MO:s ämbetsberättelse. Under år 1965 har hos MO uppkommit 743 ärenden, flertalet i samband med inspektioner och annan granskning. Antalet klagomål från enskilda utgjorde 87.
    I ämbetsberättelsen till 1966 års riksdag redovisas flera ärenden som föranlett åtal. Bl. a. lämnas en utförlig redogörelse för åtal mot en kapten och

 

Notiser 153en överstelöjtnant i anledning av en flygolycka år 1961, då en redaktör vid Sveriges radio medföljde som passagerare i ett militärt flygplan.
    I ett ärende behandlas frågan huruvida värnpliktig, som icke tillräckligt noggrant tagit del av inkallelseorder och därför inställt sig för sent, gjort sig skyldig till tjänstefel eller förseelse mot 38 § värnpliktslagen, och i ett annat ärende redovisas synpunkter på spörsmålet om hänskjutning av militärt brottmål till åklagare jämlikt 22 § 1 st. 7. militära rättegångslagen. I berättelsen återges också ett utlåtande av MO rörande frågan, huruvida svensk officer under tjänstgöring som FN-observatör varit att anse som krigsman enligt 21: 20 BrB.
    Till ämbetsberättelsen har som bilaga fogats ett sakregister till berättelserna för åren 1950—1966.

A. K.