NOTISER 719    Kongress för arbetsrätt och socialförsäkring. Société Internationale de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale har beslutat förlägga sin sjätte världskongress till Stockholm under tiden 15—18 aug. 1966. Såsom värdorganisation står Arbetsrättsliga föreningen i samråd med Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.                      J. L.

 

    Svensk Juristtidning 50 år. Med detta häfte fullbordar SvJT sin femtionde årgång. Tidskriften utges som bekant av en särskild förening, Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning. Denna bildades den 10 januari 1916, då vid konstituerande sammanträde stadgar antogs och styrelse valdes. Den första styrelsen, och därmed tidskriftens första redaktion, utgjordes av Tore Almen, Gustaf Appelberg, Birger Ekeberg, Gösta Huselius och Karl Schlyter. Inom styrelsen utsågs Almén till ordförande och Schlyter till ansvarig utgivare. Tidskriftens första häfte utkom den 12 april 1916. Den första årgången utgavs i sex häften om tillhopa 472 sidor; prenumerationspriset var 7 kr.
    Efter Alméns bortgång har såsom ordförande i föreningens styrelse verkat Birger Wedberg (1920—1940), Ekeberg (1940—1960) och från 1961 Harry Guldberg. Beträffande tidskriftens tillkomst och inre historia i övrigt samt förändringar i redaktionens sammansättning må hänvisas till Siegfried Matz' historik till 40-årsjubileet (SvJT 1956 s. 340) samt till notiser i SvJT 1925 s. 491, 1936 s. 64, 1946 s. 281, 1956 s. 380 och 1961 s. 782.
    Vid sammanträde den 14 december 1965 har föreningen till styrelse för 1966 omvalt Guldberg, ordf., f. d. justitierådet Hjalmar Karlgren, prof. Håkan Nial, advokaten Sven Salomonson och prof. em. Ivar Strahl; i styrelsen ingår därutöver tidskriftens redaktör justitiekanslern Sten Rudholm. Till styrelsesuppleanter har omvalts prof. em. Ragnar Bergendal, justitierådet Hugo Digman (redigerar avd. Rättsfall från hovrätterna), prof. Jan Hellner, justitierådet Carl Holmberg, f. d. hovrättsrådet Bengt Lassen, prof. Fritjof Lejman och hovrättspresidenten Sture Petrén. — Sedan Holmberg den 1 okt. 1965, efter utnämning till justitieråd, frånträtt uppdragen som redaktionssekreterare och ansvarig utgivare, har Strahl övertagit uppdraget som ansvarig utgivare. Såsom redaktionssekreterare tillträder den 1 jan. 1966 
hovrättsfiskalen Anders Knutsson.         S. R.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 19 nov. 1965 förordnat envar av polisintendenten Carl-Erik Kappelin, kronokommissarien Nils Wedin och kammaråkl. Claes Zeime att biträda med vissa arbetsuppgifter inom justitiedep.
    Dep.chefen har
    11 okt. 1965 entledigat dep.sekr. Leif Andersson från förordnande att vara bitr. sekr. i länsdemokratiutredn.;
    14 okt. 1965 förordnat kanslichefen Stig Radhe till expert i röstlängdsutredn.;
    15 okt. 1965 förordnat byrådir. Maj Lundquist till sekr. i 1961 års utredn. om översyn av medb.skapslagstiftn.;
    20 okt. 1965 förordnat adv. Gunnar Lindh och 1:e amb.sekr. Vidar Hellners till experter i utredn. ang. internationell adoptionsrätt;
    28 okt. 1965 förordnat justitierådet Sven Romanus, ordf., led. av riksdagens I kamm., borgm. Gudmund Ernulf och red. Lisa Mattson samt led. av riksdagen II kamm., lantbruk. Robert Johansson, fil. mag. Blenda Ljungberg och

720 PERSONALNOTISERadv. Bo Martinsson att såsom sakkunniga företaga översyn i vissa hänseenden av lagstiftn. betr. yttrande- och tryckfrihet;
    12 nov. 1965 förordnat f. d. hovrättspres. Joel Laurin att såsom sakkunnig företaga en översyn av Sthms rr:s org. och sekr. vid rr:n Lars-Olov Hillerudh att vara sekr. åt den sakkunnige.