Société internationale de défense sociale kommer att hålla sin sjunde kongressi Lecce (nära Brindisi) i Italien den 19—24 september 1966. Ämnet för förhandlingarna blir »Les interdictions professionnelles et les interdictions d'exercer certaines activités». Man avser att behandla ämnet från juridisk synpunkt med prof. Srzentic, ledamot av jugoslaviska författningsdomstolen, som generalrapportör, från kriminologisk och sociologisk synpunkt med prof. Sellin, Philadelphia, U.S.A., som generalrapportör och från biologisk och medicinsk synpunkt med prof. Karanikas, Thessalonika, som generalrapportör. Intresserade inbjudas att insända rapporter till den 1 april. Upplysningar lämnas genom red.

I. S.

 

International University of Comparative Sciences Luxembourg anordnar under tiden 28 mars—23 april och 25 juli—6 sept. 1966 två kurser i »Comparative and Foreign Law». För jurister från Norden kommer kursen att koncentreras på studium av anglo-amerikansk rätt. För tillträde till kurserna fordras normalt, att vederbörande sökande avlagt juridisk examen. Ansökan om deltagande bör göras snarast möjligt, till sommarkursen senast den 15 juni 1966. Universitetets adress är 13 Rue de Rost, Luxembourg.

J. L.