Scandinavian-American Legal Seminar 1965 har sammanträtt under tiden 23 augusti—2 sept. 1965 på Hässelby slott i Stockholm. Seminariet, som anordnats gemensamt av University of Chicago Law School och juridiska fakulteten i Stockholm, hade till syfte att samla ett begränsat antal internationellt orienterade forskare inom civilrätten till diskussion kring centrala handelsrättsliga problem. Huvudansvariga på svensk sida voro prof. Folke Schmidt och preceptor Jacob Sundberg. Seminariet var utvalt med deltagare från, å ena sidan, Förenta Staterna (10), och, å andra sidan, de nordiska länderna— 4 från Danmark, 4 från Finland, 4 från Norge och 7 från Sverige jämte 4 svenska gäster. Bland deltagarna märktes bl. a. två professorer i komparativ rätt, Max Rheinstein från Chicago och Ole Lando från Köpenhamn. Såsom överläggningsämnen hade valts »international sales and financing of international sales», »formation of contract» och »techniques and methods of unification» (inklusive »interpretation of conventions and statutes with emphasis on the effects of national techniques»). Det först nämnda överläggningsämnet hade blivit föremål för 11 rapporter, i allmänhet innehållande granskningar av innebörden av 1964 års Haagkonvention rörande enhetlig lag om slutande av avtal om internationella köp av lösa saker (jfr denna tidskrift 1965 s. 250 ff) och jämförelser med de nordiska köplagarna och den amerikanska Uniform Commercial Code. Intresset för detta ämne var naturligt eftersom seminariet såsom deltagare samlat ett antal av delegaterna vid Haagkonferensen samt några av de amerikaner, som spelat den ledande rollen vid den amerikanska handelslagbokens segertåg bland de amerikanska delstaterna. Rapportförfattare voro: professorerna Walter Blum, Allison Dunham, båda från Chicago, Berndt Godenhielm från Helsingfors, Jan Hellner från Stockholm, docent Heikki Jokela från Helsingfors, prof. Edmund Kitch från Chicago, universitetslektor Mogens Koktvedgaard från Köpenhamn, professorerna Soia Mentschkoff och Dallin Oaks från Chicago, Knut

NOTISER 711Rodhe från Stockholm och docent Erling Selvig från Oslo. Det andra överläggningsämnet, »formation of contract», hade blivit föremål för 6 rapporter. Rapportförfattare voro: professorerna Grant Gilmore från Chicago, Stig Jørgensen från Aarhus, Ole Lando från Köpenhamn, universitetslektor Halvor Lund Christiansen från Aarhus, professorerna Folke Schmidt från Stockholm och Knut Selmer från Oslo. Det tredje överläggningsämnet, »unification of law», som i mycket innefattade ett bredare perspektiv på frågor som diskuterats inom ramen för de föregående överläggningsämnena, hade samlat 7 rapporter. Rapportförfattare voro: professorerna Kenneth Damfrån Chicago, Åke Malmström från Uppsala, Norval Morris från Chicago, juris licentiaten Stig Strömholm från Uppsala, preceptor Jacob Sundberg från Stockholm, jur. dr Zacharias Sundström och docent Antti Suviranta, båda från Helsingfors. Under seminariet avverkades 23 sessioner, varav 10 ägnades de köprättsliga spörsmålen, 8 de avtalsrättsliga och 5 de allmänna rörande unifiering. Sessionerna, som höllos på engelska, präglades av ett livligt meningsutbyte. Av de amerikanska insatserna gjorde särskilt Soia Mentschikoffs, Max Rheinsteins och Allison Dunhams starkt intryck.                                                                 J. S.