International Law Association har den 16—22 aug. 1964 i Tokyo hållit sin femtioförsta konferens. På dagordningen stod ett stort antal frågor förberedda genom rapporter från och konventionsförslag utarbetade inom associationens skilda kommittéer. Bland de ämnen som sålunda diskuterades må nämnas Uses of the Waters of International Rivers, Extraterritorial Application of Restrictive Trade Legislation, Enforcement of Foreign Judgements, Juridical Aspects of Coexistence, Family Relations (Adoption), Space Law, Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice, Legal Aspects of Problems of Asylum samt International Medical Law.
    Den kommitté som varit sysselsatt med utarbetandet av ett förslag till konvention angående verkställighet av utländska betalningsdomar avslutade sitt arbete med att framlägga ett slutgiltigt konventionsförslag i ämnet, vilket

NOTISER 73därefter skulle tillställas bl. a. Haagkonferensen för internationell privaträtt. Denna har just under hösten 1964 haft att taga ställning till två förslag till konventioner angående dels avtalat forum dels verkställighet av utländska domar. Även familjerättskommittén avslutade sitt arbete i fråga om internationella adoptioner genom att till Haagkonferensen vidarebefordra det av denna kommitté samlade materialet.
    Inom sektionen för International Rivers diskuterades ett av kommitténs ordförande och rapportör framlagt konventionsförslag jämte kommentar därtill, vilket efter en del meningsmotsättningar, särskilt i fråga om en strandstats skyldigheter att icke tillåta föroreningar i en genomströmmande flods vatten, provisoriskt antogs av konferensen. För kommittén återstår emellertid alltjämt att framlägga förslag angående en rättvis fördelning staterna emellan av utnyttjandet av vattentillgångarna i ett flodbäcken, därvid man möjligen kommer att föranledas gå in på frågor om utnyttjande icke blott av grundvattnet utan även av andra naturtillgångar under jordytan. Detta i sin tur kan väntas föranleda en omprövning av de resultat och konventionstexter kommittén hitintills redovisat.
    Inom Space Law-kommittén framlades en rad resolutionsförslag vilka antogs av konferensen, bl. a. angående begränsning av staternas suveränitet i rymden ovanför territoriet och angående rymdfarkosters och telesatelliters rättsliga status.
    Inom antitrust-kommittén gav de nyligen av Förenta staterna vidtagna åtgärderna gentemot sammanslutningen av den schweiziska urindustrin och mot utländska rederier särskild aktualitet åt debatten. Även här antogs, oaktat viss opposition närmast från amerikanskt håll, ett resolutionsförslag avseende att åtminstone i vissa hänseenden begränsa den extraterritoriella tillämpningen av antitrustlagstiftning. — Som vanligt diskuterades även Peaceful Coexistence med starkt engagemang från deltagarnas sida.
    Vid mötet med Full Council upptogs en sydkoreansk avdelning i associationen och diskuterades på japanskt förslag upprättandet av en ny kommitté angående International Trade and Investment.
    Konferensen hade samlat omkring 400 deltagare från ett trettiotal skilda länder. De talrikaste delegationerna kom från Japan och Australien. Konferensprogrammet omgavs av en utomordentlig gästfrihet från de japanska värdarnas sida, bl. a. med mottagningar i berömda japanska trädgårdar, utflykt till Nikko — något av ett japanskt Skansen — samt industribesök.
L. Hj.