Leyden-Amsterdam-Columbia Summer Program in American Law. Den av Columbia University i samarbete med Leydens och Amsterdams universitet anordnade fyraveckorskursen i amerikansk rätt avhölls 1965 i Amsterdam. För undervisningen svarade sex högt kvalificerade och praktiskt erfarna professorer från Columbia Law School. Undervisning meddelades i ämnena Introduction to American Law, Constitutional Law, Corporations, Civil Procedure, Antitrust Law, International Law, Trusts and Criminal Law. Det ålåg kursdeltagarna att deltaga dels i de fyra förstnämnda ämnena, dels i minst två av de fyra övriga. Undervisningen var upplagd helt efter amerikanskt universitetsmönster (the case method) och förutsatte stor aktivitet från kursdeltagarnas sida.
    Sextio kursdeltagare representerande 20 olika länder, varav flertalet västeuropeiska stater ävensom Polen, Tjeckoslovakien, Jugoslavien, Kenya och Nigeria, hade valts ut. Av dessa var något mer än hälften praktiserande jurister i olika befattningar, medan återstoden utgjordes av s. k. advanced students. Kursledningen gav emellertid uttryck för avsikten att i framtiden låta de praktiserande juristerna få en än större del av platserna på kursen. Kursen var ambitiöst upplagd och högst intresseväckande. Kursdeltagarna var vid kursens slut ense om att man erhållit förståelse för och en god överblick över Förenta Staternas rättssystem, den amerikanska synen på monopol- och kartellfrågor, den amerikanska associationsrättens grundprinciper 
m.m.                                                    Bvd

 

    Föreläsningsserie i lufträtt. Under vårterminen 1965 anordnades vid Stockholms Universitet en föreläsningsserie i lufträtt. Serien var upplagd såsom ett för Luftfartsstyrelsen, Scandinavian Airlines System och Transporträttsinstitutionen vid Stockholms Universitet gemensamt projekt. Ändamålet var att utbilda och vidareutbilda jurister i lufträtt. Följande föreläsningar höllos: generaldirektör Winberg »Nordiskt samarbete inom luftfarten», byrå-

712 NOTISERchef Söderberg »Chicagokonventionen och de jämlikt konventionen skapade internationella organen», utrikesrådet Blix »Koordinationen mellan utrikesdepartementet och luftfartsstyrelsen i internationella frågor», direktör Liöstad »Bilaterala luftfartsavtal», byrådirektör Nylén »Luftfartslagen och luftfartskungörelsen», avdelningsdirektör Nylund »Om begreppet luftfart i förvärvssyfte», byrådirektör Smedman »Om begreppet tillstånd enligt luftfartslagen», byrådirektör Landin »Haveriundersökningar och annex 13 till Chicagokonventionen», herr Claes Hellström »IATA-samarbetet mellan flygbolagen», preceptor Sundberg »Konventionerna i Warszawa, Haag och Guadalajara», ombudsman Ståhle »Flygbolagens allmänna befordringsbestämmelser» samt »Inteckning och andra säkerhetsrätter i luftfartyg». — Föreläsningsserien som bevistades av ett 40-tal personer kommer sannolikt att upprepas ett senare år med föreläsningar i delvis andra ämnen.                                                                            E. N.