The Hague Academy of International Law anordnar under 1965 två kurser i internationell rätt nämligen under tiden 5—22 juli och 26 juli—12 aug. Ansökan om deltagande skall göras före d. 1 mars hos Curatorium of the Academy of International Law, Peace Palace, Haag, Nederländerna. J. L.

 

    Kurs i kriminologi. Universitetet i Cambridge anordnar — liksom tidigare— en kurs i kriminologi. Kursen, som börjar d. 1 okt. 1965 och avslutas efter skriftliga tentamina i juli 1966, omfattar föreläsningar, seminarier och praktiskt arbete vid olika anstalter. För tillträde till kursen fordras akademisk examen — icke nödvändigtvis juridisk examen — eller i undantagsfall meriterande forskning i eller praktisk erfarenhet av kriminologi. Ansökningshandlingar tillhandahålles av The Secretary, Institute of Criminology, 7 West Road, Cambridge, England. J. L.

 

    De nordiska juristmötena. Det tjugofjärde nordiska juristmötet hålles i Stockholm onsdagen d. 31 aug.—fredagen d. 2 sept. 1966. Inbjudan till mötet kommer att utfärdas längre fram. Som förhandlingsämnen har preliminärt bestämts följande: 1. Internationellt och nordiskt lagsamarbete, 2. Principerna för domarutbildning och tillsättande av domarämbete, 3. Vattenförorening såsom rättsligt problem, 4. På vilka områden bör nordisk lagstiftning syfta till objektivt skadeståndsansvar?, 5. Den högsta instansens uppgift, 6. Aktuella rättsfrågor beträffande »know-how», 7. Bör de nordiska avtalslagarna revideras?, 8. Domars avfattning, särskilt beträffande redovisning av bevisbedömningen, 9. Domstolarnas lagprövningsrätt, 10. Individen srättsskydd vid bild- och ljudåtergivning. Problem kring press, radio och TV.
    Förhandlingarna från 1963 års juristmöte i Köpenhamn föreligger nu i tryck. Volymen tillställes utan särskild kostnad dem som erlagt medlemsavgiften för Köpenhamnsmötet. Ett begränsat antal exemplar av förhandlingarna tillhandahålles också hos den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena, justitiedepartementet, Fack, Stockholm 2 (postgiro 50 40 20), mot en kostnad av 25 kronor. B. R.

 

    Johan Albert Waldt avled d. 20 okt. 1964. Han var född d. 7 sept. 1893 i Hälsingborg, avlade stud.ex. i Hälsingborg 1912, fil. kand.ex. i Lund 1915 och jur. kand.ex. i Lund 1921. Efter tingstjänstgöring öppnade han advokatbyrå i Stockholm. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1947.

 

    Frans Gustaf Sture Centerwall avled d. 30 okt. 1964. Han var född d. 5 jan. 1887 i Landskrona, avlade stud.ex. i Lund 1904 och jur. kand.ex. i Lund 1910. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid hovrätten över Skåne och Blekinge blev han sekr. först vid JO:s senare vid MO:s exp. Han blev därefter byråchef och senare ställföreträdare för MO. Efter att år 1936 ha varit konsultativt statsråd blev han samma år militieombudsman.

 

    Gösta Stenlund avled d. 10 nov. 1964. Han var född i Växjö d. 8 dec. 1890, avlade stud.ex. i Växjö 1909 och jur. kand.ex. vid Lunds universitet 1914.

DÖDSFALL 77Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring vid Stockholms rådhusrätt och i just.dep. blev han byråchef vid JO-exp. 1957 utnämndes han till kanslichef vid JO-exp.