Betänkande av kommunalrättskommittén. Kommunalrättskommittén har under 1965 avgivit ett betänkande betitlat »Kommunala bolag och andra särskilda rättssubjekt för kommunal verksamhet» (SOU 1965:40).
    Kommittén har bl. a. haft att verkställa en undersökning av problemen kring kommunernas användning i ökad omfattning av bolag och andra särskilda rättssubjekt vid fullgörandet av kommunala uppgifter. Kommittén har funnit, att användningen av särskilda rättssubjekt utgör en betydelsefull del av kommunernas verksamhet och att denna användning kan förväntas komma att öka. En sådan ökning har bedömts kunna i viss mån undergräva den ordning, som anvisats för handhavande av allmänna angelägenheter, och kommittén har därför föreslagit vissa reformer.
    För att göra den kommunalrättsliga verksamhetsformen mer attraktiv för affärsverksamhet införs vissa ändringar i kommunallagens regler om förmögenhetsskydd, budget och anslag samt lån och fonder. Vidare söker man skapa en motsvarighet till den statliga affärsverksförvaltningen på det kommunala planet. I fråga om kommunernas privaträttsliga företag förordas, att sådan verksamhetsform endast användes, då den har mera markerade företräden framför andra former. Någon direkt reform rörande kommunernas privaträttsliga företag föreslås endast i det avseendet, att företagsledare för sådana företag skall jämställas med kommunala verkschefer. Kommittén har även introducerat en tredje företagsform för kommunal affärsdrivande verksamhet, s. k. särskilt kommunalföretag. Sådana företag avses vara självständiga fristående rättssubjekt med egen förmögenhet och egen förvaltning. Starka offentligrättsliga inslag erhålles främst genom att viktigare beslutsfunk
tioner läggs direkt i kommunala organs händer.                     J. L.

 

    Ny norsk justisminister. Ved regjeringsskiftet i okt. 1965 ble til statsråd og sjef for Justis- og Politidepartementet utnevnt skifteforvalter fru Ragnhild Elisabeth Schweigaard Selmer. Statsråd Selmer er født 1923, ble cand. jur. 1949, var dommerfullmektig 1950—55, ble 1955 sekretær i Justisdepartementets lovavdeling, 1962 kst. byråsjef s. s., var 1963—64 kst. skifteforvalter i Oslo, i 1964 påny en tid byråsjef i Justisdepartementet, og har siden jan. 1965 vært skifteforvalter i hovedstaden. Som representant for Norske Kvinners Nasjonalråd har hun vært medlem av Forbrukerrådet, likesom hun har vært medlem av Oslo bystyre.                                                                                                                       J. T. B.