Institutet för rättsvetenskaplig forskning. Institutet, som grundats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, har till ändamål att främja rättsvetenskaplig forskning, främst sådan vetenskaplig bearbetning av gällande svensk rätt som kan vara till gagn för domstolarna, det praktiska rättslivet och juristutbildningen. Institutet främjar tillkomsten av rättsvetenskapliga verk huvudsakligen genom ekonomiska bidrag till författare och bestridande av kostnader, förenade med verkens tillkomst. Sedan presidenten Guldberg och riksmarskalken von Steyern vid årsskiftet lämnat stiftelsens styrelse, utgöres denna av justitierådet Nils Regner, ordf., professorerna Per Olof Ekelöf och Jan Hellner, bankdirektören Hans Munck af Rosenschiöld samt justitiekanslern Sten Rudholm.
    I institutets skriftsserie har under 1964 utkommit följande verk: Axel Adlercreutz, Arbetstagarbegreppet, och Ivar Agge, Straffrättens allmänna del III, samt i nya upplagor Per Olof Ekelöf, Rättegång II och III, samt Seve Ljungman och Per Stjernquist, Den rättsliga kontrollen över mark och vatten II. S. R.

 

    Aktsystem i inskrivningsärenden. K. M:t har 20 nov. 1964 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Kalmar stad fr. o. m. d. 1 jan. 1965. Protokoll systemet är därmed helt avskaffat i städerna.
    Vad angår rikets domsagor har aktsystem införts i samtliga utom Nås och Malungs domsaga, som alltjämt har protokollsystem. ThW

 

    Rikets judiciella indelning m. m. I SvJT 1964 s. 147 lämnades senast en översikt över beslutade och eventuellt förestående ändringar i rikets judiciella indelning. Här lämnas nu en redogörelse för K. M:ts beslut i ämnet m. m. under 1964.

72 NOTISER    Sedan hovr. för Övre Norrland inkommit med anbefalld utredning rörande förening av U m e å  d o m s a g a — med undantag av Umeå landskommun, som jämlikt K. M:ts beslut skall sammanläggas med Umeå stad den 1 januari 1965 — med V ä s t e r b o t t e n s  s ö d- r a  d o m s a g a, har K. M:t d. 14 maj 1964 beslutat om sådan förening d. 1 januari 1965. Den nybildade domsagan skall benämnas Västerbottens södra domsaga samt ha kansli i Umeå och tingsställen i Umeå, Nordmaling och Vindeln.
    K. M:t (i inrikesdep.) har d. 23 april 1964 förordnat att Sköns köping och Alnö landskommun i Medelpads östra domsaga samt Selångers landskommun i Medelpads västra domsaga skola d. 1 januari 1965 i bl. a. judiciellt avseende sammanläggas med Sundsvalls stad. Efter verkställd utredning har K. M:t härefter d. 29 okt. 1964 förordnat, att återstoderna av M e d e l p a d s  ö s t r a  d o m s a g a  och M e d e l p a d s  v ä s t r a  d- o m s a g a skola d. 1 jan. 1965 förenas till en domsaga, benämnd Medelpads domsaga, med kansli och tingsställe i Sundsvall.
    Vidare har K. M:t d. 20 nov. 1964 förordnat, att rådhusrätterna i A l i n g s å s,  S ö d e r- h a m n  och  H ä r n ö s a n d skola upphöra med utg. av år 1964 och att nämnda städer d. 1 jan. 1965 i judiciellt avseende skola förenas med Vättle, Ale och Kullings domsaga, Sydöstra Hälsinglands domsaga resp. Ångermanlands södra domsaga.
    Hovr. för Nedre Norrland har under 1964 inkommit till K. M:t med anbefallda utredningar ang. förening av V ä s t r a  H ä l s i n g l a n d s  d o m s a g a  med N o r r a H- ä l s i n g l a n d s  d o m s a g a  samt  H ä r j e d a l e n s  d o m s a g a  med J ä m t l a n d s  v ä s t r a  d o m s a g a. Förstnämnda utredning är föremål för sedvanlig remiss. Sistnämnda utredning utmynnar i förslag av hovrätten att någon domsagoreglering icke måtte ske för närvarande Hovr. finner emellertid angeläget att ny domkretsindelning, omfattande hela länet, snarast möjligt genomföres. Domstolskommittén, som yttrat sig i ärendet, biträder hovr:s åsikt att regleringen av Härjedalens domsaga bör anstå t. v. Ärendet är nu föremål för K. M:ts prövning.
    I sammanhanget bör slutligen nämnas, att A s p e l a n d s  och H a n d b ö r d s  d o m s- a g a s kansli jämlikt K. M:ts beslut d. 23 okt. 1964 skall flyttas från Högsby till Oskarshamn d. 1 juli 1965 samt att domsagans namn fr. o. m. sistnämnda dag skall vara O- s k a r s h a m n s  d o m s a g a.
ThW