Ur Svensk författningssamling 1964

 

441. K instruktion 4 juni 1964 för statens kriminaltekniska laboratorium.
446. Lag s.d. om ändring i utsökningslagen.
447. Lag s.d. ang. upphävande av 23 § förordningen d. 10 aug. 1877 (nr 31 s. 51) om nya utsökningslagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall.
450. Lag s.d. om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet.
461. K stadga s.d. för universiteten och vissa högskolor (universitetsstadga).
469. KK s.d. om ändring i stadgan d. 30 juni 1958 (nr 435) ang. juridiska och samhällsvetenskapliga examina.
517. KK 29 juni 1964 ang. ikraftträdande av lagen d. 17 maj 1963 (nr 158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift.
528. Lag 4 juni 1964 om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker.
530. K cirkulär 29 juni 1964 till samtliga statsmyndigheter ang. åtgärder vid inträffade skadefall.
541. Lag 6 maj 1964 om behandling i fångvårdsanstalt.
542. Lag 29 juni 1964 om personundersökning i brottmål.
543. Lag s.d. om vissa begränsningar i svensk lags tillämplighet och svensk domstols behörighet.
544. Lag s.d. ang. upphävande av lagen d. 5 juni 1909 (nr 45) om konsularjurisdiktion.
545. Lag s.d. om ändring i sinnessjuklagen d. 19 sept. 1929 (nr 321).
546. Lag s.d. ang. ändrad lydelse av 17 och 19 §§ lagen d. 20 dec. 1946 (nr 804) om införande av nya rättegångsbalken.

 

1 Vid denna redogörelses utarbetande har hovrättsassessorn Peter von Möller medverkat.

58 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET547. Lag s.d. om ändring i sjömanslagen d. 30 juni 1952 (nr 530).
548. Lag s.d. ang. ändring i lagen d. 22 maj 1963 (nr 193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge ang. verkställighet av straff m. m.
567. KK s.d. med vissa bestämmelser ang. tillämpningen av lagen d. 29 juni 1964 (nr 542) om personundersökning i brottmål.
568. KK s.d. ang. ändring i kung. d. 22 maj 1963 (nr 194) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen d. 22 maj 1963 (nr 193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge ang. verkställighet av straff m. m.
569. KK s.d. ang. ändring i kung. d. 22 maj 1963 (nr 198) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen d. 22 maj 1963 (nr 197) om allmänt kriminalregister.
570. KK s.d. om skyldighet att inhämta utdrag av allmänna kriminalregistret.
575. KK 9 sept. 1964 om löner m. m. till vissa statsanställda m. fl. under år 1965.
580. KK s.d. om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m. m.
589. KK 2 okt. 1964 rör. tillämpning av lagen om verkställighet av bötesstraff.
590. KK s.d. ang. ändring i kung. d. 19 dec. 1947 (nr 947) med närmare föreskrifter om strafföreläggande.
591. KK s.d. ang. ändring i kung. d. 21 nov. 1958 (nr 563) med tilllämpningsföreskrifter till förordningen d. 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt.
595. KK 9 okt. 1964 om handläggning av vissa polischefsuppgifter.
599. KK s.d. om yttrande över lagfartsansökan som förklarats vilande.
618. KK 29 okt. 1964 om expeditionsavgift m. m. (expeditionskungörelse).
619. KK s.d. om stämplar samt uppbörd och redovisning av stämpelmedel m. m. (stämpelkungörelse).
622—628. K instruktioner 6 nov. 1964 för kriminalvårdsstyrelsen, fångvårdsanstalterna och de allmänna häktena, skyddskonsulentorganisationen, kriminalvårdsnämnden, ungdomsfängelsenämnden, interneringsnämnden och övervakningsnämnderna.
629. K arbetsordning s.d. för övervakningsnämnderna i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro.
630. KK s.d. med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen om behandling i fångvårdsanstalt.
631. KK s.d. ang. viss inskränkning i övervakningsnämnds befogenhet att pröva fråga om fakultativ villkorlig frigivning.
632. KK s.d. med vissa bestämmelser om vård i frihet av dem som dömts till påföljd för brott.
633. KK s.d. om ändring i stadgan d. 19 sept. 1929 (nr 328) ang. sinnessjukvården i riket.
635. KK s.d. ang. underrättelse om dom i vissa brottmål m.m.
636. KK s.d. ang. skyldighet för domstol att underrätta medicinalstyrelsen om dom i vissa brottmål.
637. KK s.d. om inhämtande av myndighets yttrande i vissa mål rörande brott av ämbetsmän m. fl.
639. KK s.d. om ändring i kung. d. 19 nov. 1948 (nr 691) ang. den militära rättsvården.
640. KK s.d. om ändring i cirkuläret d. 5 maj 1961 (nr 162) till länsstyrelserna och polismyndigheterna ang. bruket av skjutvapen i polistjänsten.
645. Lag 20 nov. 1964 med vissa bestämmelser ang. statens övertagande av huvudmannaskapet för rådhusrätterna.
646. Lag s.d. om ändring i rättegångsbalken.
647. Lag s.d. med vissa bestämmelser ang. stads förenande med domsaga.

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET 59648. Lag s.d. ang. upphävande av lagen d. 5 april 1949 (nr 114) om val av borgmästare och rådman.
649. Lag s.d. om ändrad lydelse av 14 § konkurslagen.
650. Lag s.d. ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 4 juni 1937 (nr 306) om behörighet för häradsrätt att upptaga sjörättsmål.
651. Lag s.d. om överflyttande på länsstyrelse av vissa magistrat, kommunalborgmästare m. fl. åvilande uppgifter.
654. Lag s.d. om ändring i giftermålsbalken.
655. Lag s.d. om upphävande av 29 kap. byggningabalken.
656. Lag s.d. om ändrad lydelse av 3 § förordningen d. 13 april 1883 (nr 16 s. 1) ang. förlagsinteckning.
657. Lag s.d. om ändring i lagen d. 13 juli 1887 (nr 42 s. 1) ang. handelsregister, firma och prokura.
658. Lag s.d. om ändring i sjölagen.
659. Lag s.d. ang. ändrad lydelse av 6 § lagen d. 1 juli 1898 (nr 64 s. 10) om boskillnad.
661. Lag s.d. ang. ändrad lydelse av 6 kap. 14 § lagen d. 12 nov. 1915 (nr 426) om äktenskaps ingående och upplösning.
662. Lag s.d. ang. ändring i lagen d. 12 maj 1917 (nr 269) om fastighetsbildning i stad.
663. Lag s.d. om ändring i vattenlagen.
665. Lag s.d. ang. ändring i lagen d. 25 april 1930 (nr 99) om delning av fastighet vid ändring i rikets indelning m. m.
666. Lag s.d. om ändrad lydelse av 88 § växellagen d. 13 maj 1932 (nr 130).
667. Lag s.d. om ändrad lydelse av 66 § checklagen d. 13 maj 1932 (nr 131).
668. KF s.d. om ändring i lotteriförordningen d. 19 maj 1939 (nr 207).
669. KF s.d. ang. ändrad lydelse av 46 § förordningen d. 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt.
670. Lag s.d. ang. ändrad lydelse av 7 § lagen d. 20 dec. 1946 (nr 807) om handläggning av domstolsärenden.
673. Lag s.d. ang. ändring i lagen d. 14 dec. 1956 (nr 618) om allmänna sammankomster.
674. KF s.d. om ändring i förordningen d. 18 juni 1864 (nr 41 s. 1) ang. utvidgad näringsfrihet.
677. KK s.d. om ändring i allmänna ordningsstadgan d. 14 dec. 1956 (nr 617).
678. KK s.d. med närmare föreskrifter om borgerlig vigsel.
679. K stadga s.d. om notarius publicus.
682. KK s.d. om ändrad lydelse av 5 och 31 §§ protokollskung. d. 26 sept. 1947 (nr 775).
683. KK s.d. om ändring i kung. d. 10 juli 1947 (nr 642) med bestämmelser ang. vissa kostnader vid domstol.
684. KK s.d. om ändrad lydelse av 2 och 9 §§ kung. d. 26 sept. 1947 (nr 776) med bestämmelser ang. tillämpningen av lagen om fri rättegång.
685. KK s.d. om ändrad lydelse av 6 § kung. d. 19 dec. 1947 (nr 935) med närmare bestämmelser om fullföljdsavgift, kostnadsersättning och fattigdomsintyg vid fullföljd av talan till högsta domstolen.
686. KK s.d. om ändring i förundersökningskung. d. 19 dec. 1947 (nr 948).
687. KK s.d. ang. ändring i förordningen d. 12 maj 1917 (nr 281) med närmare föreskrifter om fastighetsregister för stad.
705. KK s.d. ang. ändring av den vid kung. d. 10 juli 1947 (nr 679) om tingsordningar m. m. fogade tabellen.
706. KK s.d. ang. ändrad lydelse av bilagan till kung. d. 10 juli 1947 (nr 678) om antalet nämndemän i tingslag.

60 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET707. KK s.d. ang. ändrad lydelse av kung. d. 10 juli 1947 (nr 534) om antalet nämndemän i städer med rådhusrätt.
715. KK 29 okt. 1964 om antalet vattenrättsnämndemän.
721. KK 27 nov. 1964 om ändrad lydelse av §§ 49 och 50 förordningen d. 3 febr. 1928 (nr 49) ang. beskickningar och konsulat.
726. Lag s.d. om svensk domstols prövning av äktenskapsmål i vissa fall.
727. Lag s.d. ang. ändrad lydelse av 7 kap. 2 och 4 a §§ lagen d. 8 juli 1904 (nr 26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, förmynderskap och adoption.
728. Lag s.d. om ändring i sjölagen.
730. KK s.d. ang. ändrad lydelse av 2 § kung. d. 17 juni 1955 (nr 513) om särskilt straffregister rörande fylleri och vissa andra brott.
732. KF 4 dec. 1964 om ändring i vägtrafikförordningen d. 28 sept. 1951 (nr 648).
739. K åklagarinstruktion 29 okt. 1964.
740. KK s.d. med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål.
764. K polisinstruktion 13 nov. 1964.
765. KK s.d. om ändring i länsstyrelseinstruktionen d. 30 maj 1958 (nr 333).
766. K instruktion s.d. för överståthållarämbetet.
781. Lag 11 dec. 1964 ang. ändrad lydelse av 12 § lagen d. 28 maj 1937 (nr 249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar.
783—786. Lag s.d. med vissa bestämmelser ang. fastighetsbildning efter ändring i kommunal indelning m. m., m. m.
794. K cirk. s.d. till nedre justitierevisionen, hovrätterna och underdomstolarna om skyldighet att tillhandagå allmänheten med översändande av handlingar m. m.
796. Lag s.d. ang. ändrad lydelse av 3 § lagen d. 19 juni 1919 (nr 367) om fri rättegång.
800. KF s.d. ang. ändring i förordningen d. 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt.
807. Transumt av ämbetsskrivelse 4 dec. 1964 till rikspolisstyrelsen ang. tillämpning av lagen om parkeringsbot.
809. KK s.d. om ändring i stadgan d. 17 maj 1963 (nr 214) ang. statsdepartementen.
822—826. Naturvårdslag 11 dec. 1964, m. m.
827. KK 27 nov. 1964 om ändring i utlänningskung. d. 4 juni 1954 (nr 457).
829. Lag 11 dec. 1964 om skyldighet för vissa städer att bidraga till statsverkets kostnader för domstolsväsendet.
830. KK 20 nov. 1964 om ändring i passkung. d. 31 maj 1940 (nr 471).
845. K kronofogdeinstruktion 27 nov. 1964.
846. KK s.d. med vissa bestämmelser om handläggning hos utmätningsman.
847. KK s.d. med vissa bestämmelser om överexekutors verksamhet.
849. KK 4 dec. 1964 med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen d. 4 juni 1964 (nr 450) om åtgärder vid samhällsfarlig asocialitet.
854. Lag 11 dec. 1964 ang. ändrad lydelse av 2 § 2:o), 11:o), 16:o) och 17:o) lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt.
856. KK 18 dec. 1964 om ändring i expeditionskung. d. 29 okt. 1964 (nr 618).
857. K rådhusrättsstadga 4 dec. 1964.
858. KK s.d. om ändring i domsagostadgan d. 11 juni 1943 (nr 290).
859. KK s.d. om ändring i arbetsordningen för nedre justitierevisionen d. 26 juni 1948 (nr 494).

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET 61860. KK 11 dec. 1964 om ändring i förordningen d. 14 dec. 1917 (nr 915) ang. indrivning och redovisning av böter.
861. KK 4 dec. 1964 om vissa avgifter i utsökningsmål m. m.
862. KK s.d. om ändrad lydelse av 7 och 9 §§ delgivningskung. d. 10 juli 1947 (nr 641).
864. KK 18 dec. 1964 om ersättning till nämndemän m. fl.
868. KK s.d. om ändring i arbetsordningen för rikets hovrätter d. 19 dec. 1947 (nr 960).
869. KK s.d. om ändring i stadgan d. 3 juni 1960 (nr 306) för vattendomstolarna.
873. Lag s.d. om ändring i 6 kap. strafflagen.
881. Lag s.d. ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 28 sept. 1951 (nr 649) om straff för vissa trafikbrott.
883. K arbetsordning s.d. för Stockholms rådhusrätt.
884. K arbetsordning s.d. för Göteborgs rådhusrätt.
885. K arbetsordning s.d. för rådhusrätten i Malmö.
892. K brev s.d. till riksåklagaren ang. bemyndigande för honom att i 
vissa fall förordna att åtal må väckas. S. R.