78    Justitiedepartementet. K. M :t har
    11 dec. 1964 förordnat hovr.rådet i Göta hovr. Tore Landahl att tv biträda såsom sakkunnig i justitiedep.;
    30 dec. 1964 utnämnt tf byrådir. i justitiedep. Torsten Johansson till byrådir. Ao 25 i samma dep. fr. o. m. 1 jan. 1965;
    s. d. förordnat byrådir. Ao 25 i justitiedep. Nils Grass att 1 jan.—30 juni 1965 i samma dep. bestrida på byrådir. A 27 ankommande göromål;
    s. d. förordnat e. o. förste kanslisekr. i justitiedep. Birgitta Liljefors att 1 jan.—30 juni 1965 uppehålla en bef. som byrådir. Ao 25 i samma dep.Dep.chefen har
    9 nov. 1964 utsett tf lagbyråchefen i justitiedep. Leif Brundin att vara dep:ts kontaktman med den inom universitetskanslersämb. tillsatta fakultetsberedningen för samhälls- och rättsvetenskaperna;
    24 nov. 1964 förordnat byrådir. Åke Bolin och kammarrättsass. Bertil Wennergren att såsom experter biträda utredn. rör. upprättande av röstlängd;
    26 nov. 1964 entledigat dir. Mats Ernulf, prof. Jan Hellner, byrådir. Vidar Hellners och försäkringsdir. Tage Larsson från uppdrag såsom experter i familjerättskomm. samt förordnat adv. Josef Fischler och byrådir. Lennart Myrsten att såsom experter biträda samma komm.;
    s. d. förordnat byrådir. Bertil Edlund att såsom expert biträda 1963 års markvärdekomm.;
    1 dec. 1964 förordnat fiskalen i Svea hovr. Georg Sterzel till bitr. sekr. i expropr. utredn.;
    9 dec. 1964 till ledamöter i samarbetsorgan för behandling av frågor ang. åtgärder mot ungdomsbrottsligheten förordnat riksåklagaren Emanuel Walberg, tillika ordf., (ersättare bitr. riksåklagaren Werner Ryhninger), gen.dir. Torsten Eriksson (ersättare byråchefen Erik Nyman), gen.dir. Ernst Bexelius (ersättare byråchefen Göta Rosén), gen.dir. Arthur Engel (ersättare överinsp. Karl Grunewald), gen.dir. Hans Löwbeer (ersättare undervisningsrådet Sven-Erik Henricson), gen.dir. Bertil Olsson (ersättare byråchefen Albert Bergh), rikspolischefen Carl Persson (ersättare överdir. Kurt Lindroth), ordf. i statens ungdomsråd, led. av riksdagens II kamm., stadskassören Rune Carlstein (ersättare konsulenten Lars Gråby), rådm. Ingvar Ågren (ersättare bitr. häradshövd. Ragnar Adde) samt barnavårdsdir. Karl-Erik Granath (ersättare barnavårdsdir. Algot Wickberg) ävensom förordnat förste aktuarien i justitiedep. Ulla Larsson till sekr. i samarbetsorganet;
    18 dec. 1964 förordnat fiskalen i Svea hovr. Bengt Malmström till bitr. sekr. i domstolskomm.;
    28 dec. 1964 förordnat statssekr. i justitiedep. Carl Holmberg, tillika ordf., rev.sekr. Lars Delin och byråchefen Sven Swarting att såsom sakkunniga framlägga förslag till lagstiftning rör. undersökning och bearbetning av naturtillgångar på den svenska kontinentalsockeln m. m.;
    29 dec. 1964 förordnat lantmätaren Torsten Lindskog att såsom expert biträda fastighetsregisterutredn.;
    s. d. förordnat led. av riksdagens I kamm., trävaruhandl. Erik Wärnberg till sakkunnig i 1963 års markvärdekomm.

 

    Finansdepartementet. K. M:t, som 30 dec. 1964 förordnat exp.chefen i finansdep. Lennart Eriksson till generaltulldir. och chef för tullverket fr. o. m. 1 jan. 1965, har förstnämnda dag förordnat kanslirådet i dep:t Nils Fjellander till exp.chef i samma dep. fr. o. m. 1 jan. 1965.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    4 dec. 1964 förordnat ass. i Svea hovr. Sven Beckman, ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Curt Mejàre, ass. i hovr. för Västra Sverige Gunnar Hellgren, ass. i hovr. för Övre Norrland Carl Olof Meurling samt tingsdomarna i Falu domsaga Carl-Oscar Larson och i Hedemora domsaga Anders Brandel att tv tjänstgöra såsom rev.sekr.;

PERSONALNOTISER 79    30 dec. 1964 utnämnt ass. i Svea hovr. Gustaf Knös och Carl-Gustaf Wedin till rev.sekr. fr. o. m. 1 jan. 1965.