Förslag till lagstiftning om psykiskt utvecklingshämmade. Rättschefen Stig Nordlund har såsom särskild utredningsman avlämnat betänkande med förslag till lag angående omsorger om psykiskt utvecklingshämmade (SOU 1966: 9). Den nya lagen är avsedd att främst ersätta 1954 års lag om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna.
    Omsorgerna om de utvecklingshämmade föreslås utbyggda på olika sätt. Tyngdpunkten i denna utbyggnad läggs på de omsorger som skall beredas utvecklingshämmade utanför institution. Det förutsättes dock, att omsorger i betydande grad även i framtiden måste tillhandahållas på institution.
    För undervisningen av utvecklingshämmade skall som f. n. finnas särskolor. För vården skall finnas vårdhem och specialsjukhus. De senare skall vara avsedda huvudsakligen för sådana utvecklingshämmade, som f. n. vårdas på de statliga mentalsjukhusen för efterblivna. Dessa sjukhus skall, i samband med att landstingen helt övertar huvudmannaansvaret för de utvecklingshämmade, överföras på landstingen.
    Vård i vårdhem eller specialsjukhus förutsätts i allmänhet komma till stånd efter medgivande av vårdnadshavare, förmyndare eller den utvecklingshämmade själv, om han är myndig. Utan sådant samtycke skall vård i vårdhem eller specialsjukhus kunna beredas utvecklingshämmad, som fyllt 18 år, om vården är oundgängligen påkallad med hänsyn till att den utvecklingshämmade saknar förmåga att taga vård om sig, för ett sedeslöst liv eller är farlig för annans personliga säkerhet eller egendom. Denna precisering av förutsättningarna för ett omhändertagande med tvång har föranletts av önskvärdheten att så långt möjligt tillgodose den enskildes rättssäkerhet.
    Med hänsyn till att de nuvarande mentalsjukhusen för efterblivna skall ingå i vårdorganisationen för psykiskt utvecklingshämmade föreslås ett särskilt stadgande i 31 kap. brottsbalken, enligt vilket domstol skall kunna överlämna för brott tilltalad person till vård i specialsjukhus. Ett sådant överlämnande skall kunna ske endast om förutsättningarna för ett omhändertagande med tvång föreligger.
    I anslutning till den föreslagna nya bestämmelsen i 31 kap. brottsbalken diskuteras nuvarande praxis vid överlämnande till vård enligt sinnessjuklagen. Denna praxis anser utredningen inte tillfredsställande. Utredningen föreslår därför, att domstol, då tilltalad i rättspsykiatriskt utlåtande förklarats vara i behov av vård på specialsjukhus, regelmässigt inhämtar yttrande däröver från medicinalstyrelsen.

 

154 Notiser    Utskrivningen av dem som av domstol överlämnas till vård på specialsjukhus skall enligt förslaget omhänderhas av särskilda utskrivningsnämnder, motsvarande dem som finns vid mentalsjukhusen.

E. H.