Riksdagen. K o n s t i t u t i o n s u t s k o t t e t  har till sekreterare utsett preceptorn Fredrik Sterzel.
    Första lagutskottet har till ordf. omvalt advokaten Ingrid Gärde Widemar (II kamm.). Vice ordf. är liksom föregående år f. cementgjutaren Emil Ahlkvist (I kamm.). Av ledamöterna i utskottet äro två jurister, nämligen borgmästaren Gudmund Ernulf (I kamm.) och ombudsmannen Astrid Kristensson (II kamm.). Av suppleanterna äro fyra jurister, nämligen direktören Gösta Jacobsson och direktören Bertil Lidgard (båda I kamm.) samt advokaten Bo Martinsson och kronofogden Sten Sjöholm (båda II kamm.).Sekr. är hovrättsassessorn Magnus Sjöberg och notarie med sekr.-göromål hovrättsassessorn Jan Heuman.
    I a n d r a  l a g u t s k o t t e t  har I kamm:s förste vice talman Axel Strand omvalts till ordf., och till vice ordf. har omvalts folkskolläraren John Andersson (II kamm.). En suppleant är jurist, nämligen jur. dr Lennart Geijer (I kamm.). Sekr. är hovrättsfiskalen Jan Johnsson och notarie med sekr.göromål hovrättsfiskalen Ingemar Cosmo.
    T r e d j e  l a g u t s k o t t e t  har till ordf. omvalt häradshövdingen Erik Alexanderson (I kamm.). Vice ordf. är liksom föregående år fiskaren Hans Levin (II kamm.). Av suppleanterna i utskottet äro tre jurister, nämligen jur. dr Lennart Geijer, direktören Bertil Lidgard och borgmästaren Gudmund Ernulf (samtliga I kamm.). Sekr. är hovrättsassessorn Peter von Möller och 
notarie med sekr.-göromål hovrättsassessorn  Åke Bouvin.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    6 nov. 1964 utnämnt tf byråchefen för lagärenden i justitiedep., ass. i Svea hovr. Olof Höglund till hovr.råd i samma hovr.;
    20 nov. 1964 beviljat lagmannen i hovr. över Skåne och Blekinge Gunnar Nilsson avsked med utg. av mars 1965;
    30 dec. 1964 utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Folke Nyquist till lagman i hovr. för Nedre Norrland fr. o. m. 1 jan. 1965;
    s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Yngve Linder att under första halvåret 1965 på den e. avd. i hovr. fullgöra på lagman ankommande göromål;
    s. d. till v. ordf. på avd. under 1965—1967, förordnat, i h o v r.  f ö r  N e d r e N o r r l a n d  hovr.råden Gustav Malmer och Ingvar Henkow samt i h o v r. f- ö r  Ö v r e  N o r r l a n d  hovr.rådet Nils Lindroth;
    s. d. till ass. fr. o. m. 1 jan. 1965 förordnat, i S v e a  h o v r. fiskalerna Hans Svahn, Lars Arvidsson, Eric Andersson, Hans Henrik Abelin, Gunvor Bexelius, Helga Rossipal och Hans-Olov Stark, i G ö t a  h o v r. fiskalen Anders Nordenadler samt i h o v r.  f ö r  V ä s t r a  S v e r i g e fiskalerna Per Olof Marke, Anders Wijkström och Ove Lindh.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    13 augusti 1964 förordnat ass. vid rr i Halmstad Kettil Wullt att tv t. o. m. 30 juni 1965 för handläggning av expropr.- och vägrättsmål bestrida på tingsdomare ankommande göromål i domsagor under hovr. för Västra Sverige;
    20 nov. 1964 utnämnt rev.sekr. Jan Erik Elliot till tingsdomare i Oxie och Skytts domsaga fr. o. m. 1 jan. 1965;
    27 nov. 1964 utnämnt ass. i hovr. för Nedre Norrland Olle Palenius till tingsdomare i Ångermanlands mellersta domsaga fr. o. m. 1 jan. 1965;
    4 dec. 1964 förordnat rev.sekr. Christer Åström att fortf. under tiden 1/1—30/6 1965 i Svartlösa domsaga bestrida på tingsdomare ankommande göromål;
    18 dec. 1964 förklarat att för häradshövd. Nils Gustaf Fröding utfärdad fullmakt att vara häradshövd. i Medelpads östra domsaga skall fr. o. m. 1 jan. 1965 avse häradshövd.ämb. i den nybildade Medelpads domsaga;
    s. d. förordnat häradshövd. Göran Hammarström att fr. o. m. 1 jan. 1965 tv uppehålla häradshövd.ämb. i den nybildade Västerbottens södra domsaga;

80 PERSONALNOTISER    s. d. till tingsdomare fr. o. m. 1 jan. 1965 utnämnt, i S y d ö s t r a  H ä l s i n g l a n d s  d- o m s a g a  rådm. i Söderhamn Yngve Carlson och i Å n g e r m a n l a n d s  s ö d r a  d o- m s a g a rådm. i Härnösand Sture Marteleur;
    s. d. förklarat, att för tingsdomarna Lars Dixelius och Bertil Malm utfärdade fullmakter att vara tingsdomare i Medelpads östra resp. västra domsaga skola fr. o. m. 1 jan. 1965 avse tingsdomarämbeten i Medelpads domsaga.