Förvaltningsutbildning för administrativ amanuenspersonal. Nyanställd amanuenspersonal i administrativ verksamhet skall fr. o. m. den 1 juli 1966 erhålla kontrollerad praktisk förvaltningsutbildning under 1 1/2 år enligt ett förslag, som personalutbildningsberedningen nu avgivit till civilministern. Denna förvaltningspraktik är tänkt som ett slags motsvarighet till tingsmeriteringen. Den skall under första året fullgöras hos den egna myndigheten på minst två olika byråer eller avdelningar och innefatta prövning av tjänstemannens förmåga att självständigt handlägga olika slag av ärenden. Vidare ingår en tre veckors internatskurs i praktisk förvaltning. Sista halvåret skall motsvarande tjänstgöring äga rum hos annan statlig myndighet, helst så vald att erfarenheter vinns av både central och lokal förvaltning. Om utbytestjänstgöringen sker å annan ort än stationeringsorten skall rese- och traktamentsersättning utgå under tiden.
    Bevis om godkänd förvaltningspraktik skall utfärdas av det centrala utbildningsorgan som förutsätts handha administrationen av förvaltningspraktiken. På detta organ skall även ankomma att pröva dispenser från kravet på godkänd förvaltningspraktik, som eljest skall utgöra villkor för att bli extra ordinarie och ordinarie i lönegrad A 21 eller A 23 i administrativa tjänster.
    För amanuens, som har tingsmeriter bakom sig, har förvaltningspraktiken föreslagits begränsad till ett år, och han får själv avgöra, om tjänstgöringen till någon del skall fullgöras hos annan myndighet.
    Även länsstyrelsernas personal förutsätts ingå i det nya cirkulationssystemet.
    Beredningen, som är enhällig om förslaget, anger som motivering bl. a. att den fortgående specialiseringen av uppgifterna i statlig verksamhet gör det viktigt att den administrativt verksamme tjänstemannen redan i början av

NOTISER 715sin bana vinner förtrogenhet med olika slag av arbetsuppgifter och erhåller breddad erfarenhet av förvaltningsverksamhet. För den anställde bör förvaltningspraktiken härigenom ge en säkrare start på ämbetsmannabanan och samtidigt innebära en ökad trygghet för allsidig prövning av hans personliga duglighet genom att han får tillfälle att tjänstgöra under och bli bedömd av flera personer i chefsställning.                                             J. L.