Engelska kvinnliga domare. Med utnämningen nyligen av Judge Elizabeth Lane, Q.C., till ledamot av High Court of Justice har för första gången en kvinna blivit ordinarie ledamot av en engelsk överdomstol. Judge Lane är överhuvud den första och hittills enda kvinnan i yrkesdomarnas karriär. Hon blev nämligen 1962 Judge i en County Court och har ännu icke fått någon kvinnlig kollega inom denna del av det engelska domstolsväsendet.
    Den engelska egentliga domarkarriären består av endast 81 domare i högre instanser och 83 County Court Judges. Lagfarna ledamöter, som utöva domarämbetet på deltid, ingå emellertid i viss utsträckning i den lägsta instansen Magistrate's Courts, vilken som bekant i princip är en lekmannadomstol, och särskilt i dennas högre dignitet, Court of Quarter Sessions.
    Dessa domare utgöras av erfarna barristers eller solicitors, vilka — i motsats till karriärdomarna, som ju undantagslöst hämtas från the Bar — äro oförhindrade att utöva advokatyrket vid sidan av domaruppdraget. Sedan 1956 är Miss Rose Heilborn, Q.C., lagfaren domare eller Recorder vid Borough Quarter Sessions i Burnley, och två à tre kvinnliga barristers äro eller ha varit arvodeslönade (Stipendiary) Magistrates.
    Under tiden 1947—1964 blevo omkring 500 kvinnliga jurister kallade till the Bar. Avgången är emellertid stor och f. n. torde endast omkring 100 praktiserande kvinnliga barristers finnas. Det anses att de arbeta under ett visst handicap i förhållande till sina manliga kolleger, beroende på en inrotad

ENGELSKA KVINNLIGA DOMARE 707skepsis från klienternas sida. De ha därför svårt att vinna den allsidiga erfarenhet och auktoritet som kräves av en domare.
    Det var genom en lag av år 1919 som hindret för kvinnor att bekläda administrativa eller judiciella ämbeten undanröjdes. Om utvecklingen sålunda gått långsamt inom domaryrket, är förhållandet ett annat med den stora skaran av lekmannadomare. Av 16 000 personer på listorna över Justices of the Peace äro omkring 4 000 kvinnor, och det torde vara obestritt att deras insatser äro synnerligen värdefulla och ägnade att motverka den stelhet som präglar engelskt domstolsväsen. Endast beträffande ungdomsdomstolar, som ingå i kategorien Magistrate's Courts, är i lag föreskrivet att den ena av domarna skall vara kvinna.
    I samband med Justice Lane's tillträde av ämbetet avgjorde Lord Chancellor den delikata titelfrågan. Det hade på allvar räknats med att titeln skulle bli The Honourable Mr. Justice Lane och tilltalet My Lord (eller Your Lordship). Dessa tilltal ha hittills brukats såväl när County Court Judge Elizabeth Lane fungerat som adjungerad ledamot (Commissioner) av High Court som när Miss Heilbron utövat sin tjänst som Recorder. Emellertid har Mrs. Justice (Recorder) och My Lady (Your Ladyship) fastslagits som officiell 
titulatur för kvinnliga domare.                                                                        G. v. O.