Barnavårdsnämndernas verksamhet under 1963. I statistiska centralbyråns meddelande nr R 1964:28 lämnas preliminära uppgifter rörande barnavårdsnämndernas verksamhet under 1963.
    En av barnavårdsnämndens uppgifter är att förordna barnavårdsmän. Vid slutet av 1963 fanns 1 420 barnavårdsmän förordnade, därav 50,9 % kvinnor. De hade då att utöva tillsyn över 141 372 barn, av vilka 98 481 fötts utom äktenskap. Faderskapet till barn u. ä. hade fastställts i 91 % av fallen, till största delen genom erkännande (86 %) och i övrigt genom dom. Av de barn u. ä. för vilka faderskapet icke fastställts var drygt hälften under tre år.
    Under 1963 utbetalades bidragsförskott för 78 931 barn till en kostnad av drygt 61 milj. kronor. Av denna kostnad återbetalades av bidragsskyldiga föräldrar sammanlagt 30 milj. kronor. Som bekant finns det vissa möjligheter att meddela arbetsföreläggande för försumliga föräldrar. Detta sked-

NOTISER 71de under 1963 i 260 fall, av vilka 255 meddelades för försummad bidragsskyldighet. I 30 fall beviljades handräckning för inställande till arbete efter beslut om arbetsföreläggande.
    Barnavårdsnämndernas centrala uppgift är att vid behov ingripa för att bereda vård eller fostran åt barn och ungdom. Under 1963 var 22 174 barn föremål för förebyggande åtgärder. I 60 % av fallen tillgreps hjälpåtgärder, förmaning, varning och föreskrifter och i 50 % av fallen förebyggande övervakning. Kombination av olika åtgärder var vanlig. Enligt nya barnavårdslagen kan ett barn provisoriskt omhändertas för utredning under högst fyra veckor. Denna åtgärd vidtogs under 1963 mot 536 barn. Sammanlagt 10 425 barn var under 1963 omhändertagna för samhällsvård enligt 29 § barnavårdslagen. Därav hade 2 228 barn nytillkommit under året, 817 på grund av fostrarens olämplighet m. m. och 1 481 på grund av brottslig gärning m. m. Enligt 31 § barnavårdslagen kan barn under 18 år som är föräldralöst eller övergivet eller i behov av specialvård eller annan vård utom hemmet omhändertagas för samhällsvård. Hela antalet för sådan vård under 1963 omhändertagna barn uppgick till 21 642. Kommunernas bruttoutgifter under 1963 uppgick, för förebyggande åtgärder till 908 000 kronor, för vårdavgifter till 33 930 000 kronor och för övriga kostnader till 3 678 000 kronor. J. L.