt. Samlad upplaga (1964, 744 s). Anm av Gustaf Petrén SvJT 1964 s 461
    Per-Edvin Sköld och Tage de la Motte Kommunalkunskap. Jämförande översikt av den kommunala förvaltningen i Sverige. Handledning för kommunalmän, skolundervisning och självstudier (14 omarb u 1963, 308 s)
    Några valfrågor. Slutbetänkande avg 30 sept 1963 av 1955 års valutredning, SOU 1963:54 (75 s)
    Avveckling av jordbruksstämmorna, LandskomT 1963 s 261
    Fritz Kaijser Några anteckningar kring det kommunala interpellationsinstitutet, FT 1963 s 97, 187, 286, 1964 s 91

526 NILS REGNER    Fredrik Sterzel Studier rörande den kommunala besvärsprocessen, se här ovan
    Arne Fröjd Översyn av kommunindelningen i Sverige, NAdmT 1964 s 164
    Kommunalrättskommitténs betänkanden. 4, Kommunalförbundens lånerätt, SOU 1963:2 (44 s) — Erik Borglund StadsförbT 1963 s 105, 115 — Yttrande LandskomT 1963 s 355 — 5, Kommunala renhållningsavgifter, avg i febr 1963, SOU 1963:29 (81 s) — Borglund StadsförbT 1963 s 479, yttrande s 882 — Yttrande LandskomT 1963 s 626
    Hans Danelius Anm av Tore Modeeri, Det kommunala förtroendeuppdraget enligt kommunallagens allmänna stadganden (Åbo 1962, 420 s), SvJT 1963 s 120

 

    Nils Glimelius Den nya lagen om församlingsstyrelse. Sammanställning och kommentarer (2 u 1962; 3 u 1963, 80 s)
    Sven Mogård Kyrklig församlingsstyrelse (3 u 1964, 126 s)
    Jerker Victor Lag om församlingsstyrelse 2 juni 1961 med ändringar intill 1 jan 1963 jämte inledning och sakregister (3 u 1963; 4 u 1964, 73 s)
    Landstingens organisation och arbetsformer m. m. Betänkande avg 22 nov 1963 av landstingsutredningen, SOU 1963:64 (195 s)

 

Vissa förvaltningsgrenar

 

    Åke Norrman Kommentarer till 1952 års upphandlingskungörelse (2 u 1963, 134 s)
    Lagstiftning (29 maj 1964) med anledning av polisväsendets förstatligande och omorganisation, NJA II 1964 s 385 — Förslagen till ny polis-, åklagar- och utmätningsmannaorganisation, Juristnytt 1963 s 235, 256, 282, 316, 328, 358, 1964 s 76 — SvJT 1963 s 647 — Yttranden LandskomT 1963 s 846, 851, 1964 s 109, StadsförbT 1963 s 880, 881, 937 — G Rune Bergren Kommunens skyldigheter i samband med förstatligandet av polisväsendet m. m., StadsförbT 1963 s 684
    Erik Sjöholm Om politimakten och dess begränsningar. Ak avh (1964, 351 s). Utg av statens nämnd för utg av förvaltningsrättsliga publikationer. Anm av Gustaf Petrén SvJT 1965 s 539
    Ang kostnaden för expert, som anlitas vid förrättning för godkännande av skjutbana, JO 1963 s 433
    Ang hamnordning se HB (sjörätt)
    Bilskrotning se BB (vägtrafik)
    Förbud mot utförsel av kulturföremål. Betänkande med författningsförslag avg 25 maj 1964 av Enar Eckerberg, SOU 1964:22 (67 s)
    Veterinärväsendet. Sammanställning av författningar, cirkulär m. m. rörande husdjurssjukdomar, utg av K G Nyström (1962, 71 s)
    Betänkanden avg av Nordiska expertgruppen för vissa utlänningskontrollfrågor 1—2, NU 1963:7 (38 s)
    Uppehållstillstånd för utländska studerande. Utlänningsutredningens betänkande 1, avg i jan 1963, SOU 1963:11 (54 s)
    Klas Lithner Några synpunkter på utlännings- och medborgarskapslagstiftningen, FT 1964 s 220
    Ang utlännings skyldighet enligt 67 § utlänningslagen att gälda kostnad

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 527för sin befordran och ang avräkning av sådan kostnad å fånges s k besparade medel, JO 1964 s 462
    Nils Gottliebsson Avskaffa mantalsuppgifterna, Skattenytt 1963 s 147 —Födelsehemort, SkatteT 1963 s 312 — Ett mål om födelsehemort, SkatteT 1964 s 126 — Kyrkobokföringsproblem, SkatteT 1964 s 151 — Skrivning på ålderdomshem, Skattenytt 1964 s 89
    Ang utlämnande för äktenskapsskillnad av prästbevis, JO 1963 s 397

 

 

    Lag och stadga för det obligatoriska skolväsendet (1964, 179 s)
    Frenne Frankman Skollagen, skolstadgan och andra bestämmelser rörande undervisning vid skolor under skolstyrelsens förvaltning (1963; 1964, 518 s) — Avlöningsreglementen och andra allmänna avlöningsbestämmelser för lärare vid skolor under skolstyrelsens förvaltning (1963, 686 s; supplement 1963, 171 s)
    Sten-Stnre Landström Skollagen och det interkommunala samarbetet. En kommentar till skollagens sjunde kapitel, StadsförbT 1963 s 6
    Gustaf Sivgård och Ragnar Wallin De nya skolförfattningarna Skollagen, skolstadgan och andra tillämpningsföreskrifter med orientering och kommentarer (2 u 1963, 573 s)
    Ulf Örnmarker och Gösta Lindqvist Det obligatoriska skolväsendet. I, Skollag och skolstadga med kommentarer, anvisningar och alfabetiskt sakregister (1963, 809 s) — II, Löne- och statsbidragsbestämmelser med kommentarer, anvisningar och alfabetiskt sakregister (1963, 793 s)
    Övningslärarstadgan. Stadga, avlöningsreglemente och pensionsbestämmelser för övningslärare (8 u 1964, 195 s)

 

 

 

Personalrätt

 

    De offentliga tjänstemännens förhandlingsrätt. Lagförslag utarb inom civildepartementet, SOU 1963:51 (115 s) — SvJT 1963 s 747, 1965 s 430 — Ingmar Lidbeck Juristnytt 1963 s 279 — Yttranden m. m. JO 1965 s 565, MO
    1965 s 268, StadsförbT 1964 s 167, 1965 s 329
    Carl Svennegård Rätten till arbetsavtal, Juristnytt 1964 s 108
    Utlännings tillträde till offentlig tjänst. Betänkande avg 22 mars 1963 av utredningen om översyn av bestämmelserna i § 28 regeringsformen om svenskt medborgarskap såsom villkor för erhållande av statstjänst, SOU 1963:7 (43 s) — SvJT 1963 s 375
    Framställning om allmän översyn av bestämmelserna rörande rätten för statstjänstemän att innehava bisysslor, JO 1964 s 479
    Statstjänstemännens löne- och anställningsvillkor (11 omarb u 1964, 83 s) — Tjänstemännens pensioner (3 omarb u 1963, 91 s) — Statstjänstemännens pensioner (1963; 2 omarb u 1964, 27 s)
    Frenne Frankman Statliga avlöningsbestämmelser (1963, 317 s; supplement 1963, 104 s)
    Olof Kalén Personalpensioneringen efter ATP. Ett klargörande kring förmånsskillnaden mellan kommunal bruttopension och allmän pension, StadsförbT 1963 s 822

528 NILS REGNER    Bo Sandell Om frånskild makes familjepensionsrätt enligt statliga pensionsbestämmelser, FT 1964 s 239
    Pensionsrätten vid övergång från kommunal till statlig tjänst, Juristnytt 1964 s 381, 390

 

 

Krigslagstiftning

 

    Värnpliktsförfattningar sammanställda av Halvar G F Sundberg (ny u 1963, 232)
    Bengt Andersson Värnpliktsvägrarfrågan i riksdagen, StatsvT 1964 s 114
    Ang åläggande att återgälda kostnaden för hämtning av värnpliktig till tjänstgöring, MO 1963 s 208

 

SOCIALRÄTT

 

    Sociallagarna. Red-kommitté Anders Bruzelius, Lars-Åke Ström, Gunnar Engström. 2, Socialnämnden (1965, 132 s) — 3, Barnavårdsnämnden (1963, 355 s) — 4, Nykterhetsnämnden (1965, 184 s) — 5, Allmän försäkring (1964, 304 s) — 6, Arbetslöshetsnämnden (1960, 114 s) — 7, Familjebidragsnämnden (1961, 75 s) — 8, Bostadslån och bostadsbidrag (1965, 102 s)
    Åke Elmer Från Fattigsverige till välfärdsstaten. Sociala förhållanden och socialpolitik i Sverige under 1900-talet (1963; 2 u 1964, 144 s) — Svensk socialpolitik (7 u 1963, 2 tr 1964, 344 s)
    Karl J Höjer Socialförsäkring och socialhjälp (7 u 1963, 304 s) — Den svenska socialpolitiken. En översikt. 6 u ombesörjd av Karl-Erik Herngård (1964, 173 s) — SvJT 1963 s 527
    Förslag om nytt skattesystem se Skatterätt
    Nordiska medborgares sociala rättigheter under uppehåll i annat nordiskt land. Utg av den Nordiska socialpolitiska kommittén på framställning från Nordiska rådet (3 u 1963, 93 s) — Nordiska sjömäns socialarättigheter, NU 1962:9 (1963, 118 s)
    Rättssäkerheten vid administrativa frihetsberövanden. Inledningsanförande av Erik Alexanderson, NKÅ 1961 s 15
    Nordisk verkställighet av administrativa frihetsberövanden. Betänkande avg 31 dec 1963 av utredningen om administrativa frihetsberövanden, SOU 1963:79 (90 s) — Yttrande TSA 1964 s 146
    Ingemar Mundebo Hur överensstämmer verkligheten med lagstiftarnas bild av beslutanderätt och ansvar?, SocMedd 1964 s 197
    Axel Adlercreutz Arbetstagarbegreppet se HB (arbetsrätt)

 

    Lagen om allmän försäkring 25 maj 1962 m. fl. författningar. Lagtext med hänvisningar (nytr 1963, 128 s)
    Lagen om allmän försäkring samt lagen om yrkesskadeförsäkring m. fl. författningar i red av Ingemar Holmquist (1963; 2 u 1964, 208 s)
    Allan Lundberg och Erik Malm Hitta rätt i allmän försäkring (1964, 357 s)
    Curt Godin Den kommunala socialvården och försäkringskassorna. Något om samarbetet dem emellan, SocVårdsförbT 1964 s 62, 152

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 529    Bengt Malmæus Yrkesskadeförsäkringens regressrätt, se HB (skadeståndsrätt)
    Lars Peterson Folkpension och ATP. Om pensionsreformen och vad den innebär (ny u 1962, 32 s)
    Ang sjukpenning se även BrB (brotten)
    Halvar Lech Socialförsäkringens invaliditetssatser i ny belysning, Försäkringstidningen 1964 s 8
    Innstilling om invaliditetsvurdering m. m. se HB (skadeståndsrätt)
    Arbetslöshetsförsäkringen. Betänkande avg i juli 1963 av 1960 års arbetslöshetsförsäkringsutredning, SOU 1963:40 (248 s)

 

    Lag om socialhjälp m. fl. lagtexter (6 u 1963, 50 s)
    Eric Wahlberg, Gunnar Engström och Stig Wernlund Socialhjälpslagen (2 u 1963, 189 s)
    Stig Wernlund Socialhjälpsprocessen. Praktisk handbok rörande det processuella förfarandet i socialhjälps- och barnavårdsmål som i sista instans handläggas av kammarrätten (1963, 174 s). Utg av statens nämnd för utg av förvaltningsrättsliga publikationer
    Helge Dahlström Förslag om ändring av 39 § socialhjälpslagen, SocVårdsförbT 1963 s 44 — Något om civilrättslig underhållsplikt m. m. vid behovsprövning inom socialhjälpen, 1963 s 135
    Framställning om utredning och lagändring beträffande arbetsföreläggande, JO 1963 s 446 — Barnavård 1963 s 123 — SvJT 1963 s 148
    Arbetsföreläggande. Promemoria avg 4 maj 1963 av Carl Svennegård, SOU 1963:38 (97 s) — Redogörelse för förslaget och yttrande, Barnavård 1963 s 223 — Carl Svennegård SocVårdsförbT 1963 s 196 — Yttranden SocVårdsförbT 1963 s 200, StadsförbT 1963 s 879
    Samhällets vård av barn och ungdom. Barnavårdslagen med följdförfattningar samt andra lagtexter, som berör barna- och ungdomsvården (1963, 112 s)
    Ändring i barnavårdslagen. »Raggarparagrafen», Barnavård 1963 s 119 —NJA II 1963 s 499 — SvJT 1963 s 552
    Erik Axelson Reflektioner i anledning av några regeringsrättsavgöranden ang samhällsvård, Barnavård 1963 s 53
    Gunnar Bramstång Förutsättningarna för barnavårdsnämnds ingripande mot asocial ungdom. En studie i socialförvaltningens legalitetsproblem. Ak avh (1964, 698 s). Anm av Åke Elmér Soc Forum 1965 s 351
    Kurt Gordan Övervakning inom barna- och ungdomsvården (1964, 23 s)
    Elsa Malmroth När kan en barnavårdsnämnd ingripa?, Barnavård 1964 s 41. Härtill Holger Romander s 132
    Olov Mattson Målsmanskap för omhändertagna, Barnavård 1964 s 18
    Ang åtalseftergift och handläggning av åtgärder mot ungdomsbrottslighet, se BrB (påföljder)
    Ang tystnadsplikt för barnavårdsman JO 1964 s 421, för läkare i fråga om anmälan enligt 93 § barnavårdslagen JO 1963 s 428
    Behandlingsforskning vid ungdomsvårdsskolorna. Betänkande avg 29 april 1964 av kommittén för behandlingsforskning vid ungdomsvårdsskolorna, SOU 1964:24 (279 s)

 

34—653005. Svensk Juristtidning 1965

530 NILS REGNER    Ökat stöd till barnfamiljer. Promemoria avg i april 1964 av familjeberedningen, SOU 1964:36 (148 s)
    Carl Björkhammar Ny lag (21 maj 1964) om bidragsförskott, Barnavård
    1964 s 89 — SvJT 1964 s 487
    Karin Tejning Bör faderskap fastställas?, TSA 1963 s 42
    Sten Walberg Bidragsförskottslagen — ett problembarn, FT 1963 s 144
    Greta Wallin Förslag (1963 av socialstyrelsen) till ny bidragsförskottslag, Barnavård 1963 s 177
    Bättre åldringsvård. Sjukdom, bostäder, hemhjälp. Förslag av socialpolitiska kommittén, SOU 1964:5 (121 s)

 

    Håkan Rahm Sjukvårdsstadgan med kommentarer (ny utök u 1964, 316 s). Utg av statens nämnd för utg av förvaltningsrättsliga publikationer
    Mentalsjukvårdslag. Betänkande avg i sept 1964 av sinnessjuklagstiftningskommittén, SOU 1964: 40 (418 s) — SvJT 1964 s 668 — Yttrande TSA 1965 s 63 — Erik Holmberg SocVårdsförbT 1964 s 261 — Gunnar A R Lundquist SocMedicinskT 1964 s 377
    Lennart Groll Domstolar och rättspsykiatriska utlåtanden, TSA 1963 s 46
    Ang motiveringen i beslut om sinnesundersökning av ställningstagandet till bevisfrågan och prövningen därav vid fullföljd, JO 1963 s 64 — SvJT 1963 s 147
    Sven-Hugo Ryman Prostitutions- och lösdrivarlagstiftningen. En redogörelse för lagstiftning och lagförslag i Sverige, NKrimTeknT 1963 s 145
    C G Källner Lagen om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet, Barnavård 1964 s 211, SocVårdsförbT 1964 s 227 — SvJT 1964 s 487 — NJA II 1965 s 1
    Ang åtal för fylleri mot den som försökspermitterats från vårdanstalt för alkoholmissbrukare, JO 1963 s 113

 

SKATTERÄTT

 

    Om åtgärder mot skatteflykt. Betänkande avg 25 sept 1963 av 1953 års skatteflyktskommitté, SOU 1963:52 (288 s) — Gösta Ekman SkatteT 1963 s 363 — Göran Englund Skattenytt 1963 s 385 — Yttrande TSA 1964 s 131
    Indexlån. Betänkande avg 25 okt 1963 av värdesäkringskommittén, SOU 1964:1, 2 (96 s, 526 s) — Redogörelse och diskussion, Gjallarhornet 1964 s 41, 75 — Yttrande TSA 1964 s 383 — Rolf Bystedt Om beskattning av indexlån samt därmed sammanhängande skatterättsliga frågor, Skattenytt 1964 s 72, 129 — Leif Mutén Realisationsvinst vid bostadsbyte, Skattenytt 1964 s 86 — Halvar G F Sundberg Svensk tidskrift 1964 s 89 — Carsten Welinder Skatter och värdesäkring, SkatteT 1964 s 1
    Kommunal skatteutjämning. Betänkande avg 2 april 1964 av 1958 års skatteutjämningskommitté, SOU 1964:19 (419 s) — Per Eklund StadsförbT 1964 s 440, 635, 1965 s 261, yttrande 1964 s 905 — Sten Hörngren KomT 1964s 414, 459, yttrande s 805 — Birger Stening Skattenytt 1964 s 359, SkatteT 1964 s 235
    Nytt skattesystem. Förslag avg 1 juni 1964 av allmänna skatteberedningen, SOU 1964:25 (827 s) — Hans R Fridolin SkatteT 1964 s 222 — Dag Helmers EkonRevy 1964 s 369, Skattenytt 1964 s 341 — Stig Jungefors

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 531Juristnytt 1964 s 180 — Leif Mutén EkonRevy 1964 s 607 — U Reenstierna SkatteT 1964 s 213 — J-E Rosén StadsförbT 1964 s 488, yttrande s 964 — Socialförsäkringens finansiering, Gjallarhornet 1964 s 324 — Nytt skattesystem. Ett sammandrag av allmänna skatteberedningens betänkande, utg av Sveriges industriförbund (1964; 2 korrigerade u 1964, 79 s)
    Koncernbidrag m. m. Betänkande avg 28 maj 1964 av skatteutredningen ang ackumulerad inkomst m. m., SOU 1964:29 (160 s) — C O Sandström Skattenytt 1964 s 355, jfr s 404, 518, SkatteT 1964 s 244 — Yttrande TSA 1964 s 416
    Göran Englund Rätt beskattningsår (1962) anm av Leif Mutén SvJT 1964 s 117. Härtill Englund s 359, Mutén s 361
    Åke Hellner Bolagsbildning ur skatterättslig synvinkel (1962) anm av Leif Mutén SkatteT 1963 s 238, SvJT 1964 s 117
    Beskattningen och individens rättsskydd, NJuristmötet 1960 s 147
    Den intellektuelle arbejdskrafts særlige skatteproblemer, NJuristmötet 1963 s 102
    Erik Scholander Svensk-fransk ordlista över beskattningstermer, SkatteT 1963 s 381
    Register till Skattenytt för åren 1951—1962 och meddelanden från riksskattenämnden för åren 1952—1963 (1963, 112 s)

 

    K Olov Andersson och Folke Nilsson Deklarationshandbok för lantbrukare (4 u 1963, 206 s). Anm av Hans Bylin Skattenytt 1963 s 88, R Engblom SkatteT 1963 s 186 — Skatteaktuellt för lantbrukare (1964, 101 s) — Skatteproblem vid inventarieanskaffning 1963, 15 s
    John Bratt Deklaration och beskattning. Skatterna på inkomst och förmögenhet, arv, gåva m. m. (8 u 1963; 9 övers och revid u 1964, 304 s). Anm av R Engblom SkatteT 1963 s 186
    Carl Fors Deklaration och skatteberäkning. Handledning för jordbrukare, företagare, löntagare m. fl. skattskyldiga (26 u 1963; 27 u 1964, 191 s)
    Erland Geijer, Erik Rosenqvist och Harry Sterner Skattehandbok. I, Författningstexter med kommentar (6 omarb och utök u ombesörjd av Geijer, Sterner och Gösta Ekman (1964, 1224 s). Anm av Nils Bodin SkatteT 1965 s 37
    Carl Lindquist och Sven Östlund Deklaration. Exempel och lösningar med särskild hänsyn till bokföringsskyldiga (4 u 1964, 150 s)

 

 

Fastighetstaxering

 

    Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet på landsbygden vid 1957 års allmänna fastighetstaxering, SOU 1963:14 (155 s)
    Föredrag och diskussionsinlägg vid instruktionskurs för fastighetstaxering, Skattenytt 1964 s 199
    Sven Svensson Förfarandet vid allmän fastighetstaxering. En redogörelse för förslag till ändrade bestämmelser (PM 12 mars 1963), Skattenytt 1963 s 131 — Knut Egardt ang proposition 1964 s 38
    Sammanställning av prejudikat rörande skattepliktig och skattefri fastighet, Skattenytt 1964 s 473

532 NILS REGNER    Nils Bodin Några rättsfall från senare år rörande fastighetstaxering, SkatteT 1964 s 360
    Erik Danielsson Gränsdragning mellan mark, byggnad och inventarier. Vad skall aktiveras resp. omkostnadsföras, Skattenytt 1963 s 302, 353
    Erland Geijer, Erik Rosenqvist och Harry Sterner Taxering av fastighet (4 omarb u ombesörjd av Geijer och Sterner 1964, 269 s). Anm av Nils Bodin SkatteT 1965 s 37
    Sven Svensson Om tolkning av 12 § 2 mom kommunalskattelagen, Skattenytt 1963 s 295. Härtill Nils Stenqvist s 416

 

 

Skatteplikt, avdragsrätt m. m.

 

    Nils G Lindquist Meddelanden från svenska livförsäkringsbolags skattenämnd, SkatteT 1963 s 446, 1964 s 436
    Stig Wernlund Gåva eller köp av fastighet, Skattenytt 1964 s 157. Härtill John Bratt s 353
    Skattefrågor vid avveckling av fideikommiss se ÄB
    Gösta Ekman De nya reglerna om avdragsrätt vid beskattning för representationskostnader, Skattenytt 1963 s 218
    Ny framställning om avdragsrätt för avgifterna till advokatsamfundet, TSA 1963 s 106 jfr 1964 s 333

 

 

Särskilda inkomstkällor

 

    Stig Arnling Något om avdrag för substansminskning vid beräkning av inkomst av fastighet, Skattenytt 1963 s 100
    Hans Bylin Kreatursbeskattningen än en gång, Skattenytt 1963 s 245 — Jan Sundin Ett intressant rättsfall ang eftertaxering, 1964 s 139 — Bylin 1964 s 139
    Erik Danielsson Gränsdragning, se här ovan
    Ulf Krasse Underhåll eller ny-, till- eller ombyggnad, Skattenytt 1963 s 139
    Sven Å Lindström Avdrag för bilkostnader i jordbruk, SkatteT 1963 s 375
    Olof Ljungberg Några civilrättsliga och skatterättsliga synpunkter, se JB
    Einar Magni Reflexioner kring två prejudikat rörande inkomst av skogsbruk (RÅ 1962 Fi 590, 1956 rf s 119), Skattenytt 1963 s 183
    Erland Nilson Avdrag för värdeminskning å jordbrukets driftsbyggnader (förslag av skattelagsakkunniga), Skattenytt 1963 s 224
    Harry Sterner Avdrag för reparation och omläggning av markanläggning, SkatteT 1963 s 427
    Jan Sundin Skogsbilvägarna och 1959 års regler om värdeminskning av skog, Skattenytt 1963 s 231 — Till frågan om avdrag för värdeminskning av skog vid vissa markupplåtelser, SkatteT 1964 s 61
    Bertil Wennergren Den skatterättsliga bedömningen av ersättning för förtidig avverkning, Skattenytt 1963 s 185

 

    H Björne Något om avdrag för värdeminskning av byggnader i rörelse, Skattenytt 1964 s 513

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 533    Bertil af Klercker Värdeminskningsavdrag på beräknat anskaffningsvärde, Skattenytt 1964 s 83, jfr s 175
    K G A Sandström Beskattningen av inkomst av rumsuthyrning, SkatteT 1964 s 85 — Beskattningens utformning, när rörelseidkare i ägd fastighet upplåter bostad åt personal, anställd i rörelsen, Skattenytt 1964 s 429
    Bertil Kjellander Olika aspekter på konjunkturutjämningsfondernas användning för lagernedskrivning, SkatteT 1964 s 46 — Några företagsekonomiska och skattemässiga verkningar av överföring av investeringsfond till lagerinvesteringskonto, SkatteT 1964 s 108
    C O Sandström Nya bestämmelser ang investeringsfonder, Skattenytt 1963 s 207
    Nils G Lindquist Förslag till nya bestämmelser för beskattning av sjuk-, olycksfalls- och skadeförsäkringsrörelse, SkatteT 1963 s 23
    Bolagsbeskattningen i Norden, NU 1963:5 (87 s)
    Beskattningen av svenskt moderbolags vinst vid försäljning till utländskt dotterbolag. Framställning från exportföreningen och industriförbundet jämte yttrande, TSA 1964 s 72
    Erland Geijer Om den s k Annell-lagen, Skattenytt 1964 s 350 jfr s 456
    Erland Geijer, Harry Sterner och Gösta Ekman 1960 års förordning med provisoriska bestämmelser om beskattningen av aktiebolags och ekonomisk förenings inkomst i vissa fall. Författningstext med kommentar och rättsfall (1964, 26 s). Anm av John Bratt SkatteT 1964 s 132
    H G Lundin Kostnadsersättning och taxering av delägare i handelsbolag och enkla bolag m. m., Skattenytt 1963 s 116
    Åke Hellner Anm av Edward Andersson, Resultatutjämning vid inkomstbeskattningen. En undersökning av den skatterättsliga avskrivningen av anläggningstillgångar, särskilt inom sjöfartsnäringen (Helsingfors 1962, 422 s), SkatteT 1964 s 286 — Anm av samma verk Leif Mutén Skattenytt 1963 s 266, SvJT 1964 s 117, Bertil Wennergren NAdmT 1965 s 65.

 

    C H Hillerbrand Om avdrag för förlust vid byte av bil i förvärvskällan tjänst, Skattenytt 1963 s 53
    Leif Mutén Invaliders bilkostnader, Skattenytt 1963 s 349
    E Reuterswärd Lagstiftning om traktamenten, flyttningsersättningar m. m., Skattenytt 1963 s 337

 

    Bertil Holmberg Något om beskattning av livränta, som utgår så länge mottagaren förblir ogift, SvJT 1963 s 43
    K G A Sandström Beskattningen vid aktieutdelning samt utdelning från ekonomisk förening (1962) anm av Leif Mutén SvJT 1964 s 117, Claes Sandels Skattenytt 1963 s 70, Frank Hallis Wallin TfR 1963 s 495 — Carsten Welinder Något om det finansrättsliga inkomstbegreppet, SkatteT 1963 s 287
    Ingvar Zackrisson Inköpsrätter ur civil- och skatterättslig synpunkt (NJA I 1962 s 461, RÅ 57 rf 42), Skattenytt 1963 s 407

534 NILS REGNERSkattskyldighet, familjebeskattning m. m.

 

    Erland Geijer Om beskattning i Sverige vid in- och utflyttning samt vistelse i utlandet m. m (ny u 1964, 214 s)
    Bo Lagergren Familjebeskattningen (tillägg till Lagergren-Lindquist, Familjebeskattningen, 3 u 1961), Skattenytt 1963 s 105
    Wilhelm Penser Några spörsmål rörande den s k 80 %-regeln, SkatteT 1963 s 305. Härtill Torsten Jacobsson s 465
    Hans Pehrson Något om beskattning av experter i internationell biståndsverksamhet, Skattenytt 1963 s 359
    E Reuterswärd Kommunerna och kraftverkens inkomster, Skattenytt 1963 s 261
    Erik Sjöholm Beskattningen av kommunala donationsfonder, StadsförbT 1963 s 732 — Beskattning av kommunala donationsfonder ur förvaltningsrättsliga synpunkter, FT 1963 s 32
    Internationella skattefrågor. Förslag av dubbelbeskattningssakkunniga (SOU 1962:59) jämte yttrande, TSA 1963 s 271
    Bo G Sandström Ändrade bestämmelser i amerikanska dubbelbeskattningsavtalet, Skattenytt 1964 s 161

 

 

Taxering m. m.

 

    Beskattningen och individens rättsskydd, NJuristmötet 1960 s 147
    Jan Sundin Mera om likformighet och rättvisa, Skattenytt 1964 s 409
    Carsten Welinder Balansvärdering och taxering, SkatteT 1963 s 79 — Något om bevisregler i taxeringsprocessen, Festskrift till Olivecrona (1964) s 710
    Jan Hinze Sammenligning mellem svensk og dansk skatteproces, SkatteT 1963 s 13
    Hans Bylin Anm av Edward Andersson, Efterbeskattning och grundbesvär vid stats- och kommunalbeskattningen (Helsingfors 1964, 361 s), Skattenytt 1964 s 185

 

    Jan Sundin Några synpunkter på taxeringsassistentens uppgifter, FT 1964 s 73 — Sakkunnigbevisets användning i taxeringsförfarandet, FT 1964 s 137 — Till frågan om taxeringsintendentens uppgifter i taxeringsprocessen, TSA 1963 s 148. Ett JO-uttalande, 1964 s 119 (JO 1964 s 564) — Taxeringsintendenten och tillsynen över taxeringsnämnderna, FT 1964 s 191
    Särskilda bestämmelser om skyldighet för vissa näringsidkare eller yrkesutövare att föra räkenskaper såsom underlag för taxering? Förslag av riksskattenämnden jämte yttrande, TSA 1963 s 201
    Magnus af Ekenstam Överväganden i taxeringsnämnd vid skönstaxering av rörelse, Skattenytt 1964 s 168, 526 jfr s 459
    Förfarandet i taxeringsnämnd och prövningsnämnd, JO 1964 s 559, 564
    Margit Skarin-Vigfússon Några reflexioner rörande prövningsnämndens prövningsrätt, SkatteT 1963 s 162. Härtill Jan Sundin s 308
    Jan Sundin Några spörsmål ang prövningsnämndens processledning, SkatteT 1963 s 459 — Om muntlighet i prövningsnämnd, TSA 1963 s 238 —Något om tidsgränser för prövningsnämndens verksamhet, SkatteT 1963 s

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 535110 — Något om s k enmansmål i prövningsnämnd, Skattenytt 1963 s 320. Härtill Bo Kallenberg 1964 s 15, Sundin 1965 s 139 — Sundin Några reflexioner ang desertation i skatteprocessen, SkatteT 1964 s 445 — Något om 86 § taxeringsförordningen, SkatteT 1964 s 172
    Birger Wennberg Förfarandet i prövningsnämnd, FT 1963 s 42
    Bo Lagergren och Bertil Wennergren Skatteprocess, se Förvaltningsrätt
    Ett uttalande av JO rörande åliggande för prövningsnämndens kansli att före insändandet av besvärsakt till kammarrätten uttaga handling, som icke av part åberopats såsom bevis i målet, SkatteT 1963 s 30 — JO 1965 s 337
    Sven Åke Lindström Ej extraordinär besvärsrätt för skattskyldig, som icke yrkat avdrag för eftergiven del av ränta å egnahemslån, Skattenytt 1963 s 151
    Jan Sundin Processuella konsekvenser av ofullständig underrättelse om taxeringsnämnds beslut, SkatteT 1963 s 170 — Om eftertaxering för ringa belopp, Skattenytt 1963 s 153
    Ang handläggningen av ärende rörande utdömande av taxeringsviten och om återkallelse av beslut varigenom vite utdömts, JO 1964 s 569
    Håkan Strömberg Vites utdömande vid försenad prestation. Kommentarer till ett rättsfall (RÅ 1960 ref 37), FT 1963 s 257

 

    K E Rosén Något om deklarationsbrott, SvJT 1963 s 368
    Innebörden av det i skattestrafflagen förekommande begreppet »allmän avgift», Riksåkl cirkulär 6 febr 1963 (nr 120)
    Ang vilandeförklaring av mål om deklarationsbrott, Riksåkl cirkulär 12 maj 1964 (nr 134)
    Ang konsekvenserna i fråga om vissa deklarationsmål av nya regler om åtalspreskription, Riksåkl cirkulär 14 febr 1964 (nr 140)

 

 

Uppbörd

 

    Reinhold Eilard Uppbördsförordningens kvittningsregler i Sakrätt, skatteproblem, exekution, se Allmänna verk
    Erik Holmberg När blir debiteringslängd allmän handling?, FT 1963 s 303. Härtill Sture Janerup 1964 s 122 — Jfr JO 1964 s 153
    Sture Jarnerup Något om rättelse av förvaltningsmyndighets beslut, särskilt såvitt angår lokal skattemyndighets verksamhetsområde, SkatteT 196 3s 345
    Stig Sohlberg Återvinning av skatt jämlikt 30 § konkurslagen, SvJT 1963 s 222
    Ang utmätning av fordran på överskjutande preliminär skatt, JO 1964 s 153

 

 

Arvs- och gåvoskatt, stämpelavgift

 

    Skattefrågor vid avveckling av fideikommiss, se ÄB
    John Bratt Deklaration och beskattning se här ovan
    John Bratt och Lars Fogelklou Skatt på arv och skatt på gåva. Kommentar till 1941 års förordning om arvsskatt och gåvoskatt (2 övers och utök u 1964, 344 s). Anm av Göran Englund Skattenytt 1964 s 364

536 NILS REGNER    Göran Englund Beskattning av gåvoutfästelse, SkatteT 1964 s 23
    Bertil Holmberg Något om beskattning av livränta, som utgår så länge mottagaren förblir ogift, SvJT 1963 s 43
    Ingvar Zackrisson Värdering av börsnoterade aktier enligt arvs- och gåvoskatteförordningen, SvJT 1963 s 132
    Obilliga bestämmelser i arvsskatteförordningen. Framställning om lagändring, TSA 1964 s 297, 1965 s 71
    Folke Arkling Delning av samägd fastighet se JB
    Stig Wernlund Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom eller tomträtt, TSA 1964 s 356
    Stämpelskatten vid förvärv av fast egendom eller tomträtt. Framställning om lagändring, TSA 1964 s 446
    Överflyttning till kammarkollegiet av arbetsuppgifter, som inom hovrätt handlägges av advokatfiskal. Förslag av statskontoret och yttrande. TSA 1964 s 381

 

 

Tull m. m.

 

    Tulltaxeförordning och tulltaxa med statistisk varuförteckning, bestämmelser om tullfrihet för vissa textilmaskiner, EFTA-föreskrifter, EEC-tullstater, import- och exportföreskrifter, hamnuppgifter m. m. 1963 (1963, 844 s) — Tulltaxeförordning och tulltaxa med statistisk varuförteckning, komplett med tullsjälvdeklaration, import- och exportföreskrifter, hamnuppgifter m. m. 1964—1965 (1964, 867 s)
    Sveriges tulltaxa med statistisk varuförteckning, import- och exportföreskrifter, särskilda varuskatter, EFTA-konventionen 1964 (1963, 613 s)
    Sven-Olof Lodin Oklar Ora (1928 års förordning ang förfarandet i vissa fall vid oriktig avgiftsberäkning hos tullverket), SkatteT 1964 s 380
    Promemoria 20 nov 1963 ang avveckling av vissa av städernas särskilda rättigheter och skyldigheter i förhållande till staten, StadsförbT 1964 s 49, 129 — Stig Bergström Tolagsersättningen och tullhusbyggnadsskyldigheten, 1964 s 427 — Åke Gustafsson 1964 s 363 — E G Westman 1965 s 148 — 1965 s 145, 380

 

 

Andra skatter

 

    N Erik Åqvist, Kjell Edström och Hans R Fridolin Omsättningsskatten. En redogörelse för 1959 års lagstiftning om allmän varuskatt. 3 omarb u ombesörjd av Greger B:son Allström och H G Lundin (1964, 194 s)
    H G Lundin Förskottslikviders inverkan på skattskyldigheten till allmän varuskatt, Skattenytt 1964 s 401
    Bo G Sandström Mervärdesskatten — ett aktuellt skattepolitiskt debattämne, Skattenytt 1963 s 289
    Jan Svenner Några problem i samband med jordbrukares taxering till allmän varuskatt, Skattenytt 1963 s 171
    Tillämpligheten av 65 § 2 och 4 mom vägtrafikförordningen samt 11 och 14 §§ automobilskatteförordningen å trimmad moped, Riksåkl cirkulär 26 mars 1963 (nr 121)

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1963 OCH 1964 537INTERNATIONELL RÄTT

 

    Internationella domstolen. Utg av FN:s informationskontor för de nordiska länderna (1962, 40 s)
    Östen Undén Om FN:s och Europarådets domstolar, SvJT 1963 s 657 — Terje Wold 1964 s 541
    Hans Blix Statsmyndigheternas internationella förbindelser, se Grundlagarna
    Kurt Grönfors Rätten till rymden (referat av föredrag), Gjallarhornet 1963 s 311
    Hans Danelius Anm av Alexandre-Charles Kiss, Répertoire de la pratique française en matière de droit international public I (Paris 1962, 1216 s), SvJT 1964 s 362
    Hilding Eek Anm av R R Baxter, The law of international waterways, with particular reference to interoceanic canals (Cambridge Mass 1964, 371 s), SvJT 1964 s 637
    Edvard Hambro Anm av Wörterbuch des Völkerrechts I—III (1960—1962), SvJT 1963 s 455
    Östen Undén Anm av Alf Ross, De forenede nationer (Kbhvn 1963, 432 s), SvJT 1964 s 187 Hans Blix Anm av samma verk NAdmT 1965 s 154

 

    Hilding Eek Internationell privaträtt (1962) anm av Lars Hjerner SvJT s 1964 s 109Stig Sohlberg Tillämpning av främmande rätt, SvJT 1964 s 740, Hjerner s 742
    Hilding Eek Den ovissa räjongen — några reflexioner om lagkonflikterna och deras undvikande, Festskrift till Borum (1964) s 121 — Hemlandsprovet, Festskrift till Karlgren (1964) s 63 — Anm av Carl Aage Nöörgaard, The position of the individual in international law (Kbhvn 1962, 325 s), NTfIntRet 1963 s 77
    Vidar Hellners Utrikesdepartementets medverkan vid utredning ang utländsk rätt, TSA 1964 s 101
    Sigurd Dennemark Anm av De conflictu legum. Essays presented to Roeland Duco Kollewijn and Johannes Offerhaus at their seventieth birthdays (Leyden 1962, 554 s), SvJT 1963 s 615
    Domicilprincip eller nationalitetsprincip?, NJuristmötet 1960 s 66 och bilaga III av Åke Malmström
    Lag 27 nov 1964 om äktenskapsmål se GB
    Sigurd Dennemark Några anteckningar kring ett förslag till konventionrörande internationell adoption, SvJT 1963 s 467 — Om tillämplig lag i mål rörande äktenskaplig börd, se FB
    Lag 4 juni 1964 om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker, NJA II 1964 s 446 — SvJT 1964 s 478
    Jan Asser Maritime liens and mortgages, se HB (sjörätt)
    Carl Martin Roos Fullmaktslagen eller bolagets lag? Kring ett internationellt-bolagsrättsligt spörsmål, TfR 1964 s 104
    Clive M Schmitthoff  The unification of the law of international trade (1964, 28 s) Handelshögskolans i Göteborg skriftserie 1964:5
    Jacob Sundberg Anm av Bin Cheng, The law of international air transport (London och New York 1962, 726 s), SvJT 1963 s 448

538 NILS REGNERTorsten Gihl Who is a spy?, Festskrift till Castberg (1963) s 230
    Åke Hassler Svensk civilprocessrätt, se RB

 

    Översättning av Fördrag ang upprättandet av Europeisk ekonomisk gemenskap och tillhörande dokument, SOU 1963:12 (283 s)
    Översättning av Fördrag ang upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, SOU 1963:57 (157 s)
    Översättning av Fördrag ang upprättandet av Europeisk ekonomisk gemenskapen (Euratom) och tillhörande dokument, SOU 1964:18 (187 s)
    Översättning av viktigare följdförfattningar till fördragen ang Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen, SOU1964: 33 (521 s)
    Romfördraget. Europamarknadens 248 paragrafer i originalöversättning samt orienterande efterskrift (1962, 64 s)
    Eric Essén Europarådets rättssamarbete, SvJT 1963 s 507
    Åke Åhström Den europeiska gemenskapens domstol, SvJT 1964 s 175
    Ivan Eckersten OECD:s förslag till dubbelbeskattningsavtal, SkatteT 1963 s 500
    Ulrich Hecht Industrisynpunkter på EEC-förslaget till europeiska patent. Diskussion, NIR 1963 s 1
    Gunnar Lagergren Förslag (inom OECD) om skydd för utländsk egendom, EkonRevy 1963 s 192
    Advokatväsendet och EEC. Skrivelse från advokatsamfundets styrelse till kommerskollegium, TSA 1963 s 95
    Hans Danelius Anm av Common market law reports (Edinburg 1962—), SvJT 1964 s 55
    Kurt Grönfors Anm av Common market law review (London och Leyden 1963—), SvJT 1964 s 55