Statsrådsberedningen. K. M:t har 1 okt. 1965 förordnat fil. kand., pol. mag. Leif Andersson till dep.sekr. i Br 1 i statsrådsberedningen fr. o. m. 15 okt. 1965.

 

    Lagrådet. K. M:t har 9 sept. 1965 förordnat f. d. justitierådet Gösta Lind att tv under den lagrådsperiod, som börjar 1 okt. 1965, tjänstgöra såsom led. av lagrådet. Från d. 1 okt. 1965 tjänstgör på lagrådets ordinarie avdelning f. d. justitierådet Lind (ordf.), justitieråden Yngve Söderlund och Arne Brunnberg samt regeringsrådet Carl Åbjörnsson och på dess extra avdelning justitieråden Sven Edling (ordf.), Otto Petrén och Nils Joachimsson samt regeringsrådet Olov Hegrelius.

 

    Riksåklagarämbetet. K. M:t har 24 sept. 1965 förordnat chefsåkl. i Sthms åkl.dt Berndt-Erik Berndtsson att fr. o. m. 1 okt. 1965 tv t. o. m. 30 juni 1966 uppehålla byråchefstjänsten på riksåkl.ämb:s tillsynsbyrå.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 1 okt. 1965 utnämnt ass. i Svea hovr. Erling Green, ass. i Göta hovr. Lennart Wasteson och ass i hovr. över Skåne och Blekinge Hans Gullberg till rev.sekr., Green fr. o. m. 1 nov. och de övriga fr. o.m. 1 okt. 1965.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    24 sept. 1965 till hovr.råd fr. o. m. 1 okt. 1965 utnämnt, i S v e a  h o v- r. rev.sekr. Sten-Erik Bergstrand och ass. i samma hovr. Per Ihrfelt samt i h o- v r. f ö r  ö v r e  N o r r l a n d rådm. i rr i Umeå Carl Olof Meurling, kanslirådet i justitiedep., ass. i hovr. för Västra Sverige Tomas Löfstedt samt ass. i hovr. för övre Norrland Lennart Böhme;
    1 okt. 1965 till ass. fr. o. m. sagda dag förordnat, i S v e a  h o v r. fiskalen där Gösta Lind af Hageby, i G ö t a  h o v r. fiskalerna där Per Sandström och Sven Heurgren, i h o v r. ö v e r  S k å n e  o c h  B l e k i n g e fiskalerna där Ulla Roos och Margareta Paulsen, i h o v r. f ö r  N e d r e  N o r r l a n d fiskalen där Stina Zackari samt i h o v r. f ö r  Ö v r e  N o r r l a n d fiskalen där Lars Lagerqvist.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    15 sept. 1965 utnämnt fiskalen i hovr. för Nedre Norrland Vanja Nordström till särskild inskr.domare i Sollentuna och Färentuna domsaga fr. o. m. 1 nov. 1965.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    15 sept. 1965 förordnat ass. i Gtbgs rr Johan von Sydow till e. rådm. i samma rr fr. o. m. 1 okt. 1965;
    24 sept. 1965 utnämnt ass. i rr i Halmstad Kettil Wullt till rådm. i rr i Uddevalla fr. o. m. 1 nov. 1965;
    8 okt. 1965 förordnat fiskalen i Svea hovr. Krister Theorin att fr. o. m. 15 okt. 1965 tv uppehålla ett rådm.ämb. i rr i Västerås;
    s. d. förordnat rådm. i Gtbgs rr Sven Lampers och Einar Josefson att fr. o. m. 1 nov. 1965 tv t. o. m. utg. av 1969 vara ordf., Lampers på 4:e avd. och Josefson på 9:e avd. av rr:n.

 

    Sveriges advokatsamfund. Såsom ledamöter ha 8 okt. 1965 antagits Anders Fischer, Jönköping, Ulf Hegethorn, Linköping, och Ulf Falk, Sthm.

 

Trycklov 26/10 1965