544    Justitiedepartementet. K. M:t har 13 augusti 1965 förordnat ass. i Svea hovr. Arne Wilhelmsson och Axel Wallén samt ass. i hovr. för Västra Sverige Tomas Löfstedt till kansliråd Br 3 i justitiedep.
    Dep.chefen har 15 juli 1965 förordnat tf byråchefen i krim.vårdsstyr. Olov Johnsson och byrådir. i skolöverstyr. Gunnar Hultin att såsom experter biträda fångvårdens byggnadskomm.

 

    Socialdepartementet. K. M:t har 30 juni 1965 förordnat ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Nils Olof Wentz och fiskalen i samma hovr. Carl Herman Bergh att tv biträda såsom sakkunniga inom socialdep.

 

    Finansdepartementet. Dep.chefen har 17 juni 1965 förordnat numera ass. i Svea hovr. Kurt Malmgren att tv biträda såsom sakkunnig inom finansdep.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har 26 juli 1965 förordnat justitierådet Erik Söderlund att fr. o. m. 1 aug. 1965 under sin återstående tjänstetid vara ordf. på avd. i högsta domstolen.

 

    Riksåklagarämbetet. Riksåkl.ämb. har 24 aug. 1965 beviljat byråchefen vidämb. Erik Vinberg avsked med utg. av sept. 1965.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 13 aug. 1965 förordnat tingsdom. i Gästriklands östra domsaga Bo Frank att tv tjänstgöra såsom rev.sekr.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    26 juli 1965 förordnat tingsdom. i Luleå domsaga Anders Naumann att fr. o. m. 1 sept. 1965 tv t. o. m. 30 juni 1966 i Sollentuna och Färentuna domsaga bestrida på tingsdomare ankommande göromål;
    13 aug. 1965 till häradshövd. utnämnt, i V ä s t r a  V ä r e n d s  d o m s a g- a tf häradshövd. i Mellersta Värends domsaga, hovr.rådet i Göta hovr. Harald Kastrup fr. o. m. 1 okt. 1965, i V a d s b o  d o m s a g a rev.sekr. Carl Olof Svensson fr. o. m. 1 nov. 1965, i K i n d s  o c h  R e d v ä g s  d o m s a g a tf häradshövd. där, rådm. i rådhusrätten i Borås Allan Källoff samt i S ö d e r s- y s s l e t s  d o m s a g a borgm. i rådhusrätten i Kristinehamn Gösta Grevillius;
    s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Gunnar Torgils att fr. o. m. 20 sept. 1965 tv uppehålla tingsdomarämb. i Gästriklands östra domsaga;
    s. d. förordnat jur. kand. Katarina Alsterlund att fr. o. m. 1 sept. 1965 tv t. o. m. 30 juni 1966 uppehålla ett tingsdomarämb. i Luleå domsaga;
    26 aug. 1965 förordnat tingsdom. i Älvdals och Nyeds domsaga Gunnar Hellgren att fr. o. m. 1 jan. 1966 tv uppehålla häradshövd.ämb. i Marks domsaga.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    26 juli 1965 utnämnt e. rådm. i Gtbgs rr Kersti Ahlgren till rådm. i samma rr fr. o. m. 1 nov. 1965;
    13 aug. 1965 till e. rådm. i Sthms rr förordnat ass. i Svea hovr. Hans Bergqvist, Gösta Sandell och Anders Hedström, ass. i rr:n Lars Molin, Barbro Åslund och Sven Törnlund, rev.sekr. Gunnar Grönvall samt ass. i rr:n Helge Larsson och Lars Andréasson, Grönvall fr. o. m. 1 okt. 1965 tv t. o. m. 31 mars 1966 samt Larsson och Andréasson tv t. o. m. 28 febr. 1966.

 

    Kriminalvårdsstyrelsen. K. M:t har 13 aug. 1965 förordnat driftsing. L.-I. S. Larsson till byrådir. Ae 25 hos krim.vårdsstyr. fr. o. m. 15 okt. 1965.

 

    Fångvårdsanstalterna. K. M:t har 26 juli 1965 beviljat överläkaren vid ungdomsanst. Roxtuna Ulla Bergkwist avsked med utg. av juli 1965.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 3 sept. 1965 antagits Gunnar Flodhammar, Göteborg, Ragnar Påhlman, Sthm, och Per Ehnwall, Uppsala.

 

Trycklov 23/9 1965